O Vašej organizácii

Mesto Košice je druhým najväčším mesto na Slovensku, ktorého úsilím je postupne zlepšovať služby pre Košičanov a Košičanky, ale aj cudzincov žijúcim na území mesta Košice. Je veľkou ambíciou mesta otvárať sa viac občanom, a to aj za pomoci open data platformy, ale aj zisťovaním ich potrieb a spokojnosti (wellbeing) so životom v meste. Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. 

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Mesto Košice v súčasnosti realizuje projekt Košice 2.0, ktorý bude podporovať inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. Vďaka otvoreným dátam budeme môcť plne využiť potenciál, ktorý ponúka medzisektorová spolupráca kreatívneho priemyslu a IT.  Budeme hľadať riešenia problému nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie a zameriame sa na ekonomickú transformáciu z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto.  Jedným z kľúčových výstupov projektu je aj CX (Citizen experience) mestský inštitút.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Open data by mali slúžiť nie len Košičanom a Košičankám, ale aj uľahčovať prácu zamestnancov mesta. Pomocou otvorených dát možno posilniť výkonnosť a prispieť k zlepšovaniu efektívnosti verejných služieb. Obyvatelia a podnikatelia môžu profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom, ktoré na druhej strane prispievajú k rozvoju inovačných služieb a k tvorbe nových obchodných modelov. Môže dôjsť k zlepšeniu sociálneho blaha, pretože spoločnosť má prospech z informácií, ktoré sú transparentnejšie a prístupnejšie. Problematika by sa mala posunúť na posilnenie spolupráce, participáciu a sociálnu inováciu. 

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Cieľom spolupráce by mala byť synergia a odovzdávanie si dobrých príkladov z praxe. Chceli by sme byť súčasťou siete miest a organizácií, ktorá posúva vpred  problematiku open dát na Slovensku.

Identifikovať, analyzovať a redizajnovať služby mesta, ktorých poskytovanie mesto zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi. Identifikovať služby zabezpečované mestom, zisťovať spôsob doručovania služieb smerom k občanom a ich kvalitu a zhromažďovať a vyhodnocovať dáta, vstupujúce do prípravy podkladov pre tvorbu lokálnych politík a stratégií. Spolupracovať aj na vytváraní open-data platforiem. Za najdôležitejšiu aktivitu v rámci open data ekosystému považujeme zameranie na well-being a kvalitu života, a to práve spojením digitálnych technológií, profesionalizácie a prepájania sektorov pre inovácie. 

Webstránka:

www.kosice.sk

Kontakt

Ing. Gabriela Hajduková, vedúca Referátu dátovej politiky a analýz
gabriela.hajdukova@kosice.sk

<- Open Data Sieť