Princípy a súčasnosť otvoreného vládnutia na Slovensku


Skrátený obsah prednášky:

Dobrý deň, moje meno je Jakub Adámek pracujem na úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.
Poslaním nášho úradu je prepájať občiansku spoločnosť s vládou. Snažíme sa o to, aby občianska spoločnosť, mimovládne neziskové organizácie alebo aktívni občania a občianky mohli robiť to, čo robia najlepšie, aby mali všetky podmienky, vďaka ktorým môžu robiť svoju prácu. Zároveň sa snažíme o to, aby vláda brala verejnosť a občiansku spoločnosť ako svojich partnerov, zapájala ich do vládnutia, rozhodovania, vnímala ich spätnú väzbu a umožňovala im verejnú kontrolu.
S tým nám pomáha, že ako krajina sme už desať rokov členmi medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
Existujú mnohé formy vlády, avšak dnes sa na ne pozrieme podľa toho od koho pochádza politická moc.
Moc nemusí mať každý – vtedy by sme mohli hovoriť o anarchii. Môže ju držať jednotlivec – tak ako sa to deje v diktatúrach alebo niektorých monarchiách. Moc môže vlastniť istá úzka skupina ľudí. Alebo, tak ako sa to deje v demokracii, moc pochádza od všetkých občanov. Demokracia môže byť priama, alebo zastupiteľská – vtedy svoji moc občania zverujú svojím politickým zástupcom. Na Slovensku máme práve posledný spomenutý systém – našu moc zveríme svojim zástupcom raz za 4 roky vo voľbách.
Keďže občania svoju moc prepožičiavajú, tak majú zároveň právo, a v prenesenom slova zmysle aj povinnosť výkon moci kontrolovať.
Vďaka internetu a technickému boomu, ktorý nastal v deväťdesiatych rokoch sa mnohé úradné procesy výrazne zmenili a zjednodušili.
Podobne je to aj s údajmi a dátami. Ak chce štát efektívne fungovať tak musí zhromažďovať veľké množstvo rôznych údajov. Údaje, ktoré štát zhromaždí je jednoduché zverejniť formou datasetu. So zverejnenými dátami môžu občania pracovať akokoľvek uznajú za vhodné – môžu z nich ťažiť tie najrôznejšie informácie a kombináciou rôznych prístupov a datasetov vytvoriť nové aplikácie, získať nové poznatky, alebo podporiť vlastné podnikanie. Zverejňovanie otvorených dát je preto obojstranne výhodné ako pre štát tak aj pre občanov. O čo viac – otvorené dáta sú aj nástrojom transparentnosti a zúčtovateľnosti.
Iniciatíva pre otvorené vládnutie vznikla v roku 2011 a spája sa s politikou Baracka Obamu priniesť viac transparentnosti, spolupráce a dialógu do vládnych štruktúr nie len v USA.
V tejto skupine je združených viac ako 70 krajín, ale aj napríklad desiatky miest (Banská Bystrica) alebo krajov (Žilinský kraj) z celého sveta a niekoľko významných mimovládnych organizácií. S pomocou tejto iniciatívy pracujeme na tom, aby bolo Slovensko otvorenejšie, transparentnejšie, aby využívalo nové technológie pre dobro spoločnosti a hlavne aby pri vládnutí spolupracovalo zo všetkými, ktorých sa to týka.
V súčasnosti rozpracovávame témy ako sú ochrana whistleblowerov, vzdelávanie k otvorenému vládnutiu, či prenos dobrej praxe zo zahraničia, a skúmame aj dopad otvorených dát. Aktuálne máme už 5. akčný plán, ktorý obsahuje sedem záväzkov, ktoré tieto témy rozvíjajú.
Aby partnerstvo medzi vládou a občianskou spoločnosťou bolo rovnocenné a fungovalo, treba, aby obe strany mali aj rovnaký prístup k informáciám. Vďaka Iniciatíve pre otvorené vládnutie sa dnes ktokoľvek môže dozvedieť vopred, aká legislatíva sa pripravuje. Každé ministerstvo alebo úrad, ktorý pripravuje nový zákon, musí informovať verejnosť o tom, že takýto zákon ide robiť, čo je jeho cieľom, aj ako sa môže ktokoľvek zapojiť do jeho tvorby. Keď už má takto pripravený zákon ísť na schválenie vládou, musí mať aj časť, v ktorej je napísané, ako skutočne bola verejnosť, odborníci či mimovládne neziskové organizácie zapojené do tvorby.
Vďaka Iniciatíve pre otvorené vládnutie a projektu Participácia pomáhame ministerstvám a úradníkom s tým, aby zapojili odborníkov, mimovládne neziskové organizácie či aktívnych občanov a občianky nielen do tvorby zákonov, ale aj iných dôležitých dokumentov, napríklad stratégií. Pomáhame im pripraviť plán práce, pomáhame im pracovať s rôznymi skupinami aktérov, kedy by mali koho zapojiť. Tiež ich učíme, aby to vedeli robiť sami bez našej pomoci.
Iniciatíve pre otvorené vládnutie je jedným z konkrétnych nástrojov ako Slovensko pracuje na tom, aby sa otváralo svojim občanom a dávalo im možnosť zapájať sa do vládnutia.