Open spending

Popis: Medzinárodný framework pre vizualizáciu rozpočtových dát rôznych druhov verejných inštitúcií na celom Obsahuje 3,551 dátových zdrojov z 86 krajín s viac ako 190 mil. jednotlivých položiek. Zo Slovenska tu nájdeme však len rozpočty mesta Hlohovec a Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj. Na stránku je možné nahrať rozpočet vo formáte CSV a následne ho upraviť v špecializovanom nástroji OSViewer. Dáta sú vizualizované podľa aktivity, administratívnej klasifikácie, času, ekonomickej klasifikácie, smeru, typu výdavkov, funkčnej klasifikácie. Je tiež možné si dáta stiahnuť alebo využívať API. Dáta je tiež možné filtrovať. 

Funkcionalita: Webová aplikácia, datasety, API 

Využité open data: Používané sú otvorené dáta o rozpočtoch z rôznych krajín, miest, obcí, regiónov po celom svete. Zo Slovenských miest je prítomný len Hlohovec. 

Prínos pre používateľov: Zvýšená transparentnosť, možnosť medzinárodného porovnania, možnosť sťahovať a zdieľať štruktúrované dáta, pristupovať k dátam pomocou API. 

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo financií SR, samosprávy, orgány štátnej správy  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Ide o globálny portál, nie je nutné ho replikovať, keďže funkcionalitu je možné využívať už v súčasnosti. Bolo by však možné vytvoriť špeciálny portál podobného druhu len pre Slovensko, čím by sa ale stratila časť výhod výmenou za lepšie prispôsobenie slovenským špecifikám. Nie je potrebné replikovať, skôr sa do projektu zapojiť.  

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx