Aplikáciu Hejbej Brnem vyvinulo české občianske združenie Nesehnutí, ktoré sa dlhodobo venuje nielen ekologickým a spoločenským témam ale aj popularizácii otvorených dát. Okrem aplikácie HejbejBrnem má Nesehnutí vo svojom portfóliu projektov aplikáciu “Můžu dýchat?”, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcom článku.

Vzhľadom nato, že Nesehnutí sa venuje hlavne ekologický témam, v aplikácii Hejbej Brnem nenájdete informácie o automobilovej doprave. Aplikácia sa fokusuje na zobrazovanie užitočných informácií k typom mobility, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnej mobilite, a to MHD, cyklodoprava a peší pohyb.

Pohľad „okolie“ zobrazuje polohy električiek, autobusov a trolejbusov, výluky, automaty na lístky a stojany na bicykle, ale aj dopravné informácie a ešte tri vrstvy, ktoré s dopravou nie celkom súvisia, a to fontánky na pitnú vodu, pamätné stromy a stromy (čiže naozaj všetky stromy, ktoré sú v niektorých častiach Brna zmapované).

Zdroj: Náhľad z aplikácie HejbejBrnem.cz

V jednej aplikácii je preto možné získať plno užitočných informácií z rôznych pohľadov:

MHDCyklodopravaPešia doprava
– Sieť električkových liniek
– Aktuálna poloha vozidiel
– Filtrácia nizkopodlažných bezbariérových vozidiel
– Aktuálne výluky MHD vozidiel
– Zobrazuje všetky automaty na lístky
– Aktuálne meškanie vozdiel
– A i.
– Sieť cyklotrás v meste Brno
– Národné, odporúčané, oficiálne cyklotrasy
– Fontánky s pitnou vodou
– A i.  
-Poloha významných a ostatných stromov v Brne
– Family Pointy Bezbariérové zastávky
– Zastávky s bariérou
– A i.

Okrem statických informácií – kadiaľ idú linky MHD, kde nájdeme fontánky s pitnou vodou, kadial vedú cyklotrasy, poskytuje aplikácia aj dynamické informácie. Je zaujímavé, že cenné dáta o aktuálnom meškaní spojov MHD sú získavané real-time priamo z Twitter konta Dopravného podniku mesta Brno.

Zdroj: Náhľad z aplikácie HejbejBrnem.cz

Narozdiel od našich cestujúcich si obyvatelia Brna môžu verifikovať, zistiť meškanie spojov minimálne z dvoch zdrojov – z aplikácie Hejbej Brnem alebo z Twitteru Dopravného podniku, čo je výborné.

Aplikácia myslí aj na detaily – viete si cez ňu vyhľadať automat na lístky, stojan na bicykle či fontánku na pitnú vodu a i. Dokonca je možné získať aj bližšie informácie, ako napríklad, či stojan na bicykle je zastrešený a akú má kapacitu. Ak Vás zaujímaj stromy v meste, z aplikácie sa dozbiete je druhy existujúcich stromov.

V prípade ostatných pohľadov sú k dispozícii ešte niekoľké ďalšie vrstvy, napríklad v pohľade pre chodcov sa na mape zobrazujú aj family pointy. Tento pohľad je s najvyššou pravdepodobnosti zameraný na kočíkujúce mamy a otcov. Okrem mapového zobrazenia je položky možné zobraziť aj v podobe zoznamu. V takom prípade sa miesto mapy ukáže zoznam všetkých bodov v aktivovaných vrstvách.

Podľa informácii z aplikácii, čerpajú autori dáta z organizácií ako Dopravní podnik mesta, a.s., Český hydrometeorologický ústav, Řediteľstvý silnic a dálnic ČR, Data.Brno a Open Street Map. Využívané sú napríklad dataset prístupnosti mesta Brno, dataset pamätných stromov, či dataset family pointov. A mnohé ďalšie.

Dáta na ktorých je aplikácia Hejbej Brnem postavená sú dnes už voľne dostupné v strojovo spracovateľnej forme na brnenskom datahubu. No nebolo to vždy tak. V čase vývoja aplikácie t.j. približne 5 rokov dozadu, bolo náročne dáta získať, nachádzali sa na viacerých miestach, zväčša neštuktúrované, , strojovo nečitateľné, niektoré dokonca len v súboroch Word. Kvalitne spracované dáta boli aktuálne polohy vozidiel MHD, či aktuálne výluky dopravy. Tieto dáta však dodnes nie sú otvorené dáta v pravom slova zmysle, nakoľko je možné získať k nim prístup prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s organizáciou, ktorá ich má v správe.  

V prípade občianskeho združenia Nesehnutí je zaujímavé, že napriek tomu, že sa venujú hlavne ekologickým témam, dáta sú pre nich nástrojom na posúvanie ekologických tém vpred. Či už ide o vizualizáciu dát znečistenia vzduchu v aplikácii “Můžu dýchat?”, či poskytnutí mnohých užitočných informácií fanušíkom udržateľej mobility v aplikácii Hejbej Brnem.

Použité zdroje: https://hejbejbrnem.cz/mapa/mhd