Úvod

Strategické riadenie mesta je závislé na vykonávaní takých rozhodnutí, ktoré sú založené na dátach. Dátam rozumieme jednoduchšie, ak sú interpretované vo vizuálnej podobe (graf, vizualizácia, mapa). Až tak vieme robiť lepšie rozhodnutia.

Mesto Brno je v Českej republike považované za lídra v oblasti zverejňovania  otvorených dát. Dáta nielen zverejňuje, ale aj využíva na svoje vlastné účely – pri plánovaní, navrhovanie politík, opatrení ale aj pri komunikácii s verejnosťou.

Na Mapovom portáli magistrátu Brno nájdete desiatky aplikácií, ktoré vizualizujú mestské dáta v rôznych témach:

 • Mapa prístupnosti – sluchovo znevýhodnení
 • Ochrana prírody
 • Cenové mapy
 • Kam za športom v Brne
 • Firmy v Brne
 • Prechádzka po čestných hroboch
 • Cintoríny v Brne
 • Významné krajinné prvky (s príbehom)
 • Mapa slnečného svitu
 • Mestská zeleň
 • Územný plán pre verejnosť
 • 3D modely budov
 • a iné.

V tomto článku Vám na úvod  predstavíme 5 z nich, ktoré ukazujú ako môžu vizualizovať otvorené dáta aj samotné mesta vo svojich GIS portáloch.  Ďalším príkladom sa budeme venovať v nasledujúcom článku.

1. Mapa nádob na triedený odpad

Mapa nádob na triedený odpad je aplikácia v ktorej je možné vyhľadať umiestnenie kontajnerov na triedený odpad, teda papier, plasty, nápojové kartóny, sklo a textil. Každá z týchto surovín má pridelenú jednu farbu. Na mape sú stanovištia s kontajnermi znázornené ako malé krúžky – koláčové grafy, pričom farby a pomery v grafe zodpovedajú príslušným kontajnerom na triedený odpad, teda aké kontajnery sa na mieste nachádzajú a v akom počte.

V prípade, že užívateľ klikne na konkrétne stanovište, zobrazí sa mu jeho vizitka s adresou, identifikačným číslom, názvom lokality, informáciou o prístupnosti a samozrejme výpis kontajnerov na stanovišti. Kontajnery majú uvedené, na aké suroviny sú určené, objem, frekvenciu vývozu a konkrétne dni v týždni. Napokon nižšie sú uvedené informácie o parcele, na ktorej sa stanovište nachádza, ako aj odkazy na mapové aplikácie.

Dáta sú na mape vizualizované pomocou vrstiev, ktoré možno vypínať a zapínať podľa potreby. To znamená, že pokiaľ má užívateľ záujem vidieť iba kontajnery na papier, tak označí iba túto surovinu a na mape sa zobrazia iba príslušné stanovištia.

Aplikácia Mapa nádob na triedený odpad je užitočná jednak v prvom rade obyvateľov Brna, ktorí sa potrebujú zbaviť triedeného odpadu, alebo zvažujú lokalitu pre bývanie či kúpu nehnuteľnosti a prirodzene ich zaujíma, aký separovaný odpad možno v lokalite odovzdať. V ďalšom rade je aplikácia prínosom i pre návštevníkov, ktorí sa taktiež potrebujú zbaviť triedeného odpadu. Vo všeobecnosti možno povedať, že aplikácia ako je táto prispieva k životnému prostrediu a ekologickému povedomiu v meste.

Vzhľadom na to, že podkladové dáta k aplikácií sú k dispozícii v otvorenom formáte na dátovom portáli Brna, je možné na základe týchto dát vytvárať aj ďalšie aplikácie.

Zdrojové dáta: 

https://data.brno.cz/dataset/?id=pocet-kontejneru-na-trideny-odpad

https://data.brno.cz/dataset/?id=recyklovany-odpad-v-brne

2. Spádovosť základných škôl

Tento príklad ukazuje, že aj na pomerne jednoduchých dátach môže vzniknúť užitočná aplikácia.  Aplikácia Spádovosť základných škôl je prakticky iba zoznam adries prislúchajúcich k určitej škole, ako boli určené všeobecne záväzným nariadením. Ide o rovnaký princíp ako pri spádovosti obvodných lekárov, volebných okrskov či poštových smerovacích čísel. Vizualizácia týchto dát ich však poskytuje v používateľsky priaznivej podobe a ponúka ich jasné a rýchle prečítanie.

