Veríme vo veľký potenciál dát, technológií a inovácií

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií.  Prostredníctvom prepájania rôznorodých komunít orientovaných na inovácie vytvárame funkčnú platformu na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.  

Zvyšovať povedomie verejnosti o potenciáli dát je nevyhnutné

Snažíme sa zvyšovať povedomie verejnosti o pridanej hodnote dát a nevyhnutnosti zavádzania inovácií. Vzdelávame, ako je možné využívať moderné informačno-komunikačné technológie na dosiahnutie verejného záujmu.  

Vieme, že dáta nás môžu posúvať vpred a transformovať našu spoločnosť

Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá,  ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát. 

Dáta, ktoré nie sú tajné, musia byť verejné 

Stotožňujeme sa s výrokom „Čo nie je tajné, je verejné“. Verejné informácie organizácií štátnej a verejnej správy by mali byť dostupné aj vo forme otvorených dát (z ang. open data).

Podporovať verejný sektor v ambícii otvárať dáta je kľúčové

Veríme, že spoločným úsilím, pozitívnou motiváciou a poskytovaním podpory samosprávam prispejeme k zvyšovaniu kvality a kvantity zverejňovaných otvorených dát na Slovensku. 

Zvyšovať povedomie verejnosti o potenciáli dát je nevyhnutné

Na to, aby vedeli občania skutočne profitovať z otvorených dát a riešení postavených nad dátami, mali by o koncepte otvorených dát vedieť. Je preto nevyhnutné otvárať diskusiu o prínosoch otvorených dát aj na strane verejnosti a dbať na zvyšovanie povedomia.

Každý úspech je výsledok spoločného snaženia

Otvorené dáta fungujú v živom ekosystéme, ktorý je závislý od vzájomnej spolupráci ľudí v ňom – úradníkov, nadšencov, analytikov, vývojárov. Len spoločné úsilie a vzájomná spolupráca prináša reálne výsledky.

Dáta by preto nemali byť izolované od komunity

S cieľom naplniť náš manifest realizujeme aktivity, ktorých výstupmi budú:

 • 7 open data konferencií v mimobratislavských regiónoch,  
 • Príklady open data aplikácií z domova a zo zahraničia,  
 • Návody a postupy pre mestá, ako zverejňovať dáta,   
 • Online vzdelávacia platforma pre úradníkov a verejnosť, 
 • Konzultácie a podpora pre mestá a kraje,   
 • Právna analýza GDPR vs. Open data v samosprávach,  
 • “Open Data Positive” partnerstvá s mestami, firmami a univerzitami,  
 • Vznik nových aplikácií nad regionálnymi dátami s našou podporou,  
 • Tematické články, rozhovory, blogy,
 • Transfer zahraničných skúseností a účasť expertov 
 • Spätná väzba pre úrady – gestorov dát a tvorcov politík