Mesto Brno je lídrom vo zverejňovaní otvorených dát v Českej republike. Mesto Brno zverejňuje stovky otvorených datasetov rôznych oblastiach – životné prostredie, zdravotníctvo, odpady, doprava, rozpočet, dane a poplatky a i.

Zverejňovanie prináša zaslúžené ovocie – nad dátami vzniká množstvo výborných aplikácií, ktoré zlepšujú každodenný život občanom. Jednou z takýchto aplikácií je aplikácia s názvom “Můžu dýchat?”, ktorú vyvinula mimovládna organizácie Nesehnutí.

Podľa Programu zlepšovania kvality ovzdušia pre aglomeráciu Brno je až 200 000 obyvateľov mesta negatívne ovplyvňovaných zlou kvalitou ovzdušia – tá skracuje život každého občana v ČR  o viac ako desať mesiacov. Zlá kvalita ovzdušia je zapríčinená intenzívna automobilová dopravou, snahou vytvoriť z mesta celoštátnu dopravnú tepnu a prístup tranzitnej dopravy do centra.  

Práve tieto fakty viedli sociálno-ekologickú mimovládnu organizáciu  Nesehnutí k vývoju webovej aplikácie “Můžu dýchat?”, ktorá poskytuje informácie o dennom vývoji znečistenia ovzdušia (koncentrácia µg/m3/hodina) v jednotlivých mestských častiach Brna.

Aktuálne hodnoty znečistenia sú vizualizované v prehľadných grafoch a komparované s limitmi pre Českú republiku a World Health Organization (WHO).  Aplikácia poskytuje aktuálne informácie o hodnotách polietavého prachu (PM10 a PM2,5), oxidu dusičného (NO2) a benz(a)pyrenu (B(a)P).  

Okrem vizualizovania stavu znečistenia poskytuje aplikácia aj odpovede na otázky, či je pre ľudí vhodné kondične športovať vonku alebo sa bežne pohybovať vonku. Zároveň poskytuje aplikácia aj odporúčania na pohyb vonku pre zdravotne znevýhodnených ľudí a rizikové skupiny (deti, tehotné ženy, starší ľudia, obézni ľudia, fajčiari, ľudia s dýchacími a srdcovými problémami)  

Princíp aplikácie je veľmi jednoduchý – obyvatelia Brna môžu sledovať vývoj znečistenia ovzdušia v konkrétnych mestských častiach na každodenej báze. Na portáli si zvolia mestskú časť, ktorá ich zaujíma a zobrazia sa im aktuálne informácie. Na základe dát sa následne vedia rozhodnúť, či zostanú doma, odložia vonkajšie aktivity a šport na neskôr, alebo “vyrazia” do ulíc.  

Zdroj: Náhľad z aplikácie Mužu dýchat.

Zatiaľ čo informácie o vyšších hodnotách znečistenia ovzdušia možno nepresvedčia zdravých ľudí zostať doma, tieto informácie sú veľmi dôležité napríklad pre astmatikov, ľudí s pľúcnymi problémami, či bronchitídou. Trvalé vystavovanie sa niektorým časticiam môže dokonca redukovať pľúcnu kapacitu a v najhorších prípadoch viesť ku smrti.  

Prínosy aplikácie sú nespochybniteľné a je možné ich zhrnúť v niekoľkých bodoch:  

  • Vzdelávanie ľudí – Aplikácia poskytuje množstvo informácíí – vplyv na zdravie jednotlivých sledovaných častíc, možné zdravotné indikácie, akých ľudí častice najviac ohrozujú, odkazy na relevantné štúdie, webstránky, strategické dokumenty štátu na zlepšenie životného prostredia, a i.  
  • Vizualizuje dáta v zrozumiteľnej, používateľsky príjemnej podobe a na jednom mieste – namiesto hľadania informácií na neprehľadných štátnych weboch sú informácie dostupné v user friendly podobe s doplnkovými informáciami,  
  • Myslí na rizikové skupiny – jednoduché infografiky poskytujú ľuďom vo vyššom veku, s podlomeným zdravým, tehotným ženám odpovede, či je pre nich vhodné ísť von a vystavovať sa rizikovým hodnotám. 
  • Umožňuje ľuďom  vykonávať rozhodovanie na základe reálnych dát  
  • Cenný zdroj pri nastavovaní verejných politík, opatrení samospráv na zlepšovanie stavu životného prostredia  

Aplikácia je  postavená nad otvorenými dátami z meracích staníc  českého Hydrometeorologického ústavu – tieto dáta sú zverejňované v strojovo spracovateľnej forme a pravidelne aktualizované. Aplikácia využíva údaje o počasí aj z portálu Open Weather Map.  

Obdobná aplikácia by mohla vzniknúť aj na Slovensku, v prípade, ak by Slovenský Hydrometeorologický Ústav sprístupňoval údaje o aktuálnych hodnotách znečistenia vzduchu vo forme otvorených dát, pod otvorenými licenciami a s pravidelnými aktualizáciami.  

Na príklade z Českej republiky vidíme, že to ide a že to má zmysel.