O Vašej organizácii

Sme krajská samospráva, ktorej analytický tím buduje geoinfraštruktúru Prešovského kraja – geopresovregion.sk postavenú na budovaní komplexnej databázy kvalitných a aktuálnych otvorených údajov (Open Data).

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Cieľom platformy geopresovregion.sk je prinášať kvalitné poznanie regiónu, efektívnu výmenu informácií medzi inštitúciami a ľahké sprostredkovanie dôležitých informácií verejnosti, samosprávam, akademickému či súkromnému sektoru. Okrem zvyšovania transparentnosti nám Open Data pomáhajú pri tvorbe kvalitnejších analýz, metodík, stratégií a k príjmaniu lepších rozhodnutí.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Očakávame exaktnejšie ukotvenie údajov v legislatíve, vyššiu prioritu pre národnú úroveň pri skvalitňovaní existujúcich otvorených údajov a otváranie nových kvalitných datasetov ako aj výraznejšiu podporu samospráv pri posilňovaní IT a analytických kapacít. Zároveň si uvedomujeme potrebu intenzívnej osvetovej činnosti v oblasti otvárania dát v regionálnych a miestnych samosprávach.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Radi sa podelíme o naše skúsenosti, rady, pohľady a budeme aktívne pristupovať k osvetovým činnostiam. Máme záujem spolupracovať (nielen) s miestnymi samosprávami na území Prešovského kraja a pomáhať im v rámci našich možností, nakoľko si z vlastnej skúsenosti uvedomujeme, aké výrazné benefity Open Data a analytika prinášajú.

Webstránka:

www.po-kraj.sk

Kontakt:

Marek Hudák, Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
Marek.Hudak@vucpo.sk

<- Open Data Sieť