Zindex.sk

Popis: Zindex.sk je nástroj na kontrolu a podrobnú analýzu verejného obstarávania, ktorého zadávateľmi sú kraje, mestá, úrady a verejné a štátne inštitúcie. S využitím reálnych dát aplikácia meria nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ. Stránka nevyhodnocuje verejné zákazky na základe ich zákonnosti, ale či a do akej miery zadávatelia uskutočňujú verejné obstarávanie v súlade s dobrou praxou, teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií.  

Funkcionalita: Na domovskej stránke aplikácie si môžete vyhľadať konkrétnu inštitúciu, ktorá Vás zaujíma alebo máte možnosť vybrať si zo zadávateľov verejných zákaziek (kraje, veľké a menšie mestá, štátna správu a malé úrady). Po zvolení konkrétnej kategórie sa dozviete, koľko je v tejto kategórii zadávateľov, akú sumu peňazí sa na verejné obstarávanie dokopy vynaložilo a tiež vypočítaný zindex v percentách pre všetky kraje dokopy. Ďalej stránka ponúka rebríček najlepších zadávateľov v rámci krajov, usporiadaný podľa hodnoty zindexu. Na každého zadávateľa si môžete kliknúť a získať tak veľmi podrobné informácie o každej verejnej zákazke, ktorú daný kraj uskutočnil. Ide o podrobné informácie spadajúce do siedmich podskupín, ktorými sú počet ponúk, koncentrácia dodávateľov, nástroje podporujúce súťaž, podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch, pochybenia podľa ÚVO, súťažné konanie a konzistentnosť konania. Samotný zindex sa vypočítava z priemeru výsledkov dosiahnutých v týchto podskupinách. Hodnotenie podskupín je vyjadrené rovnako ako zindex v percentách, no k dispozícii sú aj rôzne interaktívne grafy a priemer výsledkov pre konkrétnu podskupinu všetkých zadávateľov v rámci hlavnej kategórie.  

Využité open data: Zindex využíva dáta z Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. Dáta z Vestníka sú pre jednotlivé inštitúcie doplnené dátami z Elektronického kontraktačného systému (EKS).  

Prínos pre používateľov: Prínos spočíva vo zvyšovaní transparentnosti a umožneniu vysokej miery kontroly verejného obstarávania. Stránka zhromažďuje mnoho dát a informácií na jednom mieste, čo je praktické a užitočné pre každého aktívneho občana a organizácie. Prináša aj hodnotnú spätnú väzbu pre zadávateľov verejného obstarávania, keďže si jednoducho vedia zistiť, kde sú ich slabé stránky a čo sa dá vylepšiť.  

Majiteľ dát v SR: –   

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: –  

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx