Na Slovensku bolo odporúčanie vytvoriť publikačné open data minimum pre samosprávy zakotvené do viacerých strategických dokumentov (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, Strategická priorita: Otvorené údaje). Do dnešného dňa však publikačné minimum pre samosprávy nebolo formálne zadefinované. V zahraničí existuje niekoľko iniciatív, ktoré by mohli byť pre Slovensko inšpiráciou k diskusii o nastavení publikačného minima.

Doterajšie iniciatívy štátu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu definuje publikačné minimum[1] ako  „zoznam datasetov podľa jednotlivých kategórií miest a obcí, ktoré by mala prioritne publikovať inštitúcia samosprávy. Tento zoznam datasetov definuje aj požiadavky na kvalitu, aktuálnosť a formát údajov (pre jednotlivé typy datasetov).“ Táto definícia nadväzuje aj na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 2017 – 2019, ktorý obsahuje niekoľko odporúčaní v oblasti zverejňovania otvorených dát na úrovni samospráv:

 • Odporúčanie 1: Vytvoriť a zverejniť návrh vzorového publikačného minima pre orgány územnej samosprávy do 20. júna 2017
 • Odporúčanie 2: Zverejňovať otvorené dáta minimálne v rozsahu a štruktúre definovanej v publikačnom minime pre orgány územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM) od júna 2017

Napriek snahám viacerých úradov a uplynutiu stanovených termínov, k naplneniu týchto odporúčaní doteraz nedošlo – momentálne neexistuje žiadny návrh odporúčaného publikačného minima, ktorým by sa samosprávy mohli riadiť pri zverejňovaní otvorených dát.

Príklady z Českej republiky

Zoznam povinne zverejňovaných otvorených dát na národnej úrovni

Vláda ČR vydala Nariadenie č. 425/2016 Sb. O zozname informácií zverejňovaných ako otvorené dáta, ktorým sa zadefinoval zoznam datasetov, ktoré sú v ČR povinne zverejňované ako otvorené dáta – kompletný zoznam a celé nariadenie je dostupné tu. Napriek  tomu, že nariadenie nemá dopad na samosprávy, takýto prístup je možné považovať za príklad dobrej praxe – vláda jasne definuje, ktoré datasety budú povinne zverejňované ako otvorené dáta.

V zozname sú zahrnuté napr.:

 • Informácie o dotáciách,
 • Obchodné informácie o firmách,
 • Informácie z centrálnej evidencie voľných pracovných miest,
 • Informácie z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • Metadáta zmlúv zverejnených v centrálnom registri zmlúv,
 • Informácie zo systému na verejné obstarávanie,
 • A i.

Publikačné plány pre organizácie

Ministerstvo vnútra ČR je hlavným koordinačným subjektom v oblasti otvorených dát v ČR. V roku 2016 boli vytvorené publikačné plány, ktore poskytujú jednotlivým organizáciám štátnej a verejnej správy (ministerstvá, centrálne orgány, kraje, obce s rozšírenou pôsobnosťou a ostatné obce) usmernenie ohľadne toho, čoa akozverejňovať. Tieto publikačné plány definujú názvy datasetov, ktoré musia byť zverejnené, štruktúru, v akej by mali byť zverejnené, a aké meta údaje by mal každý dataset obsahovať.

 Jednotlivé datasety musia obsahovať:

 • názov a popis datasetu,
 • informácie o kurátorovi zodpovedného za analýzu a prípravu datasetu,
 • prínosy a riziká zverejnenia datasetu v podobe otvorených dát,
 • periodicita aktualizácie datasetu,
 • podmienky použitia,
 • plánovaný termín prvej publikácie datasetu.

Zoznam datasetov uvádzaných v Publikačnom pláne nie je možné považovať za jasné publikačné minimum vzhľadom na ich rozsiahlosť, komplexnosť a detailnosť. Napriek tomu môžu slúžiť ako inšpirácia pri nastavovaní publikačného minima pre potreby slovenských samospráv. Zoznam datasetov Publikačného plánu pre obce s rozšírenou pôsobnosťou[2] je pomerne rozsiahly:

 1. Aktuálne opravy, rekonštrukcie, uzávierky ulíc
 2.  Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska
 3.  Bezúplatné plnenia a dary
 4.  Cestovné náklady – zahraničie
 5.  Dopravné značenie
 6.  Dreviny
 7. Evidencia psov
 8.  Harmonogram blokových čistení ulíc
 9. Harmonogram výkopových prác
 10.  Informácie o stave prepážok
 11.  Katalóg knižnice
 12.  Koordinátori prevencie kriminality
 13.  Kurátori sociálnej starostlivosti
 14.  Miesta pre meranie rýchlosti mestskou políciou
 15.  Miestne poplatky
 16. Obsadzované pracovné miesta
 17. Obsadzované služobné miesta
 18.  Odtiahnuté vozidlá
 19.  Organizačná štruktúra, úradné hodiny a kontakty
 20. Parkovacie miesta a zóny plateného státia
 21.  Parky
 22.  Plán kontrolnej činnosti
 23.  Usporadúvané akcie
 24.  Poskytované dotácie a granty za inštitúciu/mesto/kraj
 25.  Povolenia k lovu a rybolovu
 26.  Prezenčná listina zasadnutí
 27.  Program zasadnutí a zápisy zo zasadnutí orgánov
 28.  Prenajatý/vlastnený/spravovaný majetok, ktorý nie je v CRABU
 29. Predpisy
 30. Prehľad daňových dokladov
 31. Priestupky
 32. Pripojenie na internet
 33. Regionálna a medzinárodná spolupráca
 34. Rastliny
 35. Rozpočet
 36.  Poriadky cintorínov
 37. Zberné miesta pre odpad a umiestnenie kontajnerov
 38. Zoznam brownfieldov
 39.  Zoznam čestných občanov
 40.  Zoznam kamier
 41. Zoznam knižníc
 42.  Zoznam oznámených zhromaždení
 43. Zoznam pamätných stromov
 44. Zoznam platov zamestnancov
 45. Zoznam poradných orgánov organizácie
 46. Zoznam služobných staníc mestskej polície
 47. Zoznam sociálnych služieb
 48. Zoznam zámerov nakladania nehnuteľným majetkom
 49. Športoviská
 50. Správa hrobových miest
 51. Štatistika platov zamestnancov
 52. Štatistika sťažností
 53.  Štatistiky žiadostí
 54. Strategické dokumenty
 55. Svätostánky
 56.  Telefónny zoznam organizácie
 57.  Turistické ciele
 58.  Umiestnenie zastávok hromadnej dopravy
 59.  Úradná tabuľa
 60. Uznesenia z rokovaní orgánov
 61. Verejné osvetlenie
 62. Verejné WC
 63.  Zdravotnícke zariadenia
 64.  Zeleň mimo parkov

Príklad zo Španielska

Publikačné minimum pre samosprávy a provincie

Federácia samospráv a provincií (FEMP) v Španielsku  vypracovala publikáciu „Otvorené údaje: Strategická príručka pre ich implementáciu a minimálne údaje na publikáciu. V nej definuje, aké dáta a v akej štruktúre môže obec alebo mesto zverejňovať, a aké atribúty by mali mať open data portály.  FEMP zadefinovala 40 datasetov na zverejnenie vrátane detailných informácií o spôsobe ich zverejňovania:

 1. Agenda zastupiteľstva
 2. Kalendár aktivít a podujatí
 3. Verejné parkoviská
 4. Notifikácie, odporúčania, sťažnosti a žiadosti
 5. Verejné bicykle
 6. Kvalita ovzdušia
 7. Oficiálna mapa ulíc
 8. Register podnikov a barových terás
 9. Hluk
 10. Obstarávanie, tendre a dodávatelia verejných služieb
 11. Zmluvy
 12.  Miestny verejný dlh
 13. Organizácie samosprávy
 14. Doprava
 15. Športové zariadenia
 16. Turistické atrakcie
 17. Populácia
 18.  Rozpočet a jeho implementácia
 19. Miesta verejnej Wi-Fi
 20. Verejná doprava
 21. Miestna kartografia
 22. Dopravné nehody
 23.  Koše na triedený odpad
 24.  Register organizácií
 25. Hotely, turistické ubytovne a penzióny
 26. Kvalita vody
 27.  Cyklocesty, cyklopruhy, pokojné ulice
 28. Verejné osvetlenie
 29. Dotácie
 30. Ihriská pre deti a seniorov
 31. Register podnikateľov, ktorí platia dane v samospráve
 32. Faktúry
 33. Register vozidiel
 34. Zoznam mestských a vidieckych aktív
 35. Parky a záhrady
 36. Rozvrh a klasifikácia zamestnancov samosprávy
 37. Plánovacie povolenia a licencie prevádzok
 38. Správa odpadov
 39.  Zdroje pitnej vody
 40.  Pokuty

Príklad z USA

Open Data Census: Hodnotenie dát samosrpav

Projekt U.S. City Open Data Census je zameraný na hodnotenie otvorených dát zverejňovanými 266-timi mestami v USA. Projekt je realizovaný mimovládnymi organizáciami  Sunlight Foundation a Open Knowledge Foundation. U.S. City Open Data Census umožňuje porovnanie miest, a hoci si nekladie za cieľ určiť, ktoré datasety sú najdôležitejšie, autori sú presvedčení, že tie, ktoré hodnotia, patria medzi dôležité. V rámci hodnotiacich kritérií sa posudzuje či sú údaje otvorene licencované, dostupné online, zadarmo a na jednom mieste, ako aj či sú aktuálne a v podobe otvorených údajov. V rámci projektu je posudzovaných 20 datasetov v najdôležitejších témach, medzi ktoré patria napr.:

 1. Rozpočet
 2. Správy o kriminalite
 3. Stavebné povolenia
 4. Parcely
 5. Zónovanie
 6. Žiadosti a sťažnosti
 7. Výdavky
 8. Porušenia stavebných predpisov
 9. Mzdy zamestnancov
 10. Zoznamy podnikateľov
 11. Dopravné nehody
 12. Inšpekcie reštaurácií
 13. Dane z nehnuteľností
 14. Pozemky a budovy vo vlastníctve mesta
 15. Obstarávacie zmluvy
 16. Núdzové volania
 17. Lobistická aktivita
 18. Analytiky webu
 19. Policajné zásahy
 20. Prevody majetkov

Záver

Dobre nastavené publikačné minimum má potenciál zvýšiť mieru zverejňovania otvorených dát na Slovensku. V rámci diskusie o publikačnom minime je potrebné vychádzať z reálnych potrieb a podmienok slovenských samospráv aj z už existujúcej legislatívy, a tiež inšpirovať sa dobrou praxou zo zahraničia.

Ak samosprávy dostanú jasný návod na to čo a ako majú zverejňovať v minimálnom rozsahu, a ak samosprávy reálne začnú tieto otvorené údaje zverejňovať, vznikne obrovský priestor na kreatívne využitie dát, napríklad z hľadiska tvorby analýz, aplikácií, či iných riešení. Bude tiež možné robiť benchmarky (porovnávať napr. množstvo recyklovaného odpadu, údaje o tom, ktorá samospráva ako efektívne nakupuje tovary a služby, úspešnosť v debarierizácii územia, a pod.), budovať aplikácie, ktoré uľahčujú každodenný život zamestnancov a obyvateľov jednotlivých samospráv, či využívať vedomosti a skúsenosti open data expertov a nadšencov pri hľadaní nových riešení na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

Diskusia o zadefinovaní publikačného minima bola doteraz podceňovaná – je načase dotiahnuť tento dôležitý krok a zapojiť do open data priestoru čo najväčší počet samospráv.


[1]  V strategickom dokumente Strategická priorita: Otvorené údaje

[2] Obcí s rozšírenou pôsobnosťou je dnes v ČR 205 väčších obcí, ktoré majú v pôsobnosti aj časť agendy pre ďalšie obce v okolí.