Aplikácia ponúka prehľad o osemnástich parkoch v Brne. Okrem histórie parkov sa používateľ dozvie aj detailné informácie o členení parku.

Parky sú zobrazené na mape Brna, na ktorej sú vyznačené všetky zelené plochy v meste. Parky sú označené ikonou stromu, na ktorú sa dá kliknúť, ale zobrazí sa iba názov parku. V ľavom paneli sa však nachádza menu s vypísanými všetkými parkmi.

V prípade zvolenia niektorého z parkov sa otvorí informácia o parkus fotografiami a textovými informáciami o histórii, pamiatkach v parku, rekonštrukciách a súčasnosti. Mapa sa prepne do podrobnejšieho módu a okrem plôch zelene obsahuje aj dáta z pasportizácie mestskej zelene – čiže presné polohy stromov a krov (rozdelené na listnaté a ihličnaté), ako aj vyznačené záhony, vodné plochy, ihriská, drobné stavby a podobne.

Ukážka zobrazenia parku Lužánky (zdroj: Aplikácia Významné parky mesta Brna)

Pozreli sme si napríklad najvýznamnejší brniansky park Lužánky. Z aplikácie sa dozvieme, že je vôbec prvým mestským parkom v českých zemiach a vznikol rozhodnutím cisára Jozefa II. Na mape zase vidíme všetky chodníčky, stromy (skoro všetky sú listnaté), vidíme, že v parku sa nachádzajú aj nejaké budovy.

Aplikácia je pomerne skúpa na viac informácií o autoroch či zdrojových údajoch. Autorom aplikácie je však na základe umiestneného loga mesto Brno. Odkaz, ktorý sľubuje, že viac informácií sa nachádza v aplikácii Městská zeleň, nefunguje. Každopádne, na dátovom portáli Brna sa dajú nájsť datasety o mestskej zeleni, ktoré obsahujú údaje o stromoch uličných stromoradí a významných plochách zelene v Brne.

Aplikácia by si však zaslúžila isté vylepšenia. Pomohlo by prehľadnejšie ovládanie, väčšia interaktivita (napríklad informácie pri kliknutí na určitý strom alebo plochu) a doplnenie mapového podkladu o satelitný.

Aplikáciu však považujeme za prínosnú z hľadiska zvyšovania povedomia o životnom prostredí a o prírode v meste. Je užitočná pre návštevníkov Brna a pre obyvateľov, ktorí majú záujem tráviť svoj voľný čas v prírode, ale nemajú záujem opustiť mesto. Nie vždy však samotní obyvatelia poznajú všetky parky vo svojom meste, tak im aj takáto aplikácia môže byť nápomocná.