Verejné obstarávanie je často označované za zdĺhavý a neefektívny proces, ktorý brzdí investície a dá sa ľahko zdržiavať alebo manipulovať. Cieľom verejného obstarávania by pritom malo byť s primeranou mierou byrokracie a času dosiahnuť otvorenú súťaž, ktorá vygeneruje najlepšie tovary a služby za najnižšiu cenu.  

Aby si občania urobili svoj názor na to, či je súčasné nastavanie verejného obstarávania optimálne, mali by mať k dispozícii viac než názory politikov a odborníkov. Optimálne je, ak majú aj konsolidované, prehľadné a vizualizované dáta. A presne za týmto účelom vznikol aj tento článok, v ktorom opisujeme ako sme získali a zvizualizovali dáta o verejných obstarávaniach slovenských samospráv – miest, obcí a vyšších územných celkov. 

Dáta

Dáta o verejných obstarávaniach vlastnia na Slovensku 2 úrady – Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý disponuje elektronickou verziou vestníka verejného obstarávania. Tieto údaje sú každý deň vo formáte XML zverejňované na portáli otvorených údajov data.gov.sk. 

Ministerstvo vnútra SR zasa disponuje údajmi z Elektronického kontraktačného systému (EKS alebo tzv. “Elektronické trhovisko”), ktoré sú dostupné na stiahnutie cez API prístup, je však potrebné sa zaregistrovať. 

Z hľadiska otvorenosti to nie je správne, otvorené dáta by mali byť dostupné aj bez nutnosti registrácie alebo prihlásenia (public API). Dáta bez nutnosti registrácie alebo prihlásenia však kopírujú na svoj server nadšenci z portálu opendata.sk a tak sú dostupné na tejto adrese vo formáte API a CSV. 

Systému UVO ponúka všetky zákonné typy obstarávania, EKS je zameraný najmä na dynamický nákupný systém a podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, čiže obstarávanie bežných tovarov a služieb. Ide najmä o menšie zákazky, mediánová (stredná) zákazka v systéme EKS je 4,3 tis. EUR, v systéme UVO je to však 152 tis. EUR. 

Keďže existujú otvorené dáta, mohli by sme si ich stiahnuť, pospájať a použiť. Už 3 roky však existuje neziskový projekt UVOstat, ktorý tieto dáta pravidelne sťahuje, čistí a vytvára z nich zrozumiteľné a použiteľné informácie. Vďaka tomu, že sme dáta dostali priamo z databáz tohto projektu sme ušetrili kopu času a problémov, za čo tvorcom portálu ďakujeme. 

Dáta z ktorých vychádzame začínajú v roku 2014 a reprezentujú tak necelých 7 rokov obstarávaní. 

Hodnota obstarávaní

Celková hodnota uzavretých zmlúv z obstarávaní bola 3,97 mld. EUR. (s DPH) 

Ročne samosprávy na Slovensku uzatvárajú na základe obstarávaní zmluvy za niekoľko stoviek miliónov EUR, pričom najviac to bolo v roku 2015, kedy hodnota atakovala 1 mld. EUR (mimochodom, bol to posledný rok kedy bolo treba čerpať európske fondy v danom programovom období). Prevažnú väčšinu sumy tvoria obstarávania z vestníka verejného obstarávania, elektronické trhovisko tvorí len menšiu časť, ktorá sa navyše každoročne zmenšuje. Rok 2020 samozrejme ešte nie je uzatvorený, suma preto môže ešte narásť. Vzhľadom na údaje o vyhlásených obstarávaniach, ktoré sú pri roku 2020 menej ako polovičné oproti predchádzajúcemu roku však zrejme rok 2020 zostane najslabším rokom od roku 2014 z pohľadu sumy obstarávaní. 


 

Obstarávania v najvyššej hodnote realizujú mestá, o niečo menšej obce a najmenší objem financií pretiekol cez VÚC. Významný je rozdiel pri podiele eurofondových obstarávaní. Obce realizujú prevažne eurofondové obstarávania, pri mestách a VÚC je podiel blízky jednej štvrtine. 

Najväčší obstarávatelia

Najväčšími obstarávateľmi sú najmä vyššie územné celky, veľké mestá, ale nájdeme tu aj obce. Príklady sú obce Lesenice s len 516 obyvateľmi a Čierny Balog s vyše 5000 obyvateľmi, ktorý sa však počtom obyvateľov blíži k veľkosti mesta.  

Samosprávne kraje najviac peňazí míňajú na služby verejnej dopravy, stavebné práce, plyn a služby hromadného stravovania. 

Mestá míňajú najmä na stavebné práce (vrátane prác na električkových dráhach), služby súvisiace s likvidáciou odpadu, elektrickú energiu, verejnú dopravu a služby na čistenie a zametanie ulíc. 

Napokon obce najviac financií vynakladajú na stavebné práce, stavebné práce na výstavbe kanalizácie, stavebné práce pri stavbe budov materských škôl, stavebné práce na cestách, budovách, inštalácia vonkajšieho osvetlenia a traktory/ťahače. 

Zaujímavé je tiež pozrieť sa na najväčších obstarávateľov pri zohľadnení ich veľkosti. Na to sme použili údaj o počte obyvateľov, ktorým sme vydelili sumu obstarávaní. Výsledkom je graf nižšie, ktorý sme vypočítali pre mestá a ktorý zobrazuje sumu obstarávaní na 1 obyvateľa. Čím tmavší odtieň modrej farby, tým má mesto viac obyvateľov.  

