Pozitívnym príkladom prepájania akademického sektora a témy otvorených dát je aplikácia Brno – Mapa kvality života. Autorom aplikácie je Mikuláš Muroň, ktorý ju vytvoril ako súčasť svojej diplomovej práce „Analýza a vizualizace prostorových dat intravilánu“.  Práca vznikla na Provozně ekonomické fakulte Mendelej univerzity v Brne.

Cieľom diplomovej spráce bolo zmapovať kvalitu života v Brne na základe analýzy dát. Aplikácia analyzuje lokality mesta z hľadiska rôznych atribútov (životné prostredie, bezpečnosť, doprava MHD, služby a pod.) a súhrnného indexu. Aplikácia analyzuje dáta za roku 2017 – 2018. Výpočty indexov sú uvedené v diplomovej práci.

Ako uvádza Muroň, narozdiel od iných podobných prác nie sú vypočítané indexy fixne, ale dynamicky podľa preferencií užívateľa.

Aplikácia umožňuje vizualizovať lokality Brna z dvoch pohľadov, a to podľa súhrnného indexu a  jednotlivých atribútov.  

Pri súhrnnom indexe si užívateľ sám určí váhy jednotlivých atribútov (indexov) z pohľadu ich vlastnej dôležitosti. Následne vygenerovaná mapa berie do úvahy všetky sledované indexy. Kvalita života jednotlivých lokalít a objektov je zobrazená na farebne škále od najlepšej (zelená) po najhoršiu (červená).

Ak nás nás zaujíma kvalita života z pohľadu jednotlivých atribútov, stačí si spomedzi nich vybrať v lište vľavo. Napríklad, ak si vyberiete atribút „Bezpečnosť“, lokality Brna sa sfarbia do červena s výnimkou niekoľkých lokalít. To znamená, že miera bezpečnosti je tam veľmi nízka. Tu však narážame na problémy so zdrojovými dátami.

V diplomovej práci sa dočítame, že dáta o kriminalite sú evidované podľa ulíc, konkrétne ako hustota kriminálnych činov a priestupkov na jeden meter ulice a následne sú stavebné objekty ohodnotené hustotou podľa príslušnosti k danej ulici. Berú sa v úvahu aj dáta o priestupkoch ako napr. nesprávne parkovanie na určitej ulici, čo patrí medzi bežné a rozšírené priestupky. Otázne je, či má nesprávne parkovanie vplyv na bezpečnosť obyvateľov tejto ulice.

Po kliknutí na konkrétnu budovu sa otvorí okno so zoznamom 7 atribútov, ktoré všetky majú pridelenú určitú farbu. Ide o životné prostredie, sociálny status, bezpečie, oddych a relaxáciu, nákupy a služby, doprava MHD a ďalšie. Tieto atribúty (indexy) možno ďalej rozbaliť a zobraziť, z čoho sa skladajú. Napríklad index životného prostredia je tvorený ako zložený index z úrovne hluku, znečistenia ovzdušia, kontaminácie miesta, frekventovanosti cesty a zelene.

Zdroj: Náhľad z aplikácie Brno: Mapa kvality života.

V prípade, ak používateľa zaujímajú lokality určitej kvality – od najlepších po najhoršie, je možné si mapu upravovať pomocou jednoduchého filtra. Následne sa zobrazujú len lokality vyhovujúce kritériu.   

Aplikácia využíva nasledujúce dátové zdroje:

Aplikácia konkrétne čerpá z týchto datasetov:  brownfields, cenová mapa pozemkov, udalosti na Facebooku, úroveň hluku, rýchlosť internetu, kontaminované miesta, kriminalita, maloobchod, teplotná mapa, pocitová mapa mesta Brno, kontajnery na komunálny a recyklovateľný odpad, záplavové územia, zeleň, mestská hromadná doprava a kvalita ovzdušia.

Aplikácia Brno – Mapa kvalita života je prínosná pre ľudí, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti, prenájom bytu, kancelárie v jednotlivých lokalitách Brna. Na základe vizualizácie lokalít, ktoré odrážajú aj preferencie užívateľa, je možné získať užitočné informácie potrebné k rozhodnutiu.

Ide o jednu z najprepracovanejších a najkomplexnejších open data aplikácií v česko-slovenskom priestore. Hĺbka, do akej autor šiel pri zohľadňovaní všetkých faktorov vplývajúcich na kvalitu života v Brne, je výnimočná.

Je možné to pripísať aj faktu, že aplikácia vznikla ako súčasť diplomovej práce pod odborným vedením. Práve takýto model, keď výstupom štúdia nie sú len desiatky strán v podobe záverečnej práce, ale užitočná aplikácia nad dátami verejnej správy, je dobré podporovať. Obzvlášť v SR, kde je počet aplikácií stále malý.

Aplikáciu hodnotíme ako praktickú pomôcku pre Brno a jeho obyvateľov.