<– Zoznam projektov

Výhodné bývanie pre mladých

Autorky: Marina Hric, Ivana Cabanová, Martina Fertalová
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dáta: Otvorené dáta Banskej Bystrice
Vizualizácia: Power BI

Cieľovou skupinou projektu sú mladé rodiny s deťmi do 15 rokov, občania sťahujúci sa rámci Banskej Bystrice, hľadajúci vhodné miesto na bývanie a takisto aj prisťahovalci z iných miest do Banskej Bystrice.

Využité boli datasety Počet obyvateľov podľa ulíc a školy a školské zariadenia.

Vo vizualizácii počtu občanov podľa ulíc a veku môžeme vidieť počet občanov v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku. Napravo sa nachádza filter ulíc, kde sa po kliknutí zobrazí v grafe len konkrétna ulica.

Ďalej sú vizualizované školské zariadenia na mape, ktoré sú vyznačné červenou guličkou. Takisto sa tu nachádza filter, kde je možné nájsť školské zariadenie podľa vybranej ulice. Po kliknutí na guličku sa zobrazí presná adresa školského zariadenia.

Poslednou vizualizáciou je prepojenie týchto datasetov. Modrou farbou sú znázornené ulice v meste a červenou farbou sú znázornené školské zariadenia. Na jednoduchšie hľadanie je možné využiť filter s vyhľadávaním.

Pozrite si vizualizáciu

Vysoké školy v Slovenskej republike: Príručka uchádzača absolventa strednej školy

Autori: Dominik Imrich, Samuel Pajgert, Milan Vároš
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Dáta: MŠVV SR, CVTI, ŠÚ SR, webové stránky
Vizualizácia: Power BI

Cieľom projektu je pomôcka pre uchádzača absolventa strednej školy – zoskupenie údajov ktoré by ho mohli zaujímať.

Ide o veľmi dôležité rozhodnutie študenta strednej školy, taktiež študenti majú nízko orientáciu v tejto problematike. Na základe prieskumu webových stránok verejných inštitúcií sme zistili že je vysoká neprehľadnosť týchto informácií. Preto sme sa rozhodli usporiadať informácie na jednom mieste a do prehľadnej podoby.

Zdroje z ktorých projekt čerpá pozostávajú z:

  • webová stránka Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
  • webové stránky vysokých škôl
  • Centrum vedecko-technických informácií SR
  • Štatistický úrad SR
  • Portál VŠ
  • webová stránka www.uplatnenie.sk

Na začiatku vizualizácie sú rozdelené vysoké školy podľa toho, či ide o súkromnú, štátnu, verejnú alebo zahraničnú školu, kvôli rozdielom napríklad v poplatkoch za štúdium.


Ďalej je k dispozícii prehľad škôl podľa zamerania, kde je možné vyklikať oblasť záujmu a vizualizácia vypíše fakulty, kde je možné tento záujem študovať. Ďalej je vizualizovaný podiel študentov podľa pohlavia. Je možné vyfiltrovať konkrétnu školu alebo fakultu.

Dôležitá je aj otázka ubytovania, preto vizualizácia ponúka informácie o školských domovoch. Študent si vie pozrieť aké konkrétna škola ponúka študentské domovy. Ďalej sú vizualizované aj údaje o cene a kapacite študentských domov.

Nasleduje prehľad počtu žiadateľov o štúdium, počet prijatých a zapísaných študentov. Tu vie študent zistiť aký je pomer medzi prihlásenými a prijatými, čo ovplyvňuje jeho šancu dostať sa na danú vysokú školu.

V ďalšej časti je vizualizovaný podiel absolventov ktorí pracujú na dohodu, živnosť, trvalý pracovný pomer, či sú nezamestnaní, alebo pokračujú v štúdiu.

Ďalej je k dispozícii Top 3 zamestnania absolventov, podľa toho akú VŠ používateľ vizualizácie vyberie. V nasledujúcom pohľad je zobrazená mapa podľa krajov, kde absolventi danej školy pracujú.

Posledný pohľad vo vizualizácii zobrazuje vývoj počtu študentov VŠ a ich fakúlt, čo umožňuje pozorovať trendy v záujme o konkrétne vysoké školy.

Pozrite si vizualizáciu

Nezamestnanosť absolventov slovenských univerzít

Autorky: Anna Marta Hricová, Maryna Savchuk
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Centrum vedecko-technických informácií
Vizualizácia: Tableau

Cieľom projektu je vizualizovať uplatnenie absolventov slovenských univerzít. Projekt slúži študentom stredných škôl, vysokých škôl (zamerali sme sa aj na uplatnenie v rámci fakúlt a odborov).

Použité sú dáta o počte študentov a absolventov za rok 2020 a dáta o absolventskej miere nezamestnanosti (2011-2020).

Na úvod bola vytvorená mapa univerzít na Slovensku podľa počtu študentov. Je možné tiež filtrovať jednotlivé univerzity.

Ďalej sme vytvorili grafy, ktoré znázorňujú počet študentov a absolventov podľa pohlavia. Tieto grafy je takisto možné filtrovať podľa univerzít.

Ďalšia vizualizácia predstavuje počet študentov a absolventov podľa jednotlivých fakúlt na univerzitách. Farba označuje počet žiakov (červená – minimum, zelená – maximum).

Nasledujúca vizualizácia zobrazuje počet nezamestnaných absolventov pre rôzne odbory na univerzitách. Farby označujú jednotlivé typy odborov.

Ďalej je vizualizovaný vývoj absolventskej nezamestnanosti (rok 2011-2020). Je možné filtrovať roky a univerzity. Najväčšiu nezamestnanosť zaznamenala Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Zaujímavé je že Akadémia policajného zboru eviduje nulovú nezamestnanosť.

Pozrite si vizualizáciu

Open Data Bratislava

Autorky: Bc. Annamária Stredánska, Bc. Tatiana Krajňáková
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dáta: Otvorené dáta mesta Bratislava
Vizualizácia: Power BI

Cieľom projektu je vytvoriť vizualizáciu o počte základných umeleckých škôl (ZUŠ) na území Bratislavy. Boli vytvorené vizuály s počtom študentov cirkevných, súkromných a štátnych základných umeleckých škôl.

Cieľovou skupinou sú obyvatelia Bratislavy. Z vizualizácie je možné zistiť v akej časti Bratislavy sa nachádza aká základná umelecká škola, čo môže byť zaujímavá informácia pre rodičov (napríklad pri sťahovaní).

Využité boli datasety o ZUŠ mesta Bratislavy za roky 2016-2020, ktoré bolo nutné spojiť.
Išlo o datasety:

Prvý graf zobrazuje počet škôl podľa okresov a zriaďovateľa (za posledných 5 rokov sa počet škôl nemenil). Môžeme tiež vidieť v ktorých okresoch chýbajú ZUŠ.

Ďalej je vizualizovaný počet žiakov podľa rokov, okresov a zriaďovateľa ZUŠ. Ďalší graf zobrazuje ZUŠ podľa okresov a zriaďovateľa, je ho možné filtrovať podľa požadovaného roku. Z grafu možno vidieť, že v okrese Bratislave IV navštevuje najviac žiakov štátne školy, v okrese Bratislava V súkromné školy.

Ďalší graf zobrazuje vývoj počtu žiakov (rast, pokles) podľa rokov a zriaďovateľa, je možné si filtrom zvoliť požadovaný okres. Zaujímavý je vysoký nárast počtu žiakov na súkromných ZUŠ v roku 2019.

Pozrite si vizualizáciu

Nezamestnaní podľa vzdelania v Banskobystrickom kraji

Autorky: Zdenka Kaniková, Klaudia Kyseľová
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dáta: Štatistický úrad SR (Datacube)
Vizualizácia: Power BI

Cieľom projektu je analyzovať nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji na základe dosiahnutého vzdelania. Bližšie sme sa zamerali na vývoj nezamestnaných v rokoch 2008-2020. Zisťovali sme v ktorých kategóriách podľa vzdelania je najvyšší a najnižší počet nezamestnaných.

Použité dáta boli zo Štatistického úradu SR, z verejnej databázy otvorených dát Datacube. Použitý bol dataset Nezamestnaní podľa vzdelania (do roku 2020).

Cieľovou skupinou bol Banskobystrický samosprávny kraj, široká verejnosť a úrad práce. Ide teda o subjekty, ktorých cieľom je eliminovanie počtu nezamestnaných.

V prvom grafe je vizualizovaný počet nezamestnaných podľa rokov ako aj priemerný počet nezamestnaných za všetky roky. Filtrom je možné vyfiltrovať rozmedzie rokov (od-do). Pomocou tooltipu (bubliny) používateľ môže zistiť podrobnejšie údaje.

V ďalšom grafe je zobrazený počet nezamestnaných podľa vzdelania. Ako pri prvom grafe, aj tu je dostupný filter ako aj tooltip.

Zistili sme že najnižší počet nezamestnaných je s ukončeným VŠ vzdelaním, najviac nezamestnaných bolo s ukončeným nižším vzdelaním.

Na konci vizualizácie je k dispozícii koláčový graf, kde je vizualizovaný podiel nezamestnaných podľa vzdelania. Vybraný je rok 2010 je charakterizovaný najvyššou nezamestnanosťou a rok 2020 bol s najnižšou nezamestnanosťou. V oboch prípadoch je najmenší počet nezamestnaných s VŠ vzdelaním.

V budúcom rozšírení práce by bolo možné skúmať nezamestnanosť podľa pohlavia alebo vekovej kategórie alebo analyzovať a porovnávať ďalšie kraje na Slovensku.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov