Európsky sociálny fond
Operačný program Efektívna verejná správa

Stručný popis projektu:  

Občianske združenie Alvaria realizuje projekt s názvom „Open Data Lab“, ktorý je financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2021.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl z odborov ako verejná správa, ekonómia, či aplikovaná informatika, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát, ktoré produkujú slovenské obce a mestá. Open Data Lab predstavuje unikátny pilotný projekt spolupráce medzi neziskovým sektorom, samosprávami a akademickou pôdou, ktorý prepojí formálne a neformálne vzdelávanie a podporí vznik a rozvoj zručností mladých ľudí v oblasti práce s otvorenými dátami (IKT).

Projekt je realizovaný prostredníctvom týchto aktivít:  

  • 3 workshopy na 4 vysokých školách (spolu 12 workshopov) – Študenti nadobudnú nové resp. si rozšíria nadobudnuté vedomostí a zručnosti (IKT) v oblasti práce s otvorenými dátami, naučia sa ako pracovať a využívať otvorené dáta pre svoj prospech i pre prospech celej spoločnosti či komunity.
  • Demo Day – V rámci tohto online podujatia prepojíme študentov a pedagógov 4 zapojených univerzít. Počas podujatia dostanú študenti priestor na prezentovanie svojich dátových aplikácií, skúseností a vytvoríme priestor, aby im dali spätnú väzbu experti z praxe.
  • Mentoring
  • Konzultácie

Do projektu je zapojených 100 vysokoškolských študentov, pedagógovia celkovo 6 predmetov, zástupcovia samospráv a experti z praxe.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.