O Vašej organizácii

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavuje štandardnú fakultu s dlhoročnou tradíciou prípravy odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Hlavnou úlohou Fakulty prírodných vied je vytvárať vhodné podmienky pre poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivého prostredia pre bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Fakulta napĺňa svoje poslanie prípravou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločensko-vednými predmetmi.

Pracoviská fakulty sa okrem výskumnej a vzdelávacej činnosti systematicky venujú propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a širokú verejnosť.

Zároveň, v súlade s dlhodobou stratégiou univerzity fakulta vytvára podmienky pre systematické využívanie vedomostného potenciálu fakulty v prospech rozvoja regiónu, pričom jej primárnym cieľom je stať sa autoritou a vyhľadávaným strategickým partnerom pri rozvoji hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života mesta Nitra, Nitrianskeho kraja a regiónu, ako aj celého Slovenska.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Na viacerých pracoviskách fakulty sa realizuje systematický dátovo-orientovaný výskum. Otvorené dáta predstavujú zaujímavý a hlavne dostupný zdroj aktuálnych dát s nemalou pridanou hodnotou pre rôzne cieľové skupiny prijímateľov.

Ich potenciál sa zatiaľ na fakulte plne nevyužíva napriek tomu, že otvorené dáta vytvárajú priestor pre spoluprácu s praxou formou projektov, spoločných iniciatív a podujatí, ktoré plnia okrem popularizácie prírodných vied, matematiky, štatistiky a informatiky aj vzdelávaciu funkciu a prispievajú k rozvoju aktívneho občianstva a komunity.

V súlade s dlhodobou stratégiou univerzity predstavuje aktívna účasť pracovníkov fakulty na riešeniach založených na spracovaní a analýze otvorených dát efektívny spôsob prepojenia vedomostného potenciálu univerzity s inštitúciami v regióne.

Zároveň spracovanie a analýza otvorených dát vo forme projektov a záverečných prác umožňuje prepojiť získané teoretické znalosti študentov geografie, environmentalistiky, ekonómie, ale aj informatiky a matematiky s prácou na reálnych zadaniach z praxe a rozvíjať ich účasť na riešení otvorených problémov a dianí v regióne.

Navyše, vhodná implementácia vybraných príkladov použitia otvorených dát do učiteľských študijných programov môže prispieť k rozvoju inovatívnych a zaujímavých foriem vzdelávania v budúcnosti.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

V ostatnom období bolo zverejnených viacero príkladov dobrej praxe, ktoré využívajú otvorené dáta, či už sa jednalo o vizualizáciu dát s využitím vhodných nástrojov alebo vývoj mobilných a webových aplikácií. V týchto prípadoch sa potvrdzuje opodstatnenosť zverejňovania dát, keďže ich potenciálne využitie nie je limitované obmedzenými kapacitami a reguláciami tvorcu alebo vlastníka dát.

Možno predpokladať, že vzhľadom na pridanú hodnotu, ktorú zverejňovanie otvorených dát prináša, bude problematika otvorených dát stále aktuálnejšia a počet inštitúcií participujúcich na zbere, analýze a efektívnom využití otvorených dát bude postupne narastať.

V tejto súvislosti predpokladáme rozvoj aktivít, ktoré systematicky prezentujú prínos existujúcich príkladov dobrej praxe. Zároveň možno očakávať, že sa podarí vytipovať vhodné vzory spracovania otvorených dát, ktoré umožnia existujúce a v praxi osvedčené riešenie prispôsobiť meniacim sa podmienkam odberateľov. V neposlednom rade očakávame rozvoj nástrojov a vzdelávacích prístupov, ktoré zvyšujú povedomie verejnosti o dôležitosti problematiky otvorených dát a umožňujú získať poznatky a osvojiť si zručnosti potrebné pre porozumenie a efektívnu prácu s otvorenými dátami rôznymi cieľovými skupinami.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Našim cieľom je postupne vytvoriť personálne, procesné a technologické zázemie pre spoluprácu fakulty s externými organizáciami na projektoch, ktorých primárnym cieľom je efektívny zber, analýza a vizualizácia dát. Zároveň chceme postupne poskytovať odborné zázemie pre projekty zamerané na modelovanie a simuláciu rôznych javov, ako aj pre projekty objavovania znalostí a podporu rozhodovania z otvorených dát.

Fakulta postupne rozvíja personálne a technologické podmienky pre odbornú spoluprácu na

  • spracovaní existujúcich GIS dát,
  • vytvorení databázy požadovaných mapovaných prvkov a objektov,
  • analýze, interpretácii, zhodnotení, vizualizácii otvorených dát,
  • objavovaní znalostí z otvorených dát,
  • vývoji softvérových aplikácií pre zber, vizualizáciu otvorených dát a aplikáciu výsledkov získaných ich analýzou.
  • Cieľom fakulty je v uvedených projektoch hľadať možnosti efektívnej spolupráce pracovísk fakulty, študentov rôznych študijných odborov a ďalších zainteresovaných strán.

Webstránka:

www.ukf.sk

Kontakt:

Martin Drlík, katedra informatiky
mdrlik@ukf.sk

<- Open Data Sieť