Diskusiu o zverejňovaní otvorených dát odštartovalo ešte v roku 2012 pristúpenie SR do Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) a prijatie prvých záväzkov vlády SR v oblasti zverejňovania otvorených dát. Napriek ambicióznym cieľom deklarovaným v strategických dokumentoch na centrálnej úrovni štátu, ku dnešnému dnu je stále malo samospráv, ktoré proaktívne tuto tému riešia a zverejňujú datasety.

Od roku 2012 vzniklo niekoľko strategických materiálov (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020), Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR),  projektov (Otvorené údaje 2.0. – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov) a metodík (Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy), ktoré majú za cieľ podporovať zverejňovanie otvorených dát na národnej úrovni.

Dokument Strategická priorita Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy „Otvorené údaje, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh v novembri 2017,  medzi deklarovanými cieľmi uvádza, že do roku 2020 budú všetky slovenské mestá a kraje a 70 % slovenských obcí zverejňovať otvorené dáta.

Aby sme zistili, ako sa súčasný stav líši od deklarovaných cieľov, detailne sme sa pozreli na súčasnú prax vo zverejňovaní otvorených dát v mimobratislavných regiónoch Slovenska.

Analýza neobsahuje informácie o Bratislave, nakoľko sa jej venujeme osobitne v článku: Bratislava otvorila dáta: Čo tomu predchádzalo a aké dáta zverejnila?.

Aké samosprávy dnes zverejňujú otvorené dáta

Z celkového počtu 140 miest zverejňuje v súčasnosti otvorené dáta len 11 miest t.j. 7, 8 %. V tomto čísle je zahrnuté aj hlavné mesto Bratislava, ktoré sa pridalo medzi publikujúce samosprávy v septembri tohto roku. Hlavnému mestu sa však budeme venovať v osobitnom článku.

Spomedzi 8 samosprávnych krajov zverejňujú otvorené dáta len Prešovský kraj a Nitriansky kraj. Jedinou obcou zverejňujúcou otvorené dáta sú Jaslovské Bohunice.[1]

Mesta, ktoré zverejňujú dnes otvorené dáta sú prevažne krajské (s počtom obyvateľov nad 55,000) – sú to Banská Bystrica, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Zastúpené sú aj okresné mestá (s počtom obyvateľov nad 15,000) –Hlohovec, Kežmarok, Levice a Pezinok.

Mesto Prešov zverejňuje dlhodobo najviac otvorených dát zo slovenských samospráv.  Druhý najvyšší počet datasetov má mesto Žilina. Väčšie mestá disponujú aj väčšími ľudskými, technickými a finančnými zdrojmi, čo môže ovplyvňovať celkovú úspešnosť open data iniciatív.    

Zverejňované datasety

S cieľom zistiť aké datasety, v akom množstve a pod akými licenciami zverejňujú samosprávy sme sa detailnejšie pozreli open data portáli obcí.  

Počty uvádzané v tabuľke sú nižšie ako  počty datasetov, ktoré uvádzajú samosprávy na svojich weboch,  a to z toho dôvodu, že v niektorých prípadoch sme niekoľko samostatne zverejnených datasetov zaevidovali ako jeden dataset. Napr. mesto Modra zverejnilo datasety o počte občanoch v 4 datasetoch: Počty občanov v jednotlivých rokoch, Počet občanov podľa ulíc, Počet občanov podľa veku, Počet občanov podľa krsných mien. V takomto prípade sme 4 datasety evidovali ako 1 dataset pod názvom Počet obyvateľov podľa rôznych parametrov. Po obsahovej stránke ide o stále rovnaký dataset len je rozdelený do viacerých datasetov, pohľadov – pravdepodobne kvôli ochrane osobných údajov. Rovnako sme postupovali pri zverejňovaní rôznych datasetov o chove psov, pri rozpočtových jednotlivých položkách rozpočtu, a pod.. Za jeden ucelený dataset sme rovnako považovali aj zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry, keďže tvoria logický celok.

Tabuľka 1:  Počet zverejnených datasetov samosprávami vrátane druhu licencií.

SamosprávaŠtatútPočet datasetovPočet uvádzaných datasetovLicencieZdroj
1PrešovKrajské mesto4163CC-BYegov.presov.sk
2ŽilinaKrajské mesto1841CC-BYegov.zilina.sk
3LeviceOkresné mesto1318CC-BYegov.levice.sk
4TrnavaKrajské mesto1423CC-BYegov.trnava.sk
5HlohovecOkresné mesto1024CC-BYegov.hlohovec.sk
6Prešovský kraj (PSK)Samosprávny kraj1013„Povinne zverejňované dáta“/„Zverejnené dáta“www.po-kraj.sk
7ModraMesto817CC-BYegov.modra.sk
8Banská BystricaKrajské mesto1119CC-BYegov.banskabystrica.sk
9KežmarokOkresné mesto713CC-BYegov.kezmarok.sk
10TrenčínKrajské mesto716CC-BYegov.trencin.sk
11PezinokOkresné mesto714CC-BYegov.pezinok.sk
12Jaslovské BohuniceObec618neuvedenésmart.jaslovske-bohunice.sk
13Nitriansky kraj (NSK)Samosprávny kraj44„Iné (Nekomerčné)“data.gov.sk
*BratislavaTéme otvorených dát v Bratislave sa venujeme v samostatnom článku: Bratislava otvorila dáta: Čo tomu predchádzalo a aké dáta zverejnila?

Aby sme datasety vôbec mohli považovať za otvorené, musia byt poskytované skutočne otvoreným spôsobom (v zmysle Výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy). Jednou z podmienok sú explicitne vysporiadané právne aspekty prístupu k údajom a ich používaniu – prístup musí byt umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok a použitie dát musí byt možné na nekomerčne aj komerčne účely. Tieto podmienky spĺňajú najmä licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY.

Pozreli sme sa preto, ako sú datasety slovenských samospráv licencované, resp. či je vôbec nejaká licencia uvádzaná. Okrem Prešovského kraja, Nitrianskeho kraja a Jaslovských Bohuníc všetky samosprávy – teda všetky mestá – uvádzajú Creative Commons Attribution (CC-BY).

Celkovo bolo ku dnu 3.12.2019 zverejnených 156 datasetov, z toho najviac v ramci tém evidencie (27), obyvateľstvo (20), zastupiteľstvo a úrad (19), služby (18) a hospodárenie (16).

Tabuľka 2: Komplexný prehľad zverejnených datasetov otvorených dát (bez posúdenia kvality zverejnených datasetov) Tabuľka neobsahuje informáciu o Bratislave, nakoľko sa jej budeme venovať osobitne.

TémaNázov datasetuBanská BystricaHlohovecJasl. BohuniceKežmarokLeviceModraNSKPezinokPrešovPSKTrnavaTrenčínŽilinaZverejňujúcich samosprávDatasetov podľa témy
Evidencieulice, adresy927
evidencia psov (počet, podľa ulíc, podľa plemena)8
zoznam daňových dlžníkov8
hrobové miesta2
Obyvateľstvopočet obyvateľov podľa rôznych parametrov [1]1020
prírastok a úbytok obyvateľov10
Zastupiteľstvo a úradúradná tabuľa419
organizácie samosprávy4
členovia orgánov samosprávy4
všeobecné záväzné nariadenia2
zasadnutia výborov1
interné a iné dokumenty1
zápisnice zastupiteľstva1
hlasovania poslancov12
uznesenia1
Službyzoznam obchodných prevádzok618
zoznam obchodných prevádzok s ukončenou činnosťou512
reklamné zariadenia2
hlásenia obecného rozhlasu1
SMS oznamy1
prevádzky s hazardom1
verejné WC1
stavebný úrad1
Hospodáreniezmluvy, faktúry, objednávky1216
verejné obstarávanie3
investície samosprávy1
Rozpočet, dane a poplatkyprogramový rozpočet68
rozpočet - príjmy, výdavky2
Voľbyvoľby - okrsky, miestnosti56
mestské časti a volebné obvody1
Životné prostrediezoznam stromov16
hodnoty tepla15
územia ohrozené povodňami1
zosuvné územia1
fontány a pramene1
plochy zelene1
Bezpečnosťnebezpečné psy25
zaradenie príslušníkov mestskej polície13
obvody mestskej polície1
priestupky na úseku dopravy1
Dopravamerače rýchlosti18
zoznam monitorovacích zariadení1
online poloha vozidiel MHD1
cestné komunikácie a chodníky2
parkoviská a spevnené plochy1
Zdravotníctvozdravotnícke zariadenia24
lekárenské zariadenia2
Kultúravýznamné objekty23
sakrálne objekty1
Občianska participáciapetície24
podnety a požiadavky občanov1
štatistika riešenia podnetov a požiadaviek1
Dotácie a eurofondyzoznam dotácií34
prijímatelia dotácií na šport1
Sociálne služby a inklúziaposkytovatelia sociálnych služieb23
bezbariérové zariadenia samosprávy1
Vzdelávanieškoly a školské zariadenia33
Odpadveľkoobjemové kontajnery11
Športihriská a športoviská11
Spolu zverejnených datasetov11106713847411014718156

