Jedným zo zdrojov informácií o doprave v meste sú aj sčítače vozidiel. Tieto zariadenia vedia na základe zachytenia každého prejazdu vozidla spočítať počet prejazdov vozidiel v danom úseku v čase a tým vypočítať kedy a aké intenzívne zápchy v meste vznikajú. Na podobný účel sa používajú aj dáta mobilných operátorov, lenže tieto dáta nie sú dostupné voľne. Je to spôsobené tým, že obsahujú osobné údaje a prevod medzi počtom SIM kariet a počtom vozidiel nie je jednoduchý. Naopak dáta sčítačov vozidiel by mali byť dostupné voľne, neobsahujú totiž osobné údaje a sú pomerne jednoducho pochopiteľné.

S týmito údajmi pracuje aj webová aplikácia Mapa dopravy v Plzni, ktorá zobrazuje počty vozidiel nameraných na 307 úsekoch mesta, na ktorých sú osadené detektory v podobe indukčných slučiek.

Aplikáciu vytvorila plzeňská spoločnosť Innoconnect, ktorá má okrem tejto na svojom webe aj ďalšie užitočné aplikácie.

Pri spustení aplikácie sa zobrazí mapa Plzne s farebne vyznačenými úsekmi cestnej siete. Informácia v okne prezradí, že ide o priemerný stupeň premávky pre súčasnú hodinu a deň v týždni vypočítanú z dát za uplynulých 30 dní. Úseky cestnej siete sú zafarbené na škále od zelenej po červenú podľa plynulosti premávky. Zelená značí plynulú premávku a červená pomalú.

V pravej časti aplikácie sa nachádza panel, v ktorom môžeme zvoliť konkrétny dátum alebo deň v týždni a konkrétnu hodinu. Mapa sa následne zafarbí podľa požiadavky.

Zároveň aplikácia ukáže informáciu o priemernej dopravnej intenzite za hodinu. Tá je vypočítaná pre zvolené časové úseky vo filtroch. V prípade, že zvolíme konkrétny dátum a hodinu, zobrazí sa nám skutočný počet vozidiel zmeraných v úseku v daný deň a hodinu. Do výpočtu sú pritom zahrnuté úseky, ktoré sú viditeľné v aktuálnom mapovom výreze, prípadne iba tie, ktoré boli vyznačené v mape.

Pokiaľ v mape prídeme kurzorom na konkrétny úsek, zobrazí sa informácia s údajmi pre tento konkrétny úsek ako reálna premávka (buď v zvolený dátum a hodinu alebo, ak to nie je zvolené, tak priemer za 30 dní), maximálna kapacita, využitie kapacity v percentách a stupeň premávky od 1 (plynulá) po 5 (pomalá).

Ukážka aplikácie (zdroj: https://dopravaplzen.innoconnect.net/)

Aplikácia čerpá údaje z datasetu dopravných detektorov, ktorý mesto Plzeň zverejňuje na svojom portáli otvorených údajov.

Aplikáciu Mapa dopravy v Plzni považujeme za prínosnú predovšetkým pre vodičov a pre vývojárov navigačných aplikácií. Časovo aktuálne dáta umožňujú navrhnúť trasu, ktorá sa vyhne najväčším dopravným zápcham, čo nemusí byť vždy vzdialenostne najkratšia trasa.

Pozitívne hodnotíme aj dotazník, ktorý je možné vyplniť na poskytnutie spätnej väzby pre autorov aplikácie. V dotazníku je možné ohodnotiť zrozumiteľnosť aplikácie, užívateľskú prívetivosť, praktickú využiteľnosť a frekvenciu využívania.

Podobné údaje zverejňuje aj Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke vo formáte CSV, zatiaľ však nevieme o aplikácii, ktorá by tieto údaje využívala.