Táto roadmapa sa venuje problematike otvorených údajov v prostredí samosprávy. Jej cieľom je načrtnúť, ako sa posunúť z bodu A (žiadne zverejňované datasety) do bodu B (systematické a pravidelné zverejňovanie datasetov). Predstavuje prehľad rámcových a najdôležitejších krokov na dosiahnutie cieľa.

Najdôležitejšie kroky sú vizualizované v schéme nižšie. Jednotlivé kroky sú bližšie popísané v texte Road Mapy.

Cieľovou skupinou sú pracovníci územnej samosprávy (mestá, VÚC), ktorých sa tematika otvorených dát týka: na úrovni vedenia (primátor, prednosta, poslanec), ale aj implementácie (IT sekcia, “vecniari”). Text je prehľadom krokov a nerieši technické detaily.

Open Data Road Mapa v schéme