Gdaňsk sa radí k málu poľských miest, ktoré zverejňujú otvorené dáta a detailnejšie sme sa mu venovali v predchádzajúcom článku. Na rozdiel od väčšiny samospráv, dáta nielen zverejňuje ale snaží sa ich aj zrozumiteľne komunikovať smerom k obyvateľom.  Radnica je autorom niekoľkých webových aplikácií, ktoré vizualizujú nudné dáta do podoby, ktorá je pre bežných obyvateľov oveľa zrozumiteľnejšia. Jednou z týchto aplikácií je aj Gdaňsk v číslach.  

Ako aplikácia funguje

Webová aplikácia Gdaňsk v číslach ukazuje ako môže samospráva komunikovať otvorenejšie, inovatívnejšie a zrozumiteľne. Aplikácia  Gdaňsk v číslach  vizualizuje štatistické údaje mesta z rôznych oblastí ako napríklad demografia, vzdelávanie, hospodárenie, mobilita a doprava, hospodárstvo, životné prostredie a i. V aplikácii sú spracované dáta zo štúdie Informácie o sociálnej a ekonomickej situácie Gdaňsk , dáta mestských odborov, organizácií (napr. Mestská polícia v Gdaňsk) a podľa slov radnice aj datasety otvorených dát.

Prevedenie aplikácie je veľmi jednoduché – v úvodnom dashboarde si stačí vybrať kategóriu pre ktorú chceme zistiť detailnejšie štatistiky. Na výber sú oblasti ako školstvo, obyvateľstvo, hospodárstvo, rozpočet, nehnuteľnosti, životné prostredie, doprava, umenie, kultúra, cestovný ruch a ďalšie. Pre všetky tieto oblasti sú dostupné fakty, čísla, grafy a tabuľky na stiahnutie.  V prípade školstva sa napríklad hneď dozviete počet miest vo verejných a súkromných škôlkach v Gdaňsku v školskom roku 2019/20 (2 029) alebo koľko študentov vysokých škôl študuje v Gdaňsku v ročníku 2019/20 (64 076).

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

V každej oblasti  je k dispozícii približne 5-7 rôznych grafov. Z kategórie trh práce získate informácie napríklad o počte zamestnaných ľudí v Gdaňsku od roku 2000-2018 alebo percentuálny podiel vývoja nezamestnanosti v rovnakom období.  Dostupné sú dáta aj o dochádzaní do práce v rámci mesta Gdaňsku:

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

Zaujímavou oblasťou je zdravotná starostlivosť. Okrem základných informácií ako napr. počet nemocníc, kliník, či podielu zdravotníckeho personálnu na jedného obyvateľa, ponúka portál aj ďalšie zaujímavé štatistiky. Dostupné sú grafy o počte lôžok podľa oddelenia v gdaňských nemocniciach, vývoj poskytovania stomatologickej starostlivosti, podiel obyvateľov s normálnou telesnou hmotnosťou (BMI) a nefajčiarov cigariet a elektronických cigariet.

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

Aj v oblasti zdravotnej starostlivosti si používateľ môže stiahnuť súbory s dátami. Tieto súbory sú zväčša vo formáte Excel a nepredstavujú zdrojovú databázu údajov. Ide zväčša o prepočítané sumárne tabuľky na základe ktorých, boli vygenerované grafy a vizualizácie na webstránke. A to je škoda, nakoľko je miera ďalšieho využitia dát limitujúca.

Zdroje dát

Vo webovej aplikácii Gdaňsk v číslach chýba prehľadná podstránka, ktorá by informovala o tom, aké datasety, či  dátové zdroje sú použité. Zdroje dát k jednotlivým oblastiam sú však uvedené v tabuľkách na stiahnutie. Veľmi často ide o vizualizovanie výstupov Referátu sociálneho a ekonomického výskumu a analýz mestského úradu, ktoré sa opierajú o dáta špecifických odborov ako Mestská Polícia, oddelenie životného prostredia mestského úradu, správy o plnení rozpočtu, Gdaňský úrad pre cesty a zeleň a i.

Vzhľadom na to, že zdrojové údaje sú uvádzané až v tabuľkách na stiahnutie, nevieme  presne identifikovať v ktorých prípadoch boli využité priamo datasety z portálu otvorených dát mesta Gdaňsk. 

Prínosy aplikácie

Nespochybniteľných prínosom aplikácie je, že zoskupuje všetky dôležité informácie o meste Gdaňsk na jednom mieste. Obyvateľ mesta, ale aj ktokoľvek iný, získava prístup k spoľahlivým dátam garantovaných radnicou. Dáta, grafy, vizualizácie, stiahnuté súbory môže ďalej využívať na svoje vlastné účely. Či už ide o akademického pracovníka, ktorý hľadá spoľahlivé údaje alebo len o aktívneho občana, ktorého zaujíma ako vyzerá jeho mesto v číslach.

Aplikáciou sa radnici darí komunikovať voči svojim obyvateľom otvorenejšie, zrozumiteľnejšie a inovatívnejšie. Transparentne zverejňované informácie sú prvým krokom k angažovanosti obyvateľov na chode vecí verejných.

Poučenie pre naše mestá, obce, kraje a štátne inštitúcie

Aplikácia Gdaňsk v číslach, ktorú spravuje poľská samospráva, je dobrým príkladom, ako môže samospráva uchopiť informovanie obyvateľov. Najrôznejšie dáta vizualizované vo webovej aplikácií sú oveľa ľahšie pochopiteľné pre občanov v porovnaní s tým, ak by sa musel prehrabávať scanmi, úradnými dokumentmi, či stovkami tabuľkových súborov. Takto má obyvateľ k dispozícii zrozumiteľné dátové prehľady na pár kliknutí. Možnosť stiahnuť si datasety v jednotlivých témach je už len čerešničkou na torte.

Môžeme viesť diskusiu o tom, či je úlohou samosprávy vyvíjať, či obstarávať  služby na vizualizáciu štatistických údajov mesta – či informovanie obyvateľov nekončí plnením zákonných povinností v oblasti zverejňovania. Asi sa však zhodneme na tom, že úlohou samospráv nie je len technokraticky informovať o dianí v meste, ale aj komunikovať informácie vo forme, ktorej občan rozumie.

Nemusí ísť ani o zložité a drahé formy vizualizácií. Na trhu je niekoľko nástrojov, ktoré môžu byť implementované aj do open data portálov. Magistrát Bratislava má vo svojom portáli implementovaný nástroj Microsoft Power BI, ktorý umožňuje vizualizovať zverejnené datasety jedným kliknutím. Pekným príkladom je taktiež iniciatíva Banskobystrického kraja, ktorý vytvoril aplikáciu na vizualizáciu dát ohľadom očkovania v regiónoch Slovenska. Prostredníctvom aplikácie používateľ rýchlejšie pochopí ako sa darí samospráve očkovať.