Webová aplikáciu Veřejná doprava v Praze vytvoril tím Banksters na hackathone Datacup a získal za ňu tretiu cenu. Aplikácia zobrazuje simuláciu vyťaženosti hromadnej dopravy v Prahe na základe reálnych dát o cestovných poriadkoch MHD a dát charakterizujúcich pražské mestské časti z hľadiska počtu obyvateľov, pracujúcich a parkujúcich osôb (v rámci parkovísk P+R). Vizualizácia je založená na konkrétnych cestovných poriadkoch platných pre pracovný deň – konkrétne pre stredu. Táto aplikácia bola vytvorená v zadarmo dostupnom nástroji na vizualizáciu dát Tableau. Tento nástroj umožňuje vizualizáciu dát bez nutnosti programovania, či hlbších databázových znalostí. 

Aplikácia zobrazuje vyťaženosť prepravnej kapacity tvorenej troma zložkami verejnej dopravy – metro, električky a autobusy – podľa mestských častí v Prahe po jednotlivých hodinách. V aplikácii sú dostupné dve rozličné metriky: prejazdná kapacita a dostupná kapacita. Prejazdná kapacita znamená počet spojov prechádzajúcich zvolenou oblasťou × maximálna kapacita spojov – čiže teoretická maximálna kapacita. Dostupná kapacita znamená počet spojov prechádzajúcich zvolenou oblasťou × dostupná kapacita spojov – čiže voľná kapacita, ak sa zohľadní naplnenosť spojov cestujúcimi. Vyťaženosť prepravnej kapacity potom znamená pomer dostupnej a maximálnej kapacity spojov. 

Zdroj: Náhľad z aplikácie Verejná doprava v Prahe.

V samotnej vizualizácii vidíme dve mapy Prahy, jednu rozdelenú podľa mestských častí a druhú so zastávkami a kľúčovými oblasťami. V rámci prvej mapy je zobrazená vyťaženosť v mestských častiach v % v závislosti od zvolených parametrov. V rámci druhej mapy sa zobrazuje dostupná kapacita zastávok a pri oblastiach priemerná dostupnosť v % taktiež v závislosti od zvolených parametrov. 

Aplikácia umožňuje vyberať z nasledujúcich parametrov. Používateľ si môže zvoliť dennú hodinu, napríklad 8:00 – 9:00, vyfiltrovať druh dopravy, v našom prípade ponecháme všetky druhy, a potom kliknúť na konkrétnu mestskú časť. Zvolíme napríklad MČ Praha 4 a vidíme, že vyťaženosť prepravnej kapacity je 83 %, pretože počet cestujúcich v nami zvolenú hodinu je vyše 54 tisíc a dostupná kapacita je takmer 66 tisíc. Ak by sme však zvolili ako druh dopravy iba metro, tak vyťaženosť prepravnej kapacity vyskočí na 244 %, vďaka čomu vidíme, že ostatné druhy dopravy sú v tejto mestskej časti kľúčové – samotné metro by cestujúcim nestačilo. Podobné výpočty možno robiť aj s jednotlivými zastávkami. 

Zdroj: Náhľad z aplikácie Verejná doprava v Prahe.

Aplikácia napokon ponúka možnosť nastaviť si kapacitu dopravy, takže je možné nastaviť vyššiu či nižšiu celkovú kapacitu spojov a sledovať, ako sa mení vyťaženosť prepravnej kapacity. 

Aplikáciu Veřejná doprava v Praze považujeme za užitočnú pomôcku obzvlášť pre dopravných plánovačov v Prahe a zrejme aj im bola určená. Pre bežných užívateľov môže byť praktický význam menší, aplikáciu skôr využijú ľudia, ktorí sa radi hrajú s dopravnými modelmi, navrhujú vlastné riešenia alebo ich zaujíma dopravné správanie cestujúcich. Za pridanú hodnotu aplikácie považujeme informáciu pre vedenie mesta o tom, ktoré dopravné uzly sú najvyťaženejšie a kde je nutné dopravnú kapacitu navýšiť, a ktoré sú napokon vyťažené minimálne a je možné uvažovať o znížení dopravnej kapacity. 

Odkaz: https://public.tableau.com/profile/michal.vojtek#!/vizhome/Praha_dashboardv3/DashKapacitadopravy  

Použité datasety: