Gdańsk patrí medzi jedno z mála poľských miest, ktoré sa rozhodlo podporiť transparentnosť a zvýšiť dôveru občanov prostredníctvom každodenného zverejňovania otvorených dát.

Mesto Gdańsk zverejňuje otvorené dáta na svojom webovom sídle. V súčasnosti sú k dispozícii datasety v témach ako hospodárstvo, šport, bezpečnosť, vzdelanie, kultúra, doprava, životné prostredie. Samospráva  zverejňuje aj denne aktualizovaný dataset (XML) o výdavkoch mesta vo forme otvorených dát (XML) s informáciami o výdavkoch  súvisiacich s plnením zmlúv (predmet zmluvy, dodávateľ, implementujúci subjekt).

Práve tento dataset inšpiroval mesto Gdańsk k vytvoreniu webovej aplikácie Gdanski Budžet. Aplikácia Gdański Budžet vizualizuje mestský rozpočet v užívateľský príjemnej podobe. Ide o užitočnú pomôcku pre všetkých občanov, ktorí sa chcú rýchlo, jednoducho a pomerne detailne informovať o obehu mestských financií. Stránka ponúka náhľad do rozpočtu mesta Gdańsk,  ako sa vyvíjal v jednotlivých rokoch a aké sú najdôležitejšie zdroje príjmov a výdavkov mesta od roku 1990 až po súčasnosť.

V aplikácii Gdański Budžet si môžete vybrať položky rozpočtu (celkové príjmy, celkové výdavky, bežné výdavky, investičné náklady, pasíva, aktíva a pod.), ktoré Vás zaujímajú. Následne sa Vám zobrazí časová os (od roku 1990 – súčasnosť) s údajom, koľko poľských zlotých bolo investovaných a prijatých na konkrétnu rozpočtovú položku.

Zdroj: Náhľad z webovej aplikácie Gdanský rozpočet.

Vďaka jednoduchým vizualizácia je možné ihneď pochopiť medziročné trendy v poklesoch/nárastoch príjmov a výdavkov, čo je užitočné tak pre mesto samotné, ako aj pre občanov. Praktickým bonusom je suma prepočítaná na jedného obyvateľa pri niektorých kategóriách.

Aplikácia Gdanski Budžet ponúka aj detailnejšiu vizualizáciu rozpočtu za rok 2019. Z vizualizácie je jasné, aký bol percentuálny podiel výdavkov investovaný do jednotlivých služieb mesta – systém mestskej komunikácie, sociálna pomoc a integrácia, ochrana životného prostredia a mestská zeleň, šport, rekreácia, voľný čas a cestovný ruch v meste a pod. V hornej lište obrazovky je možné prepísať si tému, ktorá občana zaujíma.

Zdroj: Náhľad z webovej aplikácie Gdanský rozpočet.

Pre rok 2019 vyplýva, že najviac finančných zdrojov mesta, teda výdavkov, smerovalo do vzdelávania (30,5%), do údržby mestskej komunikácie (23%)  a na sociálnu pomoc a integráciu (18,5%). Naopak najmenej finančných zdrojov smerovalo do sociálneho a ekonomického rozvoja mesta (0,57%). Z vizualizácie je možné zistiť, koľko verejných zdrojov išlo aj do ďalších oblastí.

Zaujímavú a užitočnú funkciu predstavuje kalkulačka daní, do ktorej po zadaní hrubej mzdy presne zistíte, koľko z vašich daní putuje napríklad na ochranu životného prostredia, vzdelávanie, občianske a administratívne služby, bezpečnosť či kultúru.

Stránka zobrazuje aj investície samosprávy, napr. modernizáciu povrchov ciest v Gdaňsku alebo výstavbu kúpaliska. Údaje o celkovej výške investícií sú doplnené aj fotografiami objektov. Podobne zaujímavo je spracovaný aj rozpočet na rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý je taktiež obohatený o fotografie vynovených parkov alebo ihrísk.

Celkovo je aplikácia veľmi podrobným ukazovateľom manipulácie s mestskými peniazmi a za jej hlavné výhody považujeme skutočnosť, že zvyšuje:

  • Transparentnosť riadenia samosprávy
  • Efektivitu vynaložených prostriedkov
  • Informovanosť a povedomie o mestských financiách
  • Participáciu občanov
  • Zvyšovanie finančnej gramotnosti ľudí

Napriek tomu, že webová aplikácia nie je dokonalá – chýbajú sofistikovanejšie a detailnejšie prehľady, porovnávania medziročných trendov vo všetkých kategóriách, má neaktuálne alebo chýbajúce údaje, je pekným príkladom ako môžu samosprávy komunikovať vývoj rozpočtu jednoducho, zrozumiteľne a vizuálne pútavejšie svojim občanom.

Zdroj: Náhľad z webovej aplikácie Gdanský rozpočet.

Rovnakými údajmi o príjmoch, výdavkoch a celkovom rozpočte mesta disponuje každá slovenská samospráva.  Dáta však zväčša zostávajú v tabuľkách na weboch a len málokedy sa takouto interaktívnejšou formou prezentujú verejnosti. Využiť by ich pritom mohli nielen open data nadšenci, ale aj zamestnanci mesta.

Z príkladu mesta Gdaňsk vidíme, že benefitovať z otvorených dát môže priamo mesto samotné. Mesto vďaka tejto aplikácii edukuje svojich občanov, kam smerujú financie mesta, ktoré pozostávajú aj z ich daní.