Gdańsk patrí medzi jedno z mála poľských miest, ktoré sa rozhodlo podporiť transparentnosť a zvýšiť dôveru občanov prostredníctvom každodenného zverejňovania otvorených dát. Samospráva od roku 2015 nielen zverejňuje otvorené dáta, ale snaží sa aj šíriť svoje „know-how“ prostredníctvom vydania vlastného manuálu.

Mesto Gdańsk zverejňuje otvorené dáta na svojom webovom sídle. V súčasnosti sú k dispozícii datasety v témach ako hospodárstvo, šport, bezpečnosť, vzdelanie, kultúra, doprava, životné prostredie. Samospráva  zverejňuje aj denne aktualizovaný dataset (XML) o výdavkoch mesta vo forme otvorených dát (XML) s informáciami o výdavkoch  súvisiacich s plnením zmlúv (predmet zmluvy, dodávateľ, implementujúci subjekt).

Práve tento dataset inšpiroval mesto Gdańsk k vytvoreniu aplikácie Gdanski Budžet. Aplikácia Gdański Budžet vizualizuje mestský rozpočet v užívateľský príjemnej podobe. Ide o užitočnú pomôcku pre všetkých občanov, ktorí sa chcú rýchlo, jednoducho a pomerne detailne informovať o obehu mestských financií. Stránka ponúka náhľad do rozpočtu mesta Gdańsk,  ako sa vyvíjal v jednotlivých rokoch a aké sú najdôležitejšie zdroje príjmov a výdavkov mesta od roku 1990 až po súčasnosť.

V aplikácii Gdański Budžet si môžete vybrať položky rozpočtu (celkové príjmy, celkové výdavky, bežné výdavky, investičné náklady, pasíva, aktíva a pod.), ktoré Vás zaujímajú. Následne sa Vám zobrazí časová os (od roku 1990 – súčasnosť) s údajom, koľko poľských zlotých bolo investovaných a prijatých na konkrétnu rozpočtovú položku.

Vďaka jednoduchým vizualizácia je možné ihneď pochopiť medziročné trendy v poklesoch/nárastoch príjmov a výdavkov, čo je užitočné tak pre mesto samotné, ako aj pre občanov. Praktickým bonusom je suma prepočítaná na jedného obyvateľa pri niektorých kategóriách.

Aplikácia Gdanski Budžet ponúka aj detailnejšiu vizualizáciu rozpočtu za rok 2018. Z vizualizácie je jasné, aký bol percentuálny podiel výdavkov investovaný do jednotlivých služieb mesta – systém mestskej komunikácie, sociálna pomoc a integrácia, ochrana životného prostredia a mestská zeleň, šport, rekreácia, voľný čas a cestovný ruch v meste a pod.

Pre rok 2018 vyplýva, že najviac finančných zdrojov mesta, teda výdavkov, smerovalo do údržby miestneho systému komunikácií (31,3%) a na sociálnu pomoc a integráciu (23,2%). Naopak najmenej finančných zdrojov smerovalo do zdravia obyvateľov a prevencie sociálnych patológií (0,9%). Z vizualizácie je možné zistiť, koľko verejných zdrojov išlo aj do ďalších oblastí.

Chybičkou krásy (a funkčnosti) je, že vo vizualizácii nie sú pri niektorých oblastiach dostupné údaje v PLN, len v percentách.

zdroj: Gdanski Budzet

Zaujímavú a užitočnú funkciu predstavuje kalkulačka daní, do ktorej po zadaní hrubej mzdy presne zistíte, koľko z vašich daní putuje napríklad na ochranu životného prostredia, vzdelávanie, občianske a administratívne služby, bezpečnosť či kultúru.

Stránka zobrazuje aj investície samosprávy, napr.modernizáciu povrchov ciest v Gdaňsku alebo výstavbu kúpaliska. Údaje o celkovej výške investícií sú doplnené aj fotografiami objektov. Podobne zaujímavo je spracovaný aj rozpočet na rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý je taktiež obohatený o fotografie vynovených parkov alebo ihrísk.

Celkovo je aplikácia veľmi podrobným ukazovateľom manipulácie s mestskými peniazmi a za jej hlavné výhody považujeme skutočnosť, že zvyšuje:

  • Transparentnosť riadenia samosprávy
  • Efektivitu vynaložených prostriedkov
  • Informovanosť a povedomie o mestských financiách
  • Participáciu občanov
  • Zvyšovanie finančnej gramotnosti ľudí

Aplikácia je dostupná na webe a všetky jej funkcie sú bezplatné.

Vzhľadom na to, že podobnými udajmi o príjmoch, výdavkoch a celkovom rozpočte mesta disponuje každá samospráva, vzniká tu priestor na vytvorenie podobných aplikácií aj na Slovensku. Na ich tvorbu by mohli byť využité datasety samospráv, ktoré sú voľne prístupné na webe, no nie vždy vo forme otvorených dát.

Aj z tohto príkladu vidíme, že benefitovať z otvorených dát môže priamo mesto samotné, a to tým, že vďaka vizualizácii otvorených dát získalo mesto Gdaňsk lepší prehľad o tom kam smerujú verejné financie.

Výzvou pre samosprávy teda ostáva podobné údaje publikovať vo forme na opakované použitie. Pre vývojárov aplikácií a webov môže byť aplikácia od našich severných susedov zaujímavou inšpiráciou.