V minulom článku sme sa venovali téme chýbajúceho Open Data Publikačného Minima (ďalej len “Publikačné minimum”), ktorý by definoval minimálny zoznam datasetov zverejňovaných vo formáte otvorených dát.

Dobre nastavené publikačné minimum má pritom potenciál zvýšiť dostupnosť samosprávnych dát skrz všetky regióny, zvýšiť počet publikujúcich samospráv a celkovo oživiť open data ekosystém na Slovensku.

Čo je však najdôležitejšie, mestá a obce by dostali jasnú odpoveď na často kladenú otázku aké dáta prioritne otvárať. Obzvlášť v kontexte desiatok iných legislatívnych povinností.

V tomto článku Vám predstavíme návrh publikačného minima, ktorý sme skoncipovali na základe analýzy právnych predpisov, ktoré už dnes ukladajú mestám a obciam informácie zverejňovať. Navrhujeme preto, aby sa sprístupňovali aj vo forme otvorených dát – strojovo spracovateľné a pod otvorenými licenciami.

Návrh publikačného minima je otvorený na diskusiu, dopĺňanie, úpravy:

Budeme vďační za spätnú väzbu.

Cieľ publikačného minima

Cieľom publikačného minima je predstaviť prehľad právnych noriem, ktoré ukladajú samospráve povinnosť zverejnenia informácií po obsahovej aj formálnej stránke a navrhnúť aby sa tieto informácie zverejňovali aj vo formáte otvorených dát.

Zoznam datasetov, ktoré sú uvedené nižšie predstavujú tzv. „Open Data Publikačné Minimum“, a teda navrhovaný minimálny zoznam datasetov, ktoré by mali byť zverejňované samosprávami vo forme otvorených dát (strojovo spracovateľné pod otvorenými licenciami).

Open Data Publikačné Minimum vychádza z už existujúcich platných noriem, čiže nepredstavuje žiadnu ďalšiu administratívna záťaž – samosprávy majú údaje už vo svojich evidenciách, informačných systémoch, prípadne na webových sídlach.

Cieľom publikačného minima je podporiť zverejňovanie otvorených dát v regiónoch Slovenska. Zoznam je otvorený na ďalšie dopĺňanie, úpravu.

Východisková situácia

Obce a mestá dnes spracúvajú veľké množstvá dát, ktoré by bolo možné sprístupniť v strojovo spracovateľných formátoch a s otvorenou licenciou. Z celkového počtu 140 miest zverejňuje v súčasnosti otvorené dáta len 11 miest

V súčasnosti chýba komplexný dokument, ktorý by mapoval aktuálne povinne zverejňované informácie samosprávou a odporúčania na to, aké datasety otvorených dát zverejňovať a v akej štruktúre.

V prípade zverejnenia údajov a dokumentov v otvorenej podobe je potrebné nastaviť základné odporúčania, ktoré budú všeobecne platné. Zabezpečia, že rovnaký typ dát bude publikovaný v rovnakej štruktúre tak, aby bolo možné tieto dáta strojovo spracovávať, nezávisle od toho, akého má obec dodávateľa.

Pre obec sa tým podstatne zjednoduší dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v praxi, keďže údaje budú poskytnuté pravidelným, priamym exportom z agendového systému. Zároveň to znamená, že budú vždy aktuálne.

Vznikne tak ideálna možnosť pre odbornú IT komunitu, ktorá potom môže vytvárať s použitím vypublikovaných dát rôzne aplikácie, vizualizácie a ďalšie inovatívne riešenia.

Návrh publikačného minima pre samosprávy

Nasledujúca tabuľka predstavuje zoznam datasetov vrátane ich dátových atribútov, ktoré by mali byť zverejňované vo formáte otvorených dát samosprávami.

P.č.Názov datasetuAtribútyPeriodicitaPrávne normy
  1.Kontaktné informácie– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– telefonický kontakt
– primator@/starosta@
– info@
– podatelna@
– webmaster@
– adresa webového sídla
– úradné hodiny
– základné kompetencie
– IČO
– DIČ
pri zmene– infozákon (§5)
– o obecnom zriadení
– o eGove (§6, ods. 3a))
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 15)
 2.Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)– číslo VZN
– rok
– oblasť
– názov navrhovaný
– názov schválený
– dátum rokovania zastupiteľstva
– dátum vyvesenia
– dátum nadobudnutia účinnosti
– hyperlink na text navrhovaného znenia
– hyperlink na text pripomienky
– hyperlink na text schváleného znenia”
pri zmene– infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§6)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  3.Zoznam rozhodnutí súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi– číslo VZN
– rok
– hyperlink na text rozhodnutia súdu
– dátum rokovania zastupiteľstva
pri zmene– infozákon (§ 5)
– o obecnom  zriadení (§ 6b)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
 4.Zoznam rokovaní zastupiteľstva– rok
– dátum rokovania
– hyperlink na text pozvánky
– hyperlink na text zápisnice
– dochádzka
– výpis výsledkov hlasovania
pri zmene– infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§ 12) – o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  5. Zoznam poslancov– volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana/koalícia
pri zmene– infozákon
– o obecnom zriadení (§ 14) – o podmienkach výkonu volebného práva (§ 173)
  6.Zoznam komisií– volebné obdobie
– názov komisie
– oblasť
pri zmene– infozákon
– o obecnom zriadení (§ 10, § 15)
  7.Zoznam výborov– volebné obdobie
– názov výboru
pri zmene– infozákon
– o obecnom zriadení (§ 23)
  8.Menný zoznam členov komisií/výborov– volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– komisia
– funkcia
– členom od
– členom do
– je/nie je poslancom
pri zmene– infozákon
– o obecnom zriadení
  9.Zoznam starostovia obce– volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana
– hyperlink na text Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
pri zmene,