Najčastejšie zverejňované datasety pomerne presne reflektujú bežnú agendu samospráv:

Tabuľka 3: Sumár datasetov podľa tém

P.č.Názov datasetuPočet
1zmluvy, faktúry, objednávky 12
2počet obyvateľov podľa rôznych parametrov[3]10
2prírastok a úbytok obyvateľov 10
4ulice, adresy 9
5evidencia psov (počet, podľa ulíc, podľa plemena – rôzny počet súborov) 8
5zoznam daňových dlžníkov 8
7programový rozpočet 6
7zoznam obchodných prevádzok 6
9voľby – okrsky, miestnosti 5
9zoznam obchodných prevádzok s ukončenou činnosťou 5

Zoznam týchto datasetov je možné využiť ako vstup do diskusie o publikačnom minime. Cieľom publikačného open data minima je zostaviť minimálny rozsah dát a informácii, ktoré by samosprávy mali zverejňovať ako otvorené dáta.

Pri jeho definovaní je možné vychádzať z troch zdrojov:

  1. informácie, ktoré už dnes samosprávy musia zverejňovať kvôli viacerých právnym predpisom (napr. zmluvy, faktúry, všeobecné záväzné nariadenia, program zastupiteľstva, a pod.),
  2. z najčastejšie zverejňovaných datasetov v slovenských samosprávach (demografia obyvateľstva, ulice, adresné body, a i.),
  3. z príkladov dát, ktoré zverejňujú samosprávy v zahraničí.

Zostavenie publikačného minima pomôže samosprávam pri rozhodovaní o tom, ktoré open data zverejniť prioritne. Ak by samosprávy začali publikovať tematicky rovnaké dáta a v štandardizovanej podobe, dáta by bolo možné prepájať a porovnávať a následne vytvárať funkčné aplikácie, ktoré by mali regionálny charakter.

Záver

Počet miest, obcí a krajov zverejňujúcich otvorené dáta je na Slovensku stále veľmi nízky – k 3.12. 2019 je ich celkovo len 14 vrátane Bratislavy. Súčasný stav v regiónoch je na míle vzdialený od cieľov deklarovaných v celoštátnych stratégiách.

Je preto potrebné zvyšovať povedomie samospráv o prínosoch otvorených dát a o existencii finančných nástrojov na zabezpečenie ich zverejňovania, poskytovať im systematickú a metodickú podporu pri realizácii open data projektov a otvárať širšiu verejnú diskusiu o konkrétnych každodenných výzvach, ktoré môžu byt vyriešené open data komunitou prostredníctvom práce s dátami.

Tieto kroky budú postupne viesť nielen ku kvalitnejším a dostupnejším otvoreným dátam a vzniku nových aplikácií nad nimi, ale aj k transparentnejším a otvorenejším  samosprávam.


[1] Pre zjednodušenie textu rozlišujeme obce a mestá, hoci podľa legislatívy sú aj mestá obcami.

[2] Podľa rokov, ulíc, veku, krstných mien, priezviska a pod.

[3] Podľa rokov, ulíc, veku, krstných mien, priezvisk atď. – rôzny počet súborov.