Aplikácia ponúka pohľad na mapu Brna s farebne označenými adresami a školami. Adresy sú označené farebnými bodkami a školy ako štvorec. Pre zistenie svojej spádovej škôlky stačí nájsť na mape svoj vchod (adresu) a v danej oblasti sa nachádza rovnakou farbou vyznačená škôlka. Samozrejme je možné aj adresu ručne napísať, načo sa na mape zobrazí špendlík na danej adrese a otvorí sa informácia s adresou spádovej školy.

Prínos tejto aplikácie je pochopiteľne predovšetkým pre rodičov, ktorí majú deti, alebo pre ľudí zakladajúcich si rodinu a zaujímajúcich sa o to, do ktorej školy bude spadať ich dieťa. V niektorých prípadoch je spádovosť školy naozaj pomerne veľká oblasť – najmä v oblastiach s rodinnými domami. Rodičia by teda mali myslieť na to, že pri dochádzaní do školy dvakrát denne bude mať jej poloha vplyv na ich denný program.

Zdrojové dáta:  

https://data.brno.cz/dataset/?id=materske-skoly-v-brne

https://data.brno.cz/dataset/?id=adresni-body-prirazene-dle-spadovosti-k-ms

3. Významné parky mesta Brno

Sú to práve zelené parky, ktoré v mestách vyhľadávame pre oddych, či  stretnutie sa s priateľmi. Parky v mestách však plnia aj významnú ekologickú funkciu vzhľadom na faunu a flóru, ktorá sa v nich vyskytuje.

Zelené parky v meste Brne dotvárajú charakteristický reliéf mesta, parky sa tešia v meste obľube ľudí.  Bolo to práve mesto Brno, ktoré ako prvé mesto v Českej republike sprístupnilo verejný park svojim obyvateľom. Tento krok datujeme do 18. storočia. Dnes je v meste spolu 18 zelených parkov.

Aplikácia Významné parky mesta Brno ponúka prehľad o osemnástich parkoch v Brne. Tie sú zobrazené na mape Brna, na ktorej sú vyznačené všetky zelené plochy v meste. Parky sú označené ikonou stromu, na ktoré sa kliknúť, ale zobrazí sa iba názov parku. V ľavom paneli sa však nachádza menu s vypísanými všetkými parkmi.

Zdroj: Náhľad z GIS mesta Brno https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d74154c2a2a147e08a920b27c7431eb2%20V prípade zvolenia niektorého z parkov sa otvorí informácia o parku – s fotografiami a textovými informáciami o histórii, pamiatkach v parku, rekonštrukciách a súčasnosti. Mapa sa prepne do podrobnejšieho módu a okrem plôch zelene obsahuje aj dáta z pasportizácie mestskej zelene – čiže presné polohy stromov a krov (rozdelené na listnaté a ihličnaté), ako aj vyznačené záhony, vodné plochy, ihriská, drobné stavby a podobne.

Pozreli sme si napríklad najvýznamnejší brniansky park Lužánky. Z aplikácie sa dozvieme, že je vôbec prvým mestským parkom v českých zemiach a vznikol rozhodnutím cisára Jozefa II. Na mape zase vidíme všetky chodníčky, stromy (skoro všetky sú listnaté), vidíme, že v parku sa nachádzajú aj nejaké budovy.

Zdroj: Náhľad z GIS mesta Brno https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d74154c2a2a147e08a920b27c7431eb2%20

Aplikácia je pomerne skúpa na viac informácií o autoroch či zdrojových údajoch. Odkaz, ktorý sľubuje, že viac informácií sa nachádza v aplikácii Městská zeleň, nefunguje. Každopádne, na dátovom portáli Brna sa dajú nájsť datasety o mestskej zeleni, ktoré obsahujú údaje o stromoch uličných stromoradí a významných plochách zelene v Brne.

Túto aplikáciu považujeme za prínosnú z hľadiska zvyšovania povedomia o životnom prostredí a o prírode v meste. Je užitočná pre návštevníkov Brna a pre obyvateľov, ktorí majú záujem tráviť svoj voľný čas v prírode, ale nemajú záujem opustiť mesto. Nie vždy však samotní obyvatelia poznajú všetky parky vo svojom meste, tak im aj takáto aplikácia môže byť nápomocná.

