Študentské projekty boli odprezentované na Demo Dni 24.1.2022.

Študentské projekty boli odprezentované na Demo Dni 24.1.2022 za účasti zástupcov samospráv a expertov z praxe.

O projekte Open Data Lab
Workshopy
Balík vzdelávacích materiálov

Projekty vypracovali študenti VŠ

 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Požiadavky na projekt

 • Akú vizualizáciu/aplikáciu by ste vedeli vytvoriť pre vaše mesto/úradníkov?
 • Aká vizualizácia by bola užitočná pre občanov vášho mesta?
 • Akú pridanú hodnotu by pre nich mala?
 • Aké konkrétne problémy by ste takto vedeli pomôcť vyriešiť?
 • Definujte účel a cieľovú skupinu
 • Použite jeden alebo viacero datasetov
 • Použite nástroj na vizualizáciu dát
 • Použite aspoň jednu možnosť filtrovania
 • Rozsah aspoň 2 stránky, 6 prvkov (graf, mapa, tabuľka)

Témy

Životné prostredie

Samospráva

Doprava

Vzdelávanie

Ekonomika

Politické správanie

Zdravotníctvo

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.