O Vašej organizácii

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou, odbornou organizáciou s pôsobnosťou v regióne Vysoké Tatry od roku 1994. Združuje subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu – najmä ubytovacie zariadenia a subjekty poskytujúce služby v cestovnom ruchu ako sú požičovne, cestovné kancelárie, galérie, múzeá a reštaurácie. Naším hlavným projektom je prevádzka 2 tatranských informačných kancelárií v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, kde je naším cieľom poskytovanie overených informácií. Nielen v osobnej forme, ale čoraz viac aj v digitálnej forme. Informácie zbierame, triedime a distribujeme. Našou víziou je stať sa zdrojom overených a aktuálnych informácií pre čo najväčší počet používateľov – návštevníci, podnikatelia ako aj samosprávy. Veľkou výzvou je forma, akou chceme tieto informácie poskytovať.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Nie sme v pravom slova zmysle tvorcom žiadnych dát, skôr ich agregujeme a osobne overujeme. Takto zozbierané dáta distribuujeme ďalej vo forme otvorených dát. Zatiaľ máme takto spracovaný kalendár podujatí v regióne, ktorý poskytujeme v štruktúrovanej forme cez API naším partnerom. Takto im šetríme čas a oni na svojich stránkach/aplikáciách zobrazujú overené informácie. Chceli by sme to rozšíriť aj ďalej – na turistickú infraštruktúru a atrakcie. Takisto považujeme za dôležité dať na jedno miesto všetky zaujímavé štatistiky z regiónu, ktoré by mohli pomôcť či už pri analýze alebo návrhoch riešení.
Na druhej strane, ako partner samosprávy, sme konzumentom dát, ktoré získava štát – najmä Štatistický úrad a Živnostenský úrad. Pri tvorbe koncepcii cestovného ruchu a ich hodnotení sa potrebujeme opierať o dáta z regiónu. Ubytovatelia sú povinní na mesačnej báze vypisovať formulár CR-1-12, napriek tomu dáta zo ŠÚ, ktoré sú voľne dostupné sú na nedostatočnej úrovni. Podobnú potrebu máme po dátach o prevádzkach v našom regióne.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Mojou ideálnou predstavou je, že dáta sú verejne dostupné v ľahko pochopiteľnej forme pre všetkých. Ak sú raz podnikatelia nútení vypisovať štatistické formuláre, považujem za automatické, aby tieto dáta boli zverejňované v čo najväčšom detaile tak, aby stále boli anonymizované. Aby sme sa o ne nemuseli doprosovať. Dáta nie sú náš nepriateľ, ale spojenec. Každý úradník by mal byť tak trochu informatikom, aby najmä chápal, ako sa dá s dátami pracovať, ukladať či čo sa dá z nich vytiahnuť.
Chýba väčšie povedomie o licenciách a ochrane osobných údajov či anonymizácií údajov, nakoľko sa stretávam s tým, že požiadavky o dáta sú zamietnuté kvôli ochrane osobných údajov.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Chceli by sme pomôcť najmä v oblasti cestovného ruchu, kde si predstavujeme, že naše Tatranské informačné kancelárie by mohli slúžiť ako prototyp zberného miesta dát z regiónu a posúvať tieto informácie ďalej vo vhodnej forme ostatným partnerom – miestna samospráva, kraj či na národnej úrovni alebo iné open source projekty. Takto si vieme predstaviť, že by sme mohli integrovať viacero regiónov a ich informačné centrá. Pokusy o používanie jednotného softwaru nikdy neboli úspešné, preto si myslíme, že práve otvorené dáta by mohli byť riešením. Nech si každý používa svoj vlastný program, web atď ale nech poskytuje informácie v štandardizovanej forme na ďalšie spracovanie.

Webstránka:

www.tatry.sk

Kontakt:

Lenka Rusnáková, riaditeľka
riaditel@tatry.sk

<- Open Data Sieť