Medzi najväčšími obstarávateľmi aj najväčšími obstarávateľmi na obyvateľa sú zastúpené samosprávy naprieč celým Slovenskom, nebadať tu žiadne regionálne rozdiely. 

Počet obstarávaní

Obstarávanie samo o sebe je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje kvalifikovaný personál, istý čas a aj skúsenosti. Zaujímavé preto môže byť pozrieť sa na to ktoré samosprávy majú vysoký počet obstarávaní 

V tejto hodnote vyniká ŽSK, ktorý má až vyše dvojnásobok obstarávaní oproti iným samosprávam. Z tabuľky zmizli obce, ktoré majú aj v prípade vysokej sumy obstarávaní skôr veľké ako menšie obstarávania a nezvládajú taký vysoký počet procesov obstarávania. Z grafu sme vylúčili obstarávania pomocou “elektronického trhoviska” keďže sú  procesne oveľa jednoduchšie a sú využívané skôr pri menších nákupoch. Pri týchto obstarávaniach v systéme EKS je najväčším obstarávateľom Komárno, ďalej Nové Zámky a Bratislava.

Najväčší dodávatelia

Medzi najväčších dodávateľov patria spoločnosti pôsobiace v oblasti výstavby, dopravy, dodávok energií, gastrolístkov alebo služieb spracovania odpadov. 


 

Konkurencia

Jedným z indikátorov kvality verejného obstarávania je počet uchádzačov. Čím je vyšší, tým je vyšší predpoklad skutočnej súťaže ktorá tlačí na nízku cenu. Samozrejme, toto platí len v prípade že predmet obstarávania nie je na trhu špecifický a poskytuje ho málo dodávateľov alebo v prípade že uchádzači nie sú spolu spätí. To ale nemáme ako z dát overiť. 

V tabuľke nižšie pre takzvaný CPV popis uvádzame medián z počtu súťažiacich, počet obstarávaní a celkovú sumu. Zoradením podľa celkovej sumy sme sa snažili v prvom rade brať ohľad na zákazky s vysokou sumou, keďže pri týchto je možné dosiahnuť najväčšiu úsporu. 

  

Ako vidno z grafu, najväčší stredný počet uchádzačov majú zákazky stavebného charakteru, ako sú stavebné práce, oprava ciest (5), stavebné práce na stavbe cyklistických trás (6). Nižšie hodnoty sa naopak vyskytujú pri inžinierskych a stavebných prácach, práce na stavbe električkovej trate (3), elektrická energia, služby hromadného stravovania, záhradnícke služby (3) a najnižšie hodnoty 1 čo znamená najhoršiu mieru konkurencie dosahujú napríklad služby verejnej cestnej dopravy, likvidácia a spracovanie odpadu alebo čistenie a zametanie ulíc. Tieto obstarávania sú často napísané priamo pre konkrétneho dodávateľa. 

Dĺžka obstarávania

Pri zisťovaní dĺžky trvania obstarávania sme brali do úvahy dátum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dátum podpisu prvej zmluvy. Ako zaujímavé vyšli hlavne rozdiely medzi jednotlivými druhmi tovarov a služieb (CPV kód). 

 

Z najčastejšie obstarávaných tovarov a služieb (zoradené podľa počtu obstarávaní) trvalo najdlhšie verejné obstarávanie na učebné pomôcky a zariadenia, stredná dĺžka bola až takmer 300 dní! Je to veľmi veľa vzhľadom na to, že práve na školách často chýbajú učebnice a základné pomôcky. Naopak za najkratší čas sa dajú obstarať napríklad zariadenia na monitorovanie dopravy (47 dní), stavebné práce na stavbe športových zariadení (64 dní) alebo služby súvisiace s likvidáciou odpadu (70 dní). 

Dashboard

Ak by ste si chceli pozrieť ako obstarávala ľubovoľná samospráva, prípadne si porovnať samosprávy medzi sebou, poslúži vám dashboard, kde si môžete vybrať samosprávu(y) a v grafoch uvidíte sumu obstarávaní, počet vyhlásených a počet dokončených obstarávaní, minimálny, stredný a maximálny počet uchádzačov a zároveň aj všetky uzatvorené zmluvy. Ak chcete zväčšiť dashboard na celú obrazovku, kliknite na dvojšípku vpravo dole.

Potenciál dát

Z dát o verejných obstarávaniach je možné zistiť viac informácií o tom ako samosprávy míňajú stovky miliónov EUR.  V tomto článku sme predstavili len niektoré pohľady na tieto dáta. Oveľa viac sa možno dozvedieť z jednotlivých vizualizácií vložených v tomto článku, kde si čitateľ môže nájsť presne tú samosprávu alebo oblasť, ktorá je pre neho zaujímavá. Jedným z príkladov ďalších možností pri spracovaní dát je analyzovať do akej miery samosprávy obstarávajú lokálne, teda či sa obstarávaní zúčastňujú najmä firmy z geografického okolia samosprávy, čím sa podporuje miestna zamestnanosť a znižuje sa ekologická stopa. Možností je však oveľa viac. Z dát možno vychádzať aj pri optimalizovaní Zákona o verejnom obstarávaní a nastavovaní ďalšieho balíčka eurofondov s cieľom urýchliť ich čerpanie. Takisto sa na základe týchto dát dajú porovnávať obstarávania v systéme EKS a v systéme UVO. Preto je vynikajúcou správou, že dáta sú v súčasnosti zverejnené ako otvorené dáta a môžu byť použité na rôzne účely, vrátane komerčných a tých, ktoré viac ako zisk sledujú verejný záujem. 

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.