Samosprávy majú dnes desiatky povinností v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií. V súčasnosti však chýba ich oficiálny a prierezový prehľad, ktorý by uľahčil samosprávam tieto povinnosti plniť. Preto sme si prešli niektoré legislatívne normy, a na základe ich analýzy môžeme spôsob zverejňovania a poskytovania informácií rozdeliť do 4 kategórií:

  • informácie zverejňované na webe samospráv,
  • informácie zverejňované bez spresneného spôsobu,
  • informácie spracovávané a evidované (bez explicitnej povinnosti ich zverejniť),
  • informácie spracovávané a poskytované iba konkrétnemu subjektu štátnej / verejnej správy alebo na žiadosť.

Kľúčovou legislatívnou normou je Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý jasne definuje povinne zverejňované informácie, lehoty, opravné prostriedky, okruh povinných osôb a inštitút sprístupňovania informácií na žiadosť. Je však dôležité sledovať aj ďalšie zákony. Tabuľka nižšie poskytuje prehlaď jednotlivých legislatívnych noriem a stanovených povinností. Tento prehlaď ešte nie je kompletný – je otvorený na doplnenie. Zdrojové údaje (rozpracovaná databáza právnych noriem) je k dispozícií na vyžiadanie.

Zákon a povinnostiZverejňuje na webeZverejňuje nespresneným spôsobomIba evidujeInformuje subjekt ŠS
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zobraziť detail zákona)
Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie a ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku v súvislosti so žiadosťami o informácie.
Postup, ktorý treba dodržiavať pri vybavovaní žiadostí, návrhov a pod., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.
Prehľad predpisov, pokynov a pod., podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti FO a PO vo vzťahu k samospráve.
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
Zmluvy, objednávky, faktúry.
Informácie obsiahnuté v registroch a zoznamoch, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť.
Zákon o obecnom zriadení (zobraziť detail zákona)
Všeobecne záväzné nariadenia.
Rozpočet obce.
Zákon o verejnom obstarávaní (zobraziť detail zákona)
Informácie súvisiace s procesom verejného obstarávania.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zobraziť detail zákona)
Evidencia stavebných rozhodnutí.
Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí (zobraziť detail zákona)
Informácie o životnom prostredí, ktorými kraj alebo obec disponuje a ktoré má alebo sú preň uchovávané.
Politiky, koncepcie, programy, plány v životnom prostredí.
Správy o stave plnenia záväzkov v oblasti životného prostredia.
Správa o stave životného prostredia na regionálnej alebo miestnej úrovni.
Údaje a súhrny z dát odvodených zo sledovania činností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť životné prostredie.
Povolenia s významným vplyvom na životné prostredie.
Štúdie o environmentálnych vplyvoch a o hodnotení rizika zložiek životného prostredia.
Zákon o odpadoch (zobraziť detail zákona)
Schválený program obce.
Informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.
Evidencia o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
Ohlasovanie údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávanie ohlásených údajov.
Informácie o kalendárovom zbere komunálneho odpadu.
Výška nákladov na likvidáciu odpadov a ich zahrnutie do miestneho poplatku odpady alebo iný spôsob ich úhrady.
Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (zobraziť detail zákona)
Spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania.
Zostavovanie plánu investícií a rozpisovanie finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Vedenie evidencie školopovinných detí a žiakov a evidencie, v ktorých školách plnia dochádzku.
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (zobraziť detail zákona)
Údaje o počte žiakov a ďalších údajov.
Zákon o rybárstve (zobraziť detail zákona)
Evidencia rybárskych lístkov.
Zákon o ochrane pred povodňami (zobraziť detail zákona)
Upozornenie počas povodňovej situácie na nebezpečenstvo povodne obce.
Informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika.
Zákon o ochrane prírody a krajiny (zobraziť detail zákona)
Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnou obvode.
Zákon o ovzduší (zobraziť detail zákona)
Informácie o smogovej situácii.
Evidencia o vodách.

Zverejnenie informácii je len prvý krok

Samosprávy si svoje informačné povinnosti väčšinou plnia zverejňovaním na svojej webovej stránke. Zverejňujú tak textové súbory, naskenované dokumenty (všeobecné záväzné nariadenia, štatúty, organizačné usporiadanie), Excel tabuľky (rozpočty) a i. Také súbory však nie sú vždy strojovo čitateľné, čo obmedzuje možnosti ich ďalšieho spracovania. Kľúčové je začať tieto informácie zverejňovať, a ďalšou dôležitou prioritou by malo byť zverejnenie informácii vo formátoch, s ktorými vedia verejnosť a širšia dátová komunita ďalej efektívne pracovať.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v § 21g (1) ustanovuje, že povinné osoby musia sprístupňovať informácie na účely ich opakovaného použitia „pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje“. Otvorené údaje sú definované ako strojovo spracovateľné dáta, ktoré sú dostupné pre každého bez reštrikcií, poplatkov a pod otvorenými licenciami. Zverejňovanie informácii a dát v tejto podobe umožní, aby nad dátami verejnej správy vznikali analýzy a aplikácie.  

Open data sú viac než len splnená povinnosť  

Zverejňovanie informácií v otvorenom ďalej spracovateľnom formáte môže samosprávam priniesť niekoľko benefitov:

  • Zníženie počtu infožiadostí,
  • Postupná digitalizácia a automatizácia procesov, agend, záznamov,
  • Efektívnejšie riadenie obce na základe dát,
  • Zapojenie občanov a expertov do riešenia každodenných výziev mesta,
  • Proaktívna pozícia v téme open data,
  • Zvýšenie transparentnosti.

Množina informácií, ktoré musia samosprávy zverejňovať je veľká, a len časť z nej je možné sprístupniť ako otvorené dáta. Pre samosprávy bude dôležité stanoviť si jasné priority a ciele, čo zverejňovať ako otvorené dáta a čo nie – už dnes im v tom môžu pomôcť rôzne legislatívne normy.

Aj zverejnenie informácií v „štandardnej papierovej podobe“ si vyžaduje ľudské a materiálne zdroje. Pridanie ďalšieho, nie vždy komplikovaného, kroku sprístupnenia informácii v otvorenom formáte, môže značne zvýšiť účinnosť vynaloženia týchto zdrojov. Zároveň, využitie zverejnených dát tretími stranami môže rozšíriť okruh informovaných osôb a pomôcť zacieliť šírenie informácií. Napríklad po tom, čo mesto Prešov zverejnilo oznamy mesta vo forme otvorených dát, lokálni open data nadšenci vytvorili webovú službu, ktorá na základe extrahovania dát z oznamov, preposiela oznamy mesta priamo do emailových schránok obyvateľov, a to podľa lokality, ktorá ich zaujíma alebo vybraných typov oznamov. Relevantné informácie sa teda dostávajú bližšie k občanom, bez toho aby ich dohľadávali len na úradnej tabuli mesta.

Zverejňovanie otvorených dát vytvára pre obyvateľov, dátovú komunitu, ale aj pre samosprávy, priestor na zlepšenie každodenného fungovania mesta. Je to príležitosť začať spoločne posúvať veci dopredu.