<– Zoznam projektov

E-map

Autorky: Mária Vavrušová, Ivana Hačková
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dáta: Otvorené dáta Banskej Bystrice
Vizualizácia: Power BI

Cieľom projektu je vytvorenie mapy dotácií a dlžníkov mesta ako nástroja na efektívnejšiu a prehľadnejšiu verziu zverejnených otvorených dát.

Použité sú otvorené dáta mesta Banská Bystricadatasety Dotácie a Daňoví dlžníci mesta za roky 2019 – 2022.

Druh dotácie bol autorkami utriedený do čo najmenšieho počtu kategórií – 6 druhov dotácií. Dataset neobsahoval adresy, tie však boli priradené podľa IČO na základe stránky Finstat.sk.

Cieľové skupiny projektu sú mesto-prehľad toho, kam investuje, občania, podnikatelia, mimovládne organizácie – či ich projektu bude mať šancu, inímédiá, kontrolóri, akademici. Vizualizácia dlžníkov môže dlžníkov motivovať, aby sa nechceli ocitnúť na verejne dostupnej mape.

Dotácie sa sústreďujú do 3 oblastí mesta, životné prostredie a rozvoj a informatizácia zaostávajú najviac. Naopak najviac dotácií ide na vzdelávanie, vedu a šport.

Po umiestnení kurzora na bublinu je možné si pozrieť adresu, druh dotácie, žiadateľa, schválené prostriedky, požadované prostriedky a akciu.

Po kliknutí na druh dotácie je možné vyfiltrovať v mape dotácie daného druhu.

Dlžníci sú vizualizovaní pomocou mapy aj grafu. Z grafu vieme zistiť, kto mestu dlží najviac. Táto suma dosahuje skoro 20 000 EUR. Po umiestnení kurzora nad bublinu alebo graf vidíme meno dlžníka, sumu a adresu.

E-mapa by sa dalo vylepšiť rozdelením dotácií do mestských častí, aby mesto mohlo realizovať presnejšie a relevantnejšie závery. Pridanie rozdelenia podľa rokov by mohlo pridať sledovanie zmien a ich analyzovanie. Dáta by bolo možné doplniť o príjmoch a výdavkoch mesta, výročných správach, faktúrach, čím by sme dospeli k celistvému nástroju verejných financií mesta, keďže nie každý má možnosť a zručnosti prezerať si datasety.

Pozrite si vizualizáciu

Zmluvy (tovary a služby) Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

Autorky: Soňa Brestovičová, Fanni Czmórová
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dáta: Otvorené dáta mesta Bratislava
Vizualizácia: Power BI, Power BI

Cieľom projektu je dáta vizualizovať, sprehľadniť, zjednodušiť a zatraktívniť.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci Hlavné mesta SR Bratislavy a tiež široká verejnosť.

Prvou záložkou je prehľad dodávateľov a záväzkov. Vidíme tu koláčový graf a zoznam dodávateľov v tabuľke. Pomocou filtra si užívateľ môže vybrať mesiac (dáta sú za mesiace október-december 2020). Pod filtrom sa nachádzajú 3 karty ktoré zobrazujú minimálnu, maximálnu a celkovú sumu vyplatenej sumy.

Druhá záložka je nazvaná výdavky podľa miest. Sú tu vizualizované dáta pomocou mapy, na mape sú vyznačené sídla dodávateľov. Veľkosť bodov závisí od výšky sumy.

Tretia záložka informácia o zmluvách slúži pre zamestnancov magistrátu, pre lepšie a rýchlejšie vyhľadávanie informácií. Na ľavej strane je možné zvoliť číslo zmluvy, následne sa zobrazia všetky informácie o zmluve.

Druhá časť práce je vizualizácia dát za mesiace január – máj 2021.

Prvá záložka obsahuje sumy vyplatené dodávateľom v pruhovom grafu. Filtrom je možné filtrovať dodávateľov. Zobrazené sú aj informácie o minimálnej, maximálnej, celkovej a priemernej sume.

Druhá záložka zobrazuje dodávateľov a mestá. Filtrovať je možné mesto, zobrazia sa nám dodávatelia, ktorí majú sídlo v danom meste.

