O Vašej organizácii

CIKE je nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu. Zvyšujeme kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispievame tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Veríme, že spolupráca a rozhodovanie, ktorého základom je kreatívny prístup, prináša najlepšie riešenia.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Mesto Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré uspelo vo výzve inicitívy Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA).Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. CIKE je jedným z hlavných partnerov projektu.

Cieľom projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo, podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste.

Súčasťou výstupu projektu Košice 2.0 je aj vytvorenie open data platformy.

Viac o projekte: https://www.cike.sk/project/urban-innovative-action/

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Jedným z výstupov projektu Košice 2.0 je aj vytvorenie mestského inštitútu CXI (Citizen Experience and Well-being Institute), ktorého cieľom je identifikácia, analýza a redizajn služieb mesta, ktorých poskytovanie mesto zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi. Jedným zo špecifických cieľov je aj aj spolupráca na zbere dát, ich vyhodnocovaní, a tak vytváraní podkladov pre tvorbu kvalitných lokálnych politík.

Je potrebné sa od debaty o open dátach posunúť aj smerom k ich praktickému využitiu, a to ku analýze dát. Open dáta totiž nadobúdajú hodnotu, len pri ich spracovaní, či už pre samosprávu, alebo pre občanov samotných.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

CIKE by vedelo prispieť svojim pohľadom a skúsenosťami v oblasti občianskej participácie (zapájanie občanov do participatívnych procesov), keďže sa týmto aktivitám v rámci svojej pôsobnosti aktívne venuje. Taktiež sa v rámci projektu Košice 2.0 bude CIKE venovať zber dát na hodnotenie kvality života v meste.

Webstránka:

www.cike.sk

Kontakt:

Žofia Sinčáková, výskumná pracovníčka
zofia.sincakova@cike.sk

<- Open Data Sieť