1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Publikačné minimum

V priebehu tejto lekcie sa dozviete napríklad:

  • čo je to publikačné minimum a na čo je dobré,
  • prečo je dobré urobiť prieskum dopytu verejnosti po dátach,
  • datasety s vysokou pridanou hodnotou,
  • aké datasety zverejňujú slovenské a české samosprávy
  • aké dáta zverejniť počas koronakrízy.

Pomôckou samosprávam pri vyberaní dát ktoré prioritne zverejnia môže byť tento zoznam:

  • často žiadané dáta na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  • dáta, ktoré vyjdu z prieskumu,
  • dáta z publikačného minima,
  • dáta s vysokou pridanou hodnotou,
  • inšpirovať sa u iných samospráv.

Pozrite si prednášku Eriky Kusyovej o tom aká je v súčastni prax, legislatívne požiadavky a štandardy v zverejňovaní údajov samospráv. Dozviete sa informácie o tom, čo je to publikačné minimum a ako publikačné minimum pomáha samosprávam pri zverejňovaní údajov.

Nasledujúca tabuľka predstavuje zoznam datasetov vrátane ich dátových atribútov, ktoré by mali byť zverejňované samosprávami podľa súčasnej legislatívy a ktoré je vhodné zverejniť vo formáte otvorených dát.

P.č. Názov datasetu Atribúty Periodicita Právne normy
  1. Kontaktné informácie – poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– telefonický kontakt
– primator@/starosta@
– info@
– podatelna@
– webmaster@
– adresa webového sídla
– úradné hodiny
– základné kompetencie
– IČO
– DIČ
pri zmene – infozákon (§5)
– o obecnom zriadení
– o eGove (§6, ods. 3a))
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 15)
 2. Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN) – číslo VZN
– rok
– oblasť
– názov navrhovaný
– názov schválený
– dátum rokovania zastupiteľstva
– dátum vyvesenia
– dátum nadobudnutia účinnosti
– hyperlink na text navrhovaného znenia
– hyperlink na text pripomienky
– hyperlink na text schváleného znenia”
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§6)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  3. Zoznam rozhodnutí súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi – číslo VZN
– rok
– hyperlink na text rozhodnutia súdu
– dátum rokovania zastupiteľstva
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom  zriadení (§ 6b)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
 4. Zoznam rokovaní zastupiteľstva – rok
– dátum rokovania
– hyperlink na text pozvánky
– hyperlink na text zápisnice
– dochádzka
– výpis výsledkov hlasovania
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§ 12) – o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  5. Zoznam poslancov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana/koalícia
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 14) – o podmienkach výkonu volebného práva (§ 173)
  6. Zoznam komisií – volebné obdobie
– názov komisie
– oblasť
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 10, § 15)
  7. Zoznam výborov – volebné obdobie
– názov výboru
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 23)
  8. Menný zoznam členov komisií/výborov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– komisia
– funkcia
– členom od
– členom do
– je/nie je poslancom
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení
  9. Zoznam starostovia obce – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana
– hyperlink na text Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
pri zmene,
do 30 dní od nástupu, potom ročne vždy do 30.4.
– infozákon
– o obecnom zriadení
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
– Ústavný z. o ochrane verejného záujmu (Čl. 7)
  10. Zoznam programu starostu – rok
– číslo týždňa
– text
týždenne  
  11. Zoznam hlavných kontrolórov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– od
– do
pri zmene – o obecnom zriadení (§18)
12. Zoznam plánu kontrol – rok
– polrok
– hyperlink na text plánu kontroly
polročne – o obecnom zriadení (§18f)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  13. Zoznam zmlúv – číslo zmluvy
– účastník zmluvy Názov (meno)
– účastník zmluvy Adresa sídla (trvalého pobytu)
– účastník zmluvy IČO
– predmet
– hodnota predmetu plnenia
– dátum uzavretia zmluvy
– dátum účinnosti zmluvy po zverejnení
– dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú
– hyperlink na text zmluvy
– hyperlink na text dodatkov
pri zmene – infozákon  (§5a)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  14. Zoznam vystavených objednávok – číslo objednávky
– popis objednaného plnenia,
– celkovú hodnotu vrátane dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– dátum vyhotovenia objednávky,
– dodávateľ objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– dodávateľ objednaného plnenia: adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje
pri zmene – infozákon  (§5b)
  15. Zoznam uhradených faktúr – číslo faktúry,
– popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
– celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
– či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
– dátum doručenia faktúry,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.”
pri zmene – infozákon (§5b)
  16. Zoznam dotácií – rok dotácie
– oblasť
– žiadateľ meno/názov
– adresa/ Sídlo
– telefónne číslo / mobil
– email
– druh (finančná, vecná)
– znenie žiadosti
– stav vybavenia
– schválené prostriedky
pri zmene VZN
  17. Zoznam doručených žiadosti podľa infozákona – dátum prijatia infožiadosti
– oblasť
– požadovaný spôsob sprístupnenia
– znenie infožiadosti
– stav vybavenia
– zamestnanec, ktorému bola žiadosť pridelená
– prípadný poplatok
pri zmene – infozákon (§14)
  18. Sadzobník správnych poplatkov – dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene – infozákon (§5)
– o správnych poplatkoch
  19. Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií – dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene – infozákon
– vyhláška MFSR 481/2000 (§1)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  20. Petícia – číslo
– označenie
– názov petície
– dátum doručenia
– text petície
– kvórová (A/N)
– počet osôb podporujúcich petíciu
– spôsob vybavenia petície
– dátum vybavenia
– dátum zverejnenia
pri zmene – o petičnom práve (§5)
  21. Zoznam škôl a školských zariadení – názov školy alebo školského zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ školy
– druh školy
– zriaďovateľ
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  22. Zoznam iných zariadení  (knižnica, DSS, múzeum, .. ) – názov zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ (rozpočtové/príspevkové)
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene  infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  23. Zoznam podnikateľských subjektov – názov
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– oštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– predmety podnikania
– konateľ
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene  infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve