Formy vlády

Existujú viaceré formy vlády, podľa toho od koho pochádza politická moc.

Moc nemusí mať každý – vtedy by sme mohli hovoriť o anarchii. Môže ju držať jednotlivec – tak ako sa to deje v diktatúrach alebo niektorých monarchiách. Moc môže vlastniť istá úzka skupina ľudí. Alebo, tak ako sa to deje v demokracii, moc pochádza od všetkých občanov. Demokracia môže byť priama, alebo zastupiteľská – vtedy svoji moc občania zverujú svojím politickým zástupcom. Na Slovensku máme práve posledný spomenutý systém – našu moc zveríme svojim zástupcom raz za 4 roky vo voľbách.

Formy vlády