Európsky sociálny fond
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov projektu: Otvorené dáta v regiónoch Slovenska  
Názov a sídlo prijímateľa: Alvaria, Andreja plávku 4, 811 06  Bratislava  
Výška poskytnutého NFP:   358 616,41 €   
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.  

Stručný popis projektu:  

Občianske združenie Alvaria realizuje projekt s názvom „Otvorené dáta v regiónoch Slovenska“, ktorý je financovaný z Európskych štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt je realizovaný po dobu 27 mesiacov.  

Hlavným cieľom projektu je systematicky zvyšovať povedomie občanov a zamestnancov verejnej správy v oblasti otvorených dát a v implementácii Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len “GDPR”).  

Vedľajším cieľom je vytvoriť multisektorovú sieť organizácií, ktorá sa bude  zasadzovať o zverejňovanie otvorených dát, poukazovať na ich prínosy a vstupovať do komunikácie so štátom pri tvorbe, či monitorovaní politík na centrálnej, či samosprávnej úrovni v oblasti otvorených dát.  

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu a 3 podaktivít:  

  • Hlavná aktivita: Informovanie a vzdelávanie verejnosti a zamestnancov verejnej správy o potenciáli otvorených dát a ich spracovávaní v súlade s GDPR.
    • 1. podaktivita: Vytvorenie multisektorovej „open data“ siete 
    • 2. podaktivita: Analyzovanie možností zverejňovania otvorených dát z hľadiska implementácie GDPR
    • 3. podaktivita: Realizácia informačno-vzdelávacej kampane v oblasti otvorených dát  

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk