Šarišskom hackathone 2018, ktorý organizuje mesto Prešov,  vzniklo niekoľko aplikácií, ale iba málo z nich je stále funkčných. Pozitívnou výnimkou je aplikácia Oznamy Prešov, ktorá je na Slovensku nevídaným zjavom. Integruje v sebe niekoľko zdrojov informácií užitočných pre obyvateľov mesta – všeobecne záväzné nariadenia, výberové konania, oznamy mesta, kraja, stavebného úradu a pod.  

Základným predpokladom k vzniku aplikácií Oznamy Prešov bolo sprístupnenie týchto dát v (1) strojovo spracovateľnej forme  (XML, JSON, XML.NET) a pod otvorenými licenciami (Creative Commons Attribution)  To znamená, že sa s dátami dá pracovať efektívnejšie a využiť ich na komerčné a nekomerčné účely.  

Aplikácia Oznamy Prešov je distribučným kanálom Prešovčanov pre oznamy zverejnené na úradnej tabuli. Pre obyvateľov, ktorí chcú byť informovaní o dianí v ich okolí, alebo v konkrétnej téme, teda odpadá povinnosť kontrolovať oznamy na fyzickej úradnej tabuli, či kontrolovať webstránky mesta.  

Pre registráciu v aplikácii je nutné zadať e-mail, na ktorý chce užívateľ dostávať oznamy. Následne mu príde mailom registračný odkaz, ktorý ho presmeruje na stránku s nastaveniami. Tam zadá ulicu a číslo domu a veľkosť okruhu, za ktorý chce dostávať oznamy, alebo iba umiestni špendlík na mapu. Aplikácia automaticky vygeneruje zoznam ulíc, ktoré sa nachádzajú vo zvolenej oblasti. Tie môže užívateľ doplniť o ďalšie ulice, prípadne vymazať tie, ktoré ho nezaujímajú. 

V ďalšom kroku je potrebné zvoliť kategórie, ktoré ho zaujímajú. Automaticky je zvolených všetkých 16 kategórií – medzi nimi napríklad informácie o prerušeniach dodávky elektriny, oznámenia Stavebného úradu, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o voľbách, o výruboch krovín či dokonca oznámenia Prešovského kraja. Po uložení nastavení sa dokonca aplikácia opýta, či bolo užívateľské rozhranie zrozumiteľné, na čo môže užívateľ odpovedať označením jedného z troch smajlíkov. 

Zdroj: Náhľad zo stránky www.oznamypresov.sk

Okrem preposielania oznamov do emailovej schránky sa dajú oznamy vyhľadať aj na interaktívnej mape. Stačí zadať rok a tému a oznamy sa zobrazia podľa lokality – napríklad kde bude prebiehať výrub alebo kde bude pozastavená dodávka elektriny. Ak oznam nemá lokalitu (napríklad výberové konania), tieto oznamy sa zobrazia pod mapou. Napokon sa oznamy dajú zobraziť aj v podobe zoznamu, opäť je možné filtrovať podľa roku a kategórie. 

Je zaujímavé, že napriek tomu, že aplikácia Oznamy Prešov umožňuje vyhľadávať oznamy mesta na  mape podľa ulíc, samotné spracovávané datasety neobsahujú údaje o geografickej polohe. Systém si ich “extrahuje” z textu samotných oznamov, kde sa uvádzajú informácie o uliciach, číslach parciel. Na základe tohto riešenia je preto možné priradiť konkrétny oznam ku konkrétnej lokalite, ktorej sa týka. V prípade, ak by boli informácie o geografickej polohe dostupné v strojovo spracovateľnej forme, nebolo by potrebné navrhovať technologické riešenie ako dáta extrahovať z pdf dokumentov.  

Aktuálna verzia aplikácie ponúka základné funkcionality. Vzhľadom k tomu, že ide o nekomerčný projekt, jeho budúci vývoj je pravdepodobne obmedzený kapacitami samotného autora. Medzi ďalšími službami, ktoré plánuje autor spustiť sú napr. Zoskupovanie správ, prehľady o zmluvách, objednávkach a faktúrach mesta priamo do emailu, informovanie o zverejnených podnetov občanov.    

Prevádzka portálu stojí približne 20 € ročne a platí ju jeden z autorov Ivan Ivanco. Je však možné stránku finančne podporiť prostredníctvom služby PayPal, napríklad na reklamu na Facebooku. Finančná podpora aplikácie zo strany užívateľov dokáže zabezepečiť jej dlhodobé fungovanie a vývoj funkcionalít. 

Aplikácia Oznamy Prešov zvyšuje transparentnosť miestnych orgánov verejnej správy, zvyšuje občiansku participáciu, umožňuje informovať ľudí o dianí v meste adresnejšie a zvyšuje dostupnosť oficiálnych dokumentov mesta. Práve tieto pozitívne prínosy pre obyvateľov a mesto samotné, by mohli ostatné samosprávy na Slovensku motivovať k tomu, aby zverejňovali informácie o oznamoch mesta v strojovo spracovateľnej podobe.  

Replikovateľnosť aplikácie Oznamy Prešov je vysoká, a to vzhľadom na to, že je postavená nad dátami, ktorými disponuje každá samospráva Slovenska.