  do 30 dní od nástupu, potom ročne vždy do 30.4.
– infozákon
– o obecnom zriadení
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
– Ústavný z. o ochrane verejného záujmu (Čl. 7)
  10.Zoznam programu starostu– rok
– číslo týždňa
– text
týždenne 
  11.Zoznam hlavných kontrolórov– volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– od
– do
pri zmene– o obecnom zriadení (§18)

12. Zoznam plánu kontrol– rok
– polrok
– hyperlink na text plánu kontroly
polročne– o obecnom zriadení (§18f)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  13.Zoznam zmlúv– číslo zmluvy
– účastník zmluvy Názov (meno)
– účastník zmluvy Adresa sídla (trvalého pobytu)
– účastník zmluvy IČO
– predmet
– hodnota predmetu plnenia
– dátum uzavretia zmluvy
– dátum účinnosti zmluvy po zverejnení
– dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú
– hyperlink na text zmluvy
– hyperlink na text dodatkov
pri zmene– infozákon  (§5a)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  14.Zoznam vystavených objednávok– číslo objednávky
– popis objednaného plnenia,
– celkovú hodnotu vrátane dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– dátum vyhotovenia objednávky,
– dodávateľ objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– dodávateľ objednaného plnenia: adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje
pri zmene– infozákon  (§5b)
  15.Zoznam uhradených faktúr– číslo faktúry,
– popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
– celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
– či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
– dátum doručenia faktúry,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.”
pri zmene– infozákon (§5b)
  16.Zoznam dotácií– rok dotácie
– oblasť
– žiadateľ meno/názov
– adresa/ Sídlo
– telefónne číslo / mobil
– email
– druh (finančná, vecná)
– znenie žiadosti
– stav vybavenia
– schválené prostriedky
pri zmeneVZN
  17.Zoznam doručených žiadosti podľa infozákona– dátum prijatia infožiadosti
– oblasť
– požadovaný spôsob sprístupnenia
– znenie infožiadosti
– stav vybavenia
– zamestnanec, ktorému bola žiadosť pridelená
– prípadný poplatok
pri zmene– infozákon (§14)

  18.Sadzobník správnych poplatkov– dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene– infozákon (§5)
– o správnych poplatkoch
  19.Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií– dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene– infozákon
– vyhláška MFSR 481/2000 (§1)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  20.Petícia– číslo
– označenie
– názov petície
– dátum doručenia
– text petície
– kvórová (A/N)
– počet osôb podporujúcich petíciu
– spôsob vybavenia petície
– dátum vybavenia
– dátum zverejnenia
pri zmene– o petičnom práve (§5)

  21.Zoznam škôl a školských zariadení– názov školy alebo školského zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ školy
– druh školy
– zriaďovateľ
pri zmene– infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  22.Zoznam iných zariadení  (knižnica, DSS, múzeum, .. )– názov zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ (rozpočtové/príspevkové)
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  23.Zoznam podnikateľských subjektov  – názov
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– oštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– predmety podnikania
– konateľ
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve

 

Čo ďalej?

Zverejňovanie otvorených dát na samosprávnej úrovni sa posunie vpred, len ak sa do diskusie o publikačnom minime zapoja samosprávy a ďalšie relevantné organizácie (profesné, záujmové združenia, dodávatelia informačných systémov a i.).

Našim ďalším cieľom je preto otvoriť diskusiu so zainteresovaným aktérmi, zistiť spätnú väzbu a zhodnúť sa na obsahovej stránke publikačného minima (zoznam datasetov) a na jednotnej štruktúre zverejňovania jednotlivých datasetov.

Práve jednotné štruktúry zverejňovania datasetov umožňujú aby nad dátami viacerých samospráv vznikali aplikácie, vizualizácie a iné riešenia oveľa rýchlejšie bez nutnosti zjednocovania.