Verejné politiky a služby pre občanov majú byť plánované na základe dát. Dáta a ich súvislosti je možné ľahšie pochopiť  a interpretovať ak sú vizualizované – na mape, či v grafoch. Aj na základe (internej) analýzy údajov vie štát, či mestá adresnejšie a efektívnejšie riešiť problémy a potreby obyvateľov.  

Pri plánovaní služieb a politík môžu naše mestá vychádzať aj z demografických dát o svojich občanoch. Demografické údaje sú jedny z mála kategórií údajov, ktoré zverejňuje už dnes viacero slovenských miest vo formáte otvorených dát. Tieto údaje majú tú výhodu, že neobsahujú v agregovanej forme osobné údaje a každá samospráva ich musí mať k dispozícii pre účely organizovanie volieb. Ďalšou výhodou je ich častá aktualizácia samosprávou (narodenie, úmrtie, odsťahovanie, nasťahovanie).

Samosprávy zverejňujú viacero demografických ukazovateľov, najzaujímavejší z nich je však počet obyvateľov podľa ulíc, ktorý umožňuje údaje vizualizovať na mape. Vizualizácia na mape má mnoho výhod – údaje sú prehľadnejšie, možno ich kombinovať s inými údajmi na mape a ich čítanie je pre ľudí prirodzenejšie ako tabuľka.

Takto vizualizované demografické údaje je možné používať na množstvo verejnoprospešných cieľov, uvedieme len niekoľko príkladov:

  • územné plánovanie
  • plánovanie služieb a občianskej vybavenosti pre rôzne skupiny obyvateľov (napr. denné stacionári pre seniorov, ihriská pre deti, ambulancie, lekárne a pod.) 
  • lepšie poznanie svojho mesta/obce
  • pádové oblasti pre školy, zdravotné obvody 
  • plánovanie hromadnej dopravy, umiestnenie MHD zastávok 
  • rýchlejšie rozhodovanie v prípade prírodných katastrof, krízových situácií

Zvizualizovať údaje nie je pre jednotlivca alebo samosprávu drahé ani komplikované, zvládnu to mnohé nástroje dostupné na stiahnutie. Aby sme však ukázali ako je možné s údajmi pracovať, vytvorili sme pre mestá a ich obyvateľov aplikáciu, ktorá zobrazuje základné demografické údaje podľa ulíc a mestských častí. Aplikácia je k dispozícii zadarmo pre každého priamo v internetovom prehliadači. Na rozdiel od mnohých aplikácií ktoré, hoci prepracované, bývajú často statické, keďže ich tvorca si už nenájde čas na ich aktualizáciu (aby sme sa nevyhovárali doteraz také boli aj naše aplikácie a vizualizácie) je táto aplikácia aktualizovaná automaticky. Ak mestá niečo zmenia vo svojich datasetoch, zmeny sa nasledujúci deň premietnu do aplikácie. Údaje tak zostanú vždy aktuálne.

Kliknite na ikonu pre spustenie aplikácie Demograf

Aplikáciu sme vytvorili vo voľne prístupnom  nástroji Microsoft Power BI. Privítame spätnú väzbu, ako by sme mohli ešte zlepšiť jej funkčnosť a použiteľnosť.

Ako teda využiť demografické údaje vizualizované na mape v praxi v aplikácii Demograf? Skúsime to načrtnúť na 3 príkladoch.

Príklady použitia aplikácie

Kde býva najviac dôchodcov?

Táto informácia môže byť užitočná kvôli umiestneniu budúceho denného stacionára, riešenia základných služieb alebo lekára v okolí. V tomto prípade treba zvoliť v demografii ulíc Poproduktívny vek a zobrazenie absolútne čísla. Čiernou farbou sú zobrazené ulice, kde býva najväčší počet dôchodcov.

Dáta si môžeme zobraziť aj podľa mestských častí v demografii MČ.

Kde si mám založiť prevádzku/Kde mám umiestniť sídlo úradu?

Predpokladajme, že prevádzku alebo úrad si treba založiť tam, kde sa koncentruje vysoký počet obyvateľov v produktívnom veku (s výnimkou centra mesta). Okrem takýchto ulíc by však mohli byť vhodné aj ulice, kde je najväčší podiel (%) obyvateľov v produktívnom veku. Pre získanie takejto informácie stačí zvoliť demografiu ulíc, v produktívnom veku a zobrazenie percent. Následné je ešte vhodné overiť si aj počet ľudí na ulici, keďže aj veľa percent na ulici kde býva napríklad menej ako 10 ľudí nie je príliš vhodných. To je možné pri pridržaní kurzoru nad farebným bodom.

Spočítanie obyvateľov

Čo v prípade, že napríklad potrebujete zistiť koľko obyvateľov rôznych demografických skupín žije v blízkosti daného objektu, napríklad parku, cyklostojanu alebo fontány? Stačí ak nastavíte kliknutím na možnosti hore ktorá demografická skupina sa má spočítať (napr. muži, ženy, atď.) a zvolíte absolútne čísla. Následne kliknete na jednotlivé ulice s podržaným klávesom CTRL, “Počet obyvateľov” zobrazuje počet obyvateľov danej demografickej skupiny.

