O Vašej organizácii

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje vzdelávanie v dvoch študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, ale aj cielene sa angažovať v regionálnej a miestnej ekonomike prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností. Ambíciou zamestnancov fakulty je prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju v spolupráci s územnou samosprávou, podnikateľskými subjektmi a tretím sektorom.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Fakulta je silným partnerom vo výskume v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja, najmä vo vzťahu územnej samospráve (regióny, mestá, obce). Výskum často pracuje s mestami a regiónmi ako objektami záujmu a narážame na problém nedostatku a niekedy nízkej kvality údajov. Preto vyhľadávame sami neštandardné zdroje údajov, ktoré by sa dali vhodne využiť. Globálne, výskumné výsledky o mestách a regiónoch sú častokrát založené na originalite zdrojov alebo získaní údajov, ktoré nie sú konvenčne dostupné.

Zároveň úzko spolupracujeme so samosprávami na analýzach, strategických plánoch, a snažíme sa pôsobiť v oblasti identifikácie, spracovania, publikovania a využitia údajov, a v širšom slova zmysle presadzovať princípy otvorenej a participatívnej správy.Našou ambíciou je v najbližšom čase byť pri zmenách v Košickom samosprávnom kraji a meste Košice. Tam sa spustila profesionalizácia práce s dátami, snaha zverejňovať verejné dáta aj zamestnať dátových analytikov s potrebnou kvalifikáciou.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Open Data je súčasťou prístupu k verejným politikám presadzujúceho transparentnosť, zodpovednosť a vytváranie hodnôt sprístupňovaním verejných údajov všetkým. Sprístupňovaním verejných údajov o meste a regióne verejné inštitúcie umožňujú využívanie a bezplatnú distribúciu otvorených údajov na zakladanie firiem a inovatívnych služieb zamerané na občana. Preto by sme mali čo najlepšie využiť potenciál otvorených údajov na zmeny v štýle spravovania.

Po období entuziazmu vo vyhľadávaní a  otváraní údajov by mohlo prísť obdobie masívnejšieho využívania údajov, čo vyžaduje aplikovať optiku ponuky a dopytu a zároveň rozlíšiť úroveň firiem a občanov. Radi by sme videli na vašom portáli aj dáta o Košiciach a kraji, aj s aplikáciami nad dátami.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Tematicky sa venujeme (najmä) mobilite a doprave, kultúre a kreatívnym odvetviam, kvalite života a subjektívnemu blahobytu, udržateľnosti, dobrá správa vecí verejných, tvorba politiky založená na dôkazoch, inteligentná správa vecí verejných. Dlhodobo vytvárame ekonometrické a priestorové dátové analýzy, štúdie dopadov investícií a projektov, aplikácie IKT v e-government a obstarávaní, pracujeme so štatistickými indikátormi, portfólio je pomerne široké. V týchto témach vieme poskytnúť ekosystému naše znalosti.

Webstránka:

www.ekf.tuke.sk

Kontakt:

Oto Hudec, profesor, docent
oto.hudec@tuke.sk

<- Open Data Sieť