O Vašej organizácii

Poslaním Regionálneho vzdelávacieho centra Košice (RVC Košice) je posilnenie kvality miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít, ktoré podporia jej tvorivosť, efektívnosť a schopnosť reagovať na potreby občanov a obce. RVC pripravuje a organizuje vzdelávacie aktivity pre predstaviteľov samospráv (primátorov, starostov, pracovníkov, poslancov), občanov a iné subjekty, ktoré sa podieľajú na výkone miestnej samosprávy.

Predmetom činnosti RVC je:

 • organizovanie vzdelávacích aktivít,
 • publikačná činnosť,
 • poradenská a konzultačná činnosť a jej sprostredkovanie,
 • organizovanie spoločenských podujatí pre svojich členov a iné subjekty s cieľom:
  • aktuálneho vzdelávania a osobnostného rastu volených predstaviteľov a profesionálnych pracovníkov miest a obcí a ich inštitúcií za účelom
  • zvýšenia kvality riadenia výkonu samosprávy,
  • zvýšenia kultúry styku s verejnosťou,
  • spokojnosti obyvateľstva a
  • rozvoja podnikateľských aktivít.

Naša činnosť:

 • priemerne pripravíme počas roka 50 – 55 podujatí rôzneho typu, čo je v prepočte na dní priemerne 100 seminárnych dní. najviac podujatí sú aktuálne jednodňové semináre z oblasti legislatívy, ekonomiky a manažmentu. špecializujeme sa na kompetencie územnej samosprávy.
 • okrem jednodňových podujatí pripravujeme aj viacdňové podujatia, ktoré sú určené vždy pre niektorú z profesijných skupín. tieto podujatia majú inú štruktúru – okrem vzdelávacej časti majú aj konzultačnú, ktoré je určená na rozoberanie praktických problémov, spoločné hľadanie riešení problém z praxe a vzájomnú výmenu skúseností.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Sme skôr konzumentmi otvorených dát. Nám môžu pomôcť pri plánovaní vzdelávacích aktivít a tiež pri aktualizácii databáz ľudí ktorých oslovujeme. Tiež by sme ich vedeli využiť pri vzdelávacích podujatiach ako príklady dobrej praxe, lebo našimi klientmi sú obce, školy a ich zamestnanci. Našou prácou by sme vedeli prispieť k tomu, aby obce poskytovali dáta vo forme, ktorá umožní rozvoj praktických služieb, aplikácií pre občanov.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Toto neviem zhodnotiť, ale myslím si, že to veľmi súvisí s tým, ako zbierajú a zdieľajú dáta rôzne verejné inštitúcie. My pracujeme s verejnou správou, takže je podľa mňa dôležité, aby ak sa už nejaký údaj zbiera, mal by byť sprístupnený na užívanie aj ostatným inštitúciám – samozrejme podľa GDPR. Forma uskladňovania informácií je asi najväčší problém, pretože ide vo vysokej miere o nezdieľané jednotlivé informácie, navyše v rôznych informačných systémoch.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Vieme pomôcť pri organizovaní vzdelávacích podujatí, pomôcť pri tvorbe obsahu a metodiky vzdelávania – tu spomeniem aspoň IT jazyk, ktorému bežní zamestnanci a občania slabo rozumejú; a zase naopak tvorcovia IT systémov nie vždy poznajú procesy samosprávy – napr. delenie moci medzi rôzne orgány, správne konanie a pod., ktoré ovplyvňujú potom aj prácu s dátami), vieme informovať o novinkách, resp. zacieliť informácie do konkrétnej profesijnej skupiny – starostovia, prednostovia, ekonómovia, správcovia daní, mzdári, stavebné úrady a pod…)

Webstránka:

https://www.rvcvychod.sk

Kontakt:

Ľubica Borošová, riaditeľka
rvcke@rvcvychod.sk

<- Open Data Sieť