Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vyhlásil dňa 21.02.2020 výzvu  Moderné technológie. Výzva podporuje migráciu IKT systémov do open source riešení, zavedenie chatbotov a budovania inteligentných miest (smart city) a regiónov. Do výzvy je možné zapojiť sa do 26.06.2020 (1.kolo).

Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciainteligentné mesto je tak modernizovanou urbánnou oblasťou, kde všetko od dopravy až po energetiku môže byť pripojené na digitálne technológie, ktoré umožňujú obojsmerný transfer informácií medzi mestom, jeho obyvateľmi a návštevníkmi. Využívaním technológií ako „Internet of Things“, „Big Data“, „Machine Learning“ a tiež prepojenosti, predstavitelia miest môžu mať priamu interakciu s komunitou obyvateľov a s infraštruktúrou na monitorovanie stavu mesta a toho aké služby môžu byť potrebné v budúcnosti s cieľom umožniť vyššiu kvalitu života pre všetkých obyvateľov.

Mestá po celom svete zverejňujú otvorené mestské dáta aj prostredníctvom smart city riešení. Cenné dáta z pouličných lámp, smetných nádob, parkovacích snímačov, obsadenosti parkovacích miest, dáta o vyťaženosti križovatiek sú sprístupňované verejnosti zdarma v strojovo spracovateľnej forme a pod otvorenými licenciami. Následne nad týmito dátami vytvárajú IT odborníci, mimovládne organizácie, akademická obec, aktivisti, či firmy aplikácie a iné riešenia, ktorých koncovým používateľom sú bežní ľudia.

Výzva “Moderné technológie” preto môže vo výraznej miere zlepšiť dostupnosť otvorených dát v našich regiónoch.

Naše mestá môžu získať finančné zdroje na vybudovanie IKT platforiem za účelom pravidelného zverejňovania otvorených dát pre verejnosť napr. v týchto oblastiach:

 • Dáta o polohe vozidiel MHD v reálnom čase 
 • Dáta o celkovej vyťaženosti dopravy
 • Dáta o dostupnosti parkovacích miest v meste
 • Dáta z hlasovania Mestského zastupiteľstva  
 • Aktuálne výluky, uzávierky na cestách  
 • Dáta o zvoze odpadu
 • Dáta o meraní aktuálneho znečistenia ovzdušia, vôd z rôznych meračov  
 • Zverejnenie mapových a priestorových údajov
 • A i.

Zároveň je možné z výzvy podporiť využívanie open source riešení, ktoré znižujú náklady na prevádzku systémov:

 • Open Source katalóg pre obce na publikovanie otvorených dát a konektor na data.gov.sk  
 • Mapový nástroj na digitalizáciu podkladov miest a obcí  
 • Open Source e-hlasovací systém (hlasovanie mestských, obecných rád, komisií,  dobrovoľníkov v iniciatívach – napr. participatívny rozpočet)   
 • Migrácia na LibreOffice
 • Nasadenie a migrácia na QGIS

Výzva “Moderné Technológie” je skvelá príležitosť pre naše mestá získať finančné zdroje na modernizáciu IKT systémov, sprístupňovania otvorených dát verejnosti a celkovo tak podporiť rozhodovanie na základe dát.

Formálne náležitosti výzvy

Základné údaje

Časový rámec

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) : Uzavretie hodnotiaceho kola 1  : 26.06.2020, uzavretie hodnotiaceho kola 2 :  26.08.2020, uzavretie hodnotiaceho kola 3. – n. : v intervale 2 mesiacov.

Podporované aktivity v rámci výzvy:

 • Aktivita K – Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT
  • Podpora migrácie na Open Source: Ide o projekty, ktoré sú zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
  • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy: Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.
 • Aktivita E – Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
  • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu: Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

ŽIADATEĽ:

 • Aktivita K – obce a VÚC mimo Bratislavského kraja + subjekty verejnej správy
 • Aktivita E – mestá mimo Bratislavského kraja + subjekty verejnej správy

Alokácia a intenzita pomoci

 • Celková alokácia na výzvu: 7 529 300 EUR
 • Spolufinancovanie projektov : 5 % pre obce a mestá
 • Výška príspevku : 200 000 – 1 000 000 EUR
 • Spôsob financovania: ▪ systém predfinancovania  ▪ systém refundácie ▪ kombinácia uvedených systémov

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ musí predložiť Štúdiu uskutočniteľnosti a stanovisko od ÚPPVII. Štúdia uskutočniteľnosti predstavuje dokument so základnými údajmi o zamýšľanom projekte. Po jej schválení vydá UPPVII pozitívne stanovisko a na jej základe prebieha príprava Žiadosti o NFP.
 • Žiadateľ musí preukázať dostatočné kvalifikované administratívne kapacity s náležitou odbornou spôsobilosťou

Chcete sa zapojiť do výzvy?

V prípade, ak by ste mali záujem sa do výzvy zapojiť, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií o možných témach projektov, či administratívnych náležitostí spojených s vypracovaním projektu.

Kontaktujte nás na tomas.andel@alvaria.sk