Je to pekný príklad ako vie mesto obohatiť svoje GIS portály o ďalšie údaje – detailné, historické popisy o objektoch. Takéto detailné popisy v GIS portáloch našich miest a obcí zatiaľ chýbajú.

Zdrojové dáta: 

https://data.brno.cz/dataset/?id=mestska-zelen 

4. Verejné WC

Autorom aplikácie Magistrát mesta Brno, Odbor mestskej informatiky, Oddelenie GIS.

Táto aplikácia je veľmi jednoduchá, ale z určitého hľadiska najužitočnejšia zo všetkých. Všetci to poznáme: keď potrebujeme na toaletu, všetko ostatné ide bokom a prioritou sa stáva najbližšie WC. A práve na to slúži aplikácia Veřejné WC, ktorá obsahuje údaje o verejných toaletách v Brne.

Zdroj: Náhľad z aplikácie https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=4974ab76233947c5a6eafbb66ec8f252

Ide o interaktívnu mapu so zobrazenými polohami verejných záchodov. Na ne sa dá kliknúť a rozbalí sa informácia o otváracej dobe a výške poplatku, resp. informácia, či je použitie záchoda zadarmo.

Čo by sme ešte v aplikácii ocenili, je lepší popis o konkrétnej polohe verejnej toalety, prípadne jej fotografia. Poloha na mape či názov ulice nie je jednoznačný identifikátor, často môže byť nájdenie kabínky komplikované, obzvlášť v strese, keď človek WC súrne potrebuje.

Bohužiaľ, zdrojové podkladové dáta k aplikácii sa nám nepodarilo nájsť, ale podľa všetkého tento dataset existoval – podarilo sa nám o ňom vyhľadať zmienku vo vyhľadávači. Pravdepodobne boli tieto dáta buď zmazané, alebo sú dočasne nedostupné. Aplikácia však beží bez obmedzení.

Pridaná hodnota aplikácie je samozrejmá, jej cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci Brna. Pre lepšie zasiahnutie najmä turistov by sme odporúčali pridať informácie o otváracej dobe a cene aj v angličtine, príp. iných jazykoch.

Zdrojové dáta: viď popis vyššie. 

5. Uzávierky a výkopové práce

Aplikácia Koordinácia výkopových prác a uzávierok slúži ako databáza výkopových prác – aktuálnych, plánovaných, na základe ktorej vytvára magistrát mesta Brna koordinačné harmonogramy výkopových prác. Ako sa uvádza na stránke aplikácie, magistrát “pravidelne zhromažďuje a doplňuje požiadavky všetkých investorov, ktorí chcú robiť na verejných priestranstvách výkopové práce v aktuálnom roku a rovnako v období nasledujúcich štyroch rokov” 

Ide o interaktívnu mapu, na ktorej sa nachádzajú informácie o tom, v ktorých lokalitách je aktuálne obmedzená premávka z dôvodu nadmerného nákladu, úplného alebo čiastočného obmedzenia, dopravnej nehody, prác na ceste či iného obmedzenia. Tieto prekážky sú vyznačené ikonami a úseky ciest, na ktorých platí uzávierka, sú vyznačené.

Zdroj: Náhľad z aplikácie “Koordinácia výkopových prác a uzavírky” https://gis.brno.cz/mapa/kvp-uzavirky/?c=-595781.65%3A-1160742.4&z=5&lb=osmll&ly=ad%2Cul%2Crsd-uza&lyo=

Na všetky uzávierky sa dá kliknúť a následne sa rozbalí informácia o dobe, od kedy a do kedy uzávierka platí. Zároveň je vo vizitke uvedený popis obmedzenia, napríklad, či platí počas celého dňa alebo iba v jeho časti, ako aj presná informácia o mieste uzávierky.

