Naša špecializácia

Analýza GDPR

Pracujeme na analýze o vplyve GDPR na zverejňovanie otvorených dát v samosprávach

E-learning

Tvoríme e-learning o otvorených dátach pre úradníkov a odbornú verejnosť

Videá

Pripravíme náučné videá o otvorených dátach z konferencií a workshopov

Príklady z praxe

Mapujeme a analyzujeme príklady dobrej praxe z doma a zo zahraničia

Náš manifest

  1. Dáta, ktoré nie sú tajné, musia byť verejné 
  2. Veríme vo veľký potenciál dát, technológií a inovácií 
  3. Vieme, že dáta nás posúvajú vpred a transformujú našu spoločnosť
  4. Podporovať verejný sektor v ambícii otvárať dáta je kľúčové
  5. Zvyšovať povedomie verejnosti o potenciáli dát je nevyhnutné
  6. Každý úspech je výsledok spoločného snaženia
  7. Dáta by nemali byť izolované od komunity

Pripravujeme:

7 open data konferencií v mimobratislavských regiónoch

Online vzdelávacia platforma pre úradníkov a verejnosť

“Open Data Positive” partnerstvá s mestami, firmami a univerzitami

Transfer zahraničných skúseností a účasť expertov

Príklady open data aplikácií z domova a zo zahraničia

Konzultácie a podpora pre mestá a kraje

Vznik nových aplikácií nad regionálnymi dátami

Návody a postupy pre mestá, ako zverejňovať dáta

Právna analýza GDPR vs. Open data v samosprávach

Tematické články, rozhovory, blogy