Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Neformálna pracovná skupina pre publikačné minimum dokončila návrh zoznamu datasetov publikačného minima samosprávy

Prvý návrh publikačného minima samosprávy vytvorilo OZ Alvaria, vychádzal z legislatívnych požiadaviek a obsahoval zoznam datasetov, ktoré musia samosprávy zverejňovať podľa platných zákonov.

V apríli-júni 2022 sa stretávala neformálna skupina zostavená MIRRI, ktorá diskutovala o zozname datasetov publikačného minima. Členom pracovnej skupiny boli napr. zástupcovia samospráv, ZMOS, DEUS, OZ Alvaria, Únia miest.

Výsledkom diskusie je návrh PM pre samosprávy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uY3j5YBw6KU8pkwrZ84-4RJB4sB2qQOa/edit?usp=sharing&ouid=112994636943960379273&rtpof=true&sd=true

V návrhu sú zahrnuté 2 vlny (1. a 2.) a všetky datasety nie sú odporúčané pre všetky samosprávy ale niektoré napr. len pre krajské mestá, mestá, okresné mestá, VÚC, atď.

V prvej vlne datasetov sú navrhované tieto datasety:
Organizačná štruktúra
Kontaktné miesta
Úradné hodiny
Členovia orgánov samosprávy
Hlavní kontrolóri
Príspevkové, rozpočtové a iné organizácie samosprávy
Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení
Zasadnutia orgánov samosprávy
Petície
Objednávky
Zmluvy
Faktúry
Dotácie
Reklamné zariadenia (legálne a nelegálne)
Programový rozpočet
Malé zdroje znečistenia ovzdušia
Miestne dane a poplatky
Veková štruktúra obyvateľstva podľa ulíc
Čierne skládky
Vydané parkovacie povolenia

Ďalšími krokmi bude:

 • Zapracovať pripomienky
 • Odprezentovať finálny výstup na pracovných skupinách MIRRI
 • Otvoriť širšie pripomienkovanie
 • Aktualizovať zoznam datasetov na wiki.vicepremier.sk
 • Vypracovať chýbajúce vzorové štruktúry pre datasety 1. vlny na základe príkladov z praxe
 • Spustiť pripomienkovanie vzorových štruktúr
 • Príprava dátových modelov a metodického usmernenia
 • Sfinalizovať
 • Odkomunikovať open data PM k samosprávam
 • a i.    

  2. Nové aplikácie a analýzy

 • Košicena.sk  Za čo všetko ako Košičania platíme? Kam idú naše peniaze? Koľko nás stoja Košice a Košický samosprávny kraj? Prinášame vám účet za služby mesta Košice a Košického samosprávneho kraja. Projekt vytvorilo Občianske združenie Ťahanovská záhrada pod vedením Juraja Mazáka v spolupráci s INESS.

3. 2. INSPIRE ESPUS Konferencia + výstupy

Ambíciou konferencie je okrem poskytnutia aktuálnych informácií o implementácii projektu ESPUS, priniesť aj novinky z medzinárodnej i národnej úrovne k oblastiam Digitálnej transformácie, Zelenej Dohody, Aktivít vesmírneho segmentu, INSPIRE, Otvorených údajov i oblasti Agrosektora. Podujatie ponúkne účastníkom mix príspevkov od zástupov inštitúcií Európskej komisie, organizácií verejnej správy, privátneho i akademického sektora.

Pozrite si podrobnosti a program: https://inspiresr.sazp.sk/clanky/pozvanka-na-2-inspire-espus-konferenciu
Pozrite si výstupy z konferencie: https://inspiresr.sazp.sk/clanky/vstupy-2-inspire-espus-konferencie