Zdroj: Náhľad z aplikácie “Koordinácia výkopových prác a uzavírky” https://gis.brno.cz/mapa/kvp-uzavirky/?c=-595781.65%3A-1160742.4&z=5&lb=osmll&ly=ad%2Cul%2Crsd-uza&lyo=

Aplikácia Koordinácia výkopových prác a uzávierok  je prínosom predovšetkým pre motoristov v Brne, čiže ako pre obyvateľov, tak pre profesionálnych šoférov. Obyvatelia, ktorí nepoužívajú auto, pravdepodobne túto aplikáciu nevyužijú. V súčasnej dobe by sme si však vedeli predstaviť užitočnejšie využitie týchto dát, a to ich migráciu do aplikácií ako napríklad Google či Waze. Zobrazenie uzávierok v tejto aplikácii má skôr informačnú hodnotu, pokiaľ obyvateľa zaujíma, dokedy bude určitá uzávierka trvať.

Zdrojové dáta:

https://data.brno.cz/dataset/?id=koordinace-vykopovych-praci

https://data.brno.cz/dataset/?id=koordinace-vykopovych-praci-ochranne-lhuty-povrchu-komunikaci

6. Sprievodca po cintoríne

Průvodce po hřbitovech je aplikácia typu interaktívnej mapy, ktorá ponúka informácie o brnianskych cintorínoch a ľuďoch na nich pochovaných. Na mape sú zvýraznené mestské cintoríny a na nich vyznačené prakticky všetky hrobové miesta, čísla sektorov a ďalšie označenia, napríklad v prípade hromadných vojenských hrobov je zobrazená vlajka príslušnej krajiny.

Na hroby je možné kliknúť a zobraziť tak informáciu o čísle daného hrobu, rade a sektore. Najužitočnejšou informáciou sú však mená pochovaných nebožtíkov. Pri skúmaní aplikácie sme predpokladali, že aplikácia bude umožňovať nájsť polohu hrobu podľa mena nebožtíka, to však bohužiaľ nie je možné. Vyhľadávanie je možné iba v prípade významných osôb.

Zdroj: Náhľad z aplikácie “Průvodce po Ústředním hřbitově” https://gis.brno.cz/mapa/pruvodce-po-hrbitovech/?c=-599512.35%3A-1163420.35&z=12&lb=osmll&ly=uln%2Chr_sk_lab%2Chroby-vyz-osobnosti-ga%2Chroby-pol%2Chranice_skp%2Chranice_hrb&lyo=&i=-599521.63%3A-1163412.61

Významné osoby sú celkom samostatná vrstva dát obsahujúca stručné informácie o pochovanom – dátumy narodenia a úmrtia, ako aj krátku informáciu, kto daný človek bol. Súčasťou vrstvy je samozrejme aj informácia o polohe pochovaného, ktorá je vizualizovaná ikonou na tom-ktorom hrobe.

Táto aplikácia je užitočná najmä pre obyvateľov Brna, ktorí majú záujem dozvedieť sa informácie o pochovaných osobách na mestských cintorínoch. Pokiaľ by aplikácia umožňovala vyhľadávanie podľa mena pochovaného, aplikácia by bola excelentnou pomôckou všetkým, ktorí napríklad pátrajú po svojich zosnulých predkoch či príbuzných, no nevedia, kde presne sú pochovaní. To je možné iba v prípade významných osobností, čo je funkcionalita, ktorú môžu oceniť historici, turistickí sprievodcovia či iní nadšenci.

Zdrojové dáta: https://old.datahub.io/dataset/hrbitovy-v-brne

Záver

Mesto Brno sa pri rozhodovaní, plánovaní a poskytovaní služieb riadi na základe dát. V rámci interných kapacít mesta vzniklo množstvo jednoduchých ale aj sofistikovanejších vizualizácií, ktoré napomáhajú mestu k lepšiemu rozhodovaniu a obyvateľom k lepšiemu poznaniu mesta.

Na pár klikov v aplikáciách zistíte veľmi rýchlo informáciu, ktorú hľadáte bez toho aby ste vstúpili do bludiska mestských webstránok. Či už hľadáte informáciu prečo je Vaša ulica uzavretá, do kedy bude prebiehať výluka alebo či sú v okolí Vášho domu naplánované aj ďalšie výkopové práce, ktoré obmedzia dopravu.

Veríme, že tieto príklady z Brna inšpirujú aj naše mestá aby v rámci svojich GIS a  mapových portálov spracovali aj iné, zaujímavejšie témy, ako sú dnes štandardom. Netreba zabúdať, že dáta z GIS by mali byť sprístupnené verejnosti aj vo formáte open data. Verejnosť by z nich bola vyťažiť ďalšie nepredpokladané spojenia a náhľady.