Ako aplikácia funguje

Výber mesta

Úvodná stránka ponúka možnosť vybrať si jedno mesto, s ktorým chce používateľ pracovať.  K výberu  mesta je možné sa vrátiť, kliknutím na možnosť “Výber mesta” na mape vľavo hore alebo v prípade porovnania ulíc na stránke hore.

Demografia ulíc

Používateľ si môže vybrať spomedzi demografických skupín (muži, ženy, obyvatelia na trvalom pobyte, obyvatelia na prechodnom pobyte, v predproduktívnom, produktívnom alebo poproduktívnom veku). Následne si môže vybrať či chce zobraziť percentá alebo absolútne čísla. Absolútne čísla zobrazia farby ulíc podľa počtu obyvateľov danej demografickej skupiny, percentá podľa podielu vybranej skupiny na počte všetkých obyvateľov. Na mape sú okrem ulíc zobrazené aj školy, rôznou farbou podľa toho o aký typ školy ide. Viac informácií sa používateľ dozvie, ak podrží kurzor nad farebným bodom na mape – „hodnotu“ demografickej skupiny v absolútnych číslach alebo percentách, počet všetkých obyvateľov na ulici a názov ulice.

Demografia mestských častí

Mapa funguje obdobne ako demografia ulíc, s tým rozdielom že zobrazuje hodnoty pre celé mestské časti.  Dáta miest, ktoré zatiaľ nezverejňujú otvorené údaje o mestských častiach veľmi radi doplníme akonáhle začnú mestá zverejňovať tieto údaje.

Porovnanie ulíc

Umožňuje vizualizáciu demografických skupín formou skladaného grafu. Graf zobrazí vybrané demografické skupiny podľa ulíc a v prípade že sú k dispozícii MČ, zobrazí MČ a im patriace ulice. Je dôležité pripomenúť, že aplikácia nevie filtrovať počty obyvateľov na uliciach v zmysle napríklad zobrazenia mužov z obyvateľov v predproduktívnom veku ale zobrazí všetkých mužov a všetkých obyvateľov v predproduktívnom veku.

Dáta v aplikácii

Množina demografických údajov ktoré už samosprávy zverejňujú obsahuje údaje o počte obyvateľov podľa rokov, prírastku/úbytku obyvateľov, sledovanie počtu narodených detí, migrácie alebo počet obyvateľov podľa veku, krstného mena, či pohlavia. Keďže detailnejšie údaje slovenské samosprávy nezverejňujú, je pre účely vizualizácie koncentrácie obyvateľov najlepšie použiteľný údaj Počet obyvateľov podľa ulíc.

Tieto slovenské samosprávy ho zverejňujú:

Tento dataset obsahuje pre každú ulicu počet obyvateľov v demografických skupinách (pozri popis aplikácie). Dataset bol importovaný do programu Microsoft Power BI (dá sa však použiť aj iný software, napr. Google Data studio alebo Tableau). Lokalizácia ulice na mape je vytvorená na základe adresy a vypočítanej lokality na základe údajov Bing Máp. Bohužiaľ, keďže mestá nezverejnili údaje aj s GPS súradnicami, je nutné adresy geokódovať (teda previesť na GPS súradnice), čo nie je nikdy presné na 100%. To je aj dôvod prečo niektoré ulice alebo školy chýbajú v zobrazení, je ich však výrazná menšina.

Dáta o školách pochádzajú taktiež z datasetov zverejnených samotnými mestami. Jediným mestom ktoré tieto údaje zverejňuje ako otovrené dáta, je mesto Banská Bystrica. Pokiaľ údaje doplnia ostatné mestá je možné ich ľahko do aplikácie doplniť.

Aplikácia by sa dala ešte vylepšiť, keby mestá napríklad zverejňovali počty obyvateľov podľa adries. Tým by sa možnosti použitia vizualizácie ešte rozšírili. Napríklad, by bolo možné presne určiť počet počet obyvateľov rôznych demografických skupín vzdialených od istého bodu istý počet metrov.

Záver

Vizualizácia demografických údajov na mape pomáha lepšie a rýchlejšie pochopiť vzťahy medzi údajmi. To môže pomôcť mestám pri tvorbe politík v oblasti územného plánovania, plánovania občianskej vybavenosti ale napríklad aj pri krízových situáciách, ktorú zažívame aj v súčasnosti. Užitočná je aj pre obyvateľov, ktorý majú lepší prehľad o svojom meste a môžu lepšie spolupracovať so samosprávou na riešení svojich problémov.

Väčšina slovenských samospráv, ktoré zverejňujú otvorené dáta zverejňuje aj demografické údaje. Bohužiaľ stále je to len výrazná menšina 17 z približne 3000 samospráv. Týmito údajmi pritom disponujú všetky slovenské samosprávy.