Zindex.cz

Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: národné

Popis: Portál Zindex.cz vyhodnocuje transparentnosť verejných zákaziek v Českej republike. Na základe detailnej metodiky vyhodnocuje jednotlivé inštitúcie štátnej a verejnej správy, či pri nakupovaní postupujú transparentne, hospodárne a či pri obstarávaní nevznikla ekonomická škoda. Čím je hodnota indexu (Zindex) nižší, tým sa organizácia pri obstarávaní vzďaľuje od odporúčanej medzinárodnej praxe. Zároveň rastie riziko korupcie. Zindex posudzuje kritériá v oblasti otvorenosti, konkurencie a kontroly.  

Funkcionalita: Na úvodnej stránke je možné vyhľadávať podľa názvu zadávateľa zákazky – kraj, mesto, inštitúcia štátnej správy. Používateľ si môže zobraziť výsledky hodnotenia (rebríčky) v jednotlivých kategóriách – veľké mestá, malé mestá, kraje, štátna správa a pod. Po rozkliknutí konkrétnej organizácie je k dispozícií detailný analytický report s mnohými grafmi – priemerná suma obstarávaných zákaziek, počet ponúk, koncentrácia dodávateľov, podiel verejných zákaziek na celkových zákaziek a pod.  

Využité open data: Aplikácia spracováva dáta z “Věstníka veřejných zakázek, Profily zadavatelů,Obchodní rejstřík, Monitor státní pokladny, Sbírka rozhodnutí ÚOHS, Rejstřík ARES”. Ako uvádzajú autori aplikácie, dáta o verejných zákazkách sú čistené – podľa autorov sú dáta následne presnejšie ako dáta v oficiálnych registroch.  

Prínos pre používateľov: Vďaka Zindexu sa zvyšuje transparentnosť nakladania s verejnými zdrojmi pri verejných obstarávaniach. Prostredníctvom rankingov a detailnému hodnoteniu je zároveň možné odpozorovať dobrú prax v organizáciách a naopak, identifikovať indikátory, ktoré stále zostávajú problémové. Používatelia získajú komplexný prehľad o hospodárení na jednom mieste.  

Majiteľ dát v SR: Dáta s ktorými Zindex pracuje sú v gescii ÚVO, MS SR, MF SR, Vestník verejného obstarávania, Register právnických osôb a i.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Obdobný projekt na Slovensku už vznikol – Zindex.sk .

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx