O Vašej organizácii

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Ponúka  akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania so zameraním sa na financie, aplikovanú ekonómiu, manažment verejných politík a ekonómiu a právo (spoločný program s Právnickou fakultou UK v Bratislave). Vo viacerých študijných programoch prispievame k rozvoju vedomostí, kompetencií a zručností budúcich pracovníkov verejnej správy na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom spolupráce s partnermi z praxe fakulta posilňuje svoju spoločenskú zodpovednosť a pripravuje absolventov schopných reagovať na spoločenské, ekonomické a environmentálne výzvy v budúcnosti.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave je súčasťou dvoch študijných programov, ktoré úzko súvisia s využívaním dát. Prvým je program Aplikovaná ekonómia. Cieľom programu je príprava absolventov, ktorí budú mať vyššie dátové a analytické zručnosti a s využitím ekonómie budú vedieť analyzovať a interpretovať socioekonomické javy na rôznych úrovniach ekonomiky (globálna, národná, regionálna a lokálna). Druhým programom je Manažment verejných politík, v ktorom absolventov zameriavame na získanie vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné na efektívnu implementáciu verejných politík. Cieľom iniciatívy otvorené dáta je zlepšiť dostupnosť verejných údajov a našim cieľom je interpretovať tieto údaje a na základe analýz poskytnúť verejným inštitúciám nové pohľady na verejné záležitosti.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Vraví sa, že dáta sú nová ropa. Iniciatívy v oblasti otvorených dát dosiahli nebývalý nárast údajov z rôznych oblastí. Myslím, že logickým krokom by malo byť zlepšovanie analytických kapacít, teda zručností v spracovaní a ďalšej analýze údajov. Ešte dôležitejšie je budovanie odborných kapacít, ktoré zlepšia správnu interpretáciu získaných údajov. Lepšie informačné zázemie totiž ešte neznamená, že údaje automaticky vedú k lepším verejným rozhodnutiam.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Hlavnou výhodou vysokej školy je jej schopnosť aplikovať nové veci priamo do pedagogického procesu, čo umožní lepšiu prípravu budúcich pracovníkov vo verejnej správe. Rozbiehame viaceré predmety, v rámci ktorých budeme študentov učiť pracovať s otvorenými dátami a porozumieť im. Zároveň je katedra veľmi aktívnym výskumným pracoviskom. Momentálne napr. pracujeme na projekte s mestom Bratislava a mestskou časťou Ružinov v oblasti základného školstva, ktorého súčasťou je aj identifikácia datasetov, ktoré by mala samospráva v školstve sledovať, a tiež ekonomická interpretácia údajov o základnom školstve. Na katedre dlhodobo budujeme odborné kapacity práce so štatistickými údajmi v oblasti priestorovej analýzy (vrátane open GIS) alebo analýzy ekonomickej efektívnosti vo verejnej správe. Učíme študentov používať otvorené softvéry (najmä RStudio, GeoDa a QGIS), aby sme odstránili akékoľvek bariéry práce s údajmi.

Webstránka:

www.nhf.euba.sk

Kontakt:

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja
stefan.rehak@euba.sk

<- Open Data Sieť