O Vašej organizácii

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sídli v Banskej Bystrici a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy a potrieb praxe. Rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti ekonomických vied. Vo vybraných študijných programoch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. EF UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi EF UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, o čom svedčia aj štatistiky uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte UMB približne 1500 študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Otvorené dáta vnímame ako súčasť verejného vládnutia a dôležitý predpoklad pre kvalifikované rozhodnutia v tvorbe verejných politík. Prostredníctvom otvorených dát je možné posilniť výkonnosť verejného sektora, zefektívniť poskytovanie verejných služieb. Vzhľadom na to, že EF UMB je vzdelávacou inštitúciou v rámci študijných programov orientovaných na ekonomiku verejnej správy, verejného sektora študentov učíme analytickému a kritickému mysleniu s využitím otvorených dát a tak tvoriť a testovať alternatívne varianty riešení problémov verejnej politiky so zapojením relevantných zainteresovaných subjektov. Na základe dlhodobej spolupráce s praxou si svoje zručnosti v oblasti otvorených dát a práce s nimi môžu rozvíjať na konkrétnych zadaniach z praxe pre rôzne subjekty pôsobiace vo verejnom sektore.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Otvorené dáta by sa mali stať prirodzenou súčasťou zverejňovania informácií verejnosti, ktoré poskytujú jednotlivé úrovne vlády, ako aj subjekty verejného sektora. V súčasnosti v SR stále chýba ich systémové využitie. Mestá, obce, ale aj kraje, či národná úroveň, zatiaľ nevyužívajú potenciál dát, ktoré majú, pre efektívnejšie poskytovanie verejných služieb a tvorbu verejných politík (evidence-based policy). Problémom je, že veľa potrebných dát chýba… Ale tiež chýba využitie otvorených dát z pohľadu podnikateľských či neziskových subjektov pre tvorbu rôznych aplikácií, či inovatívnych produktov. V tejto oblasti sa máme naozaj čo učiť od okolitých krajín.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

V rámci študijných programov reflektujeme potreby praxe a to prispôsobením jednak obsahu vybraných predmetov, ako aj metód výučby, spôsobu hodnotenia študentov a pod. Open data a prácu s nimi považujeme za veľmi aktuálnu, preto jej vytvárame priestor v rámci výučby. Študenti sú schopní riešiť rôzne zadania z praxe vo forme seminárnych prác, bakalárske, diplomové, dizertačné práce v oblasti manažmentu, marketingu verejného sektora, socio-ekonomických analýz a na základe dobrého teoretického základu doplneného o matematicko-štatistické zručnosti vedia tvoriť odporúčania pre tvorbu verejných politík.

Webstránka

www.ef.umb.sk/

Kontakt

Vitalisova Katarina, doc. Ing., PhD., vedúca Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
katarina.vitalisova@umb.sk

<- Open Data Sieť