Posledná záložka zobrazuje maticu, ktorá zobrazuje sumy za jednotlivé mesiace a dodávateľov. Vidíme tu aj celkové sumy za dodávateľov a mesiace. Filtrovať môžeme jednotlivých dodávateľov.

Pozrite si vizualizáciu

Pozrite si vizualizáciu

Bezpečnosť kultúrnych objektov mesta Prešov

Autorky: Simona Mitríková, Lucia Pankuličová, Jarmila Sičáková
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Otvorené dáta mesta Prešov
Vizualizácia: Tableau

Cieľom projektu je zistiť, či je dostatok monitorovacích zariadení, aby sa predišlo ničeniu majetku pod správou mesta Prešov (kultúrne zariadenia). Projekt môže byť užitočný pre samosprávu Prešov a pre políciu.

Využité boli otvorené dáta mesta Prešovzoznam monitorovacích zariadení, významné objekty a mapa priestupkov v meste Prešov.

Kamery a policajné stanice boli zobrazené na mape, pričom pri kamerách je na mape zvýraznený aj približný rádius ktorý snímajú. Červenou sú zobrazené policajné stanice. Pomocou filtrov môže používateľ vybrať, ktoré typy objektov ho zajímajú (napr. fontána, kostol, atď.).

Ďalej bola vytvorená vizualizácia počtu priestupkov na úseku verejného poriadku so zameraním sa na zvolené kultúrne objekty. Škála priestupkov je 0-5, od zelenej až po červenú farbu. Najviac zaznamenaných priestupkov sa udialo v centre mesta Prešov, ktoré je z veľkej časti pokryté kamerovými systémami a je blízko aj policajných staníc.

Na základe dát bol vytvorený OLS model. Vysvetľovaná premenná v modeli je počet priestupkov, vysvetľujúce premenné sú chránenosť, vzdialenosť od policajnej stanice a vzdialenosť od centra mesta. Medzi skúmanými premennými je štatisticky významná závislosť (R2=0,4459).

60,32% sledovaných objektov je nechránených a viac ako 1/4 priestupkov nie je zachytených kamerovým systémom. Nepodarilo sa preukázať potrebu kamerových systémov v okolí kultúrnych objektov. Priestupky ktoré boli zachytené môžu byť aj vďaka kamerovému systému potrestané. Ak by kamery v centre mesta neboli, boli by škody na majetku pravdepodobne oveľa väčšie.

Pozrite si vizualizáciu

Zoznam obchodných prevádzok v Prešove

Autorka: Daniela Blizmanová
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Otvorené dáta mesta Prešov
Vizualizácia: Power BI

Hlavným cieľom práce je lepší prehľad prevádzok mesta Prešov pomocou grafov a tabuliek a jednoduchšie hľadanie pomocou filtrov. Taktiež porovnávanie prevádzok podľa typu činnosti (napr. kaviareň, kaderníctvo) a podľa dátumu vzniku.

Cieľovou skupinou sú návštevníci mesta a obyvatelia, ktorí si môžu pozrieť ako ďaleko sa od nich nachádzajú prevádzky. Projekt môže slúžiť aj pre dodávateľovpre presnú adresu a informovanosť o počte prevádzok.

Pokladové dáta pochádzajú z otvorených dát mesta Prešov, dataset zoznam obchodných prevádzok v meste Prešov. Údaje sú denne automaticky aktualizované.

Prvý pohľad zobrazuje počet prevádzok podľa typov. Tabuľka zobrazuje počty podľa prevádzkových činností.

Ďalší pohľad obsahuje údaje o dátume začiatku činnosti prevádzky, ďalej grafy zobrazujú počet vzniknutých prevádzok podľa rokov. Pomocou filtra je možné nastaviť, ktoré roky chce používateľ zobraziť.

Posledný pohľad zobrazuje počet prevádzok na danej ulici na mape. V tabuľke je k dispozícii konkrétna adresa prevádzky a graf zobrazuje počet prevádzok podľa ulíc. Pomocou filtra je možné vybrať konkrétnu ulicu alebo ulice. Z grafu vyplýva, že najviac prevádzok je k dispozícii na Hlavnej ulici.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov