Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Hodnotenie župných otvorených dát. Aký je súčasný stav?

V pondelok 16.5.2022 bolo zverejnené hodnotenie transparentnosti žúp, ktoré Transparency International Slovensko (TIS) vypracovalo už 6. raz.

Súčasťou hodnotenia bolo tentokrát aj hodnotenie ukazovateľa Úroveň zverejňovania datasetov ako otvorených dát (portál otvorených dát, OpenAPI, georeferenčné údaje, vizualizácie, rozsah datasetov, datasety s vysokou pridanou hodnotou), ktoré pozostáva z viacerých podukazovateľov.
Hodnotenie vzniklo vďaka spolupráci TIS a Alvarie,konzultovali sme ho aj s členmi Open Data Siete v novembri 2021 – januári 2022.
Momentálne zverejňujú otvorené dáta 4 samosprávne kraje (50%), 2 kraje to avizujú v budúcnosti, ostávajú tak 2 kraje, ktoré nezverejňujú otvorené dáta a ani to nemajú zatiaľ v pláne.

  • Lídri – Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  • Nasledovníci – Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj
  • Adepti – Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj


Cieľom rebríčka je najmä motivovať samosprávy (metodika je veľmi podobná pre kraje aj mestá) aby začali zverejňovať údaje. To vyplýva zo súčasného stavu, v ktorom väčšina samospráv otvorené dáta nezverejňuje. V budúcnosti bude metodika upravovaná a bude viac zameraná na kvalitu, použiteľnosť a dopad otvorených dát.

Prečítajte si detailný popis hodnotenia a dashboard: https://www.alvaria.sk/hodnotenie-zupnych-otvorenych-dat-aky-je-sucasny-stav/

2. Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK SR) zverejnil ako otvorené dáta vektorové katastrálne mapy

Koncom apríla bola do prevádzky spustená nová verzia web aplikácie AKO vo verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu) a jej súčasťou je nový balík otvorených dát. Vektorové katastrálne mapy je funkcionalita k sťahovaniu vektorových údajov katastra nehnuteľností – vektorových katastrálnych máp vo formáte GeoPackage (gpkg). Tento formát je možné na Internete zadarmo skonvertovať do rôznych formátov, napr. do formátu shapefile, s ktorým vie pracovať program Tableau.

Popis štruktúr dátového balíčka je priamo na stránke https://ako.vugk.sk/Structure. K dispozícii sú parcely registra C, parcely registra E s vybranými atribútmi a katastrálne územia. Údaje je možné vygenerovať prostredníctvom aplikácie pre vybrané katastrálne územie. Aplikácia po vytvorení balíčka odošle odkaz na užívateľom zadanú emailovú adresu, z ktorého sa dajú údaje stiahnuť. V súčasnosti sa údaje aktualizujú v trojmesačných intervaloch. Údaje sú poskytnuté pod licenciou Creative Commons BY 4.0, maximálny počet stiahnutí na e-mailovú adresu za deň je 5. K tomuto riešeniu pristúpil Úrad z dôvodu rýchleho naplnenia požiadaviek odbornej verejnosti. Systematické riešenie pre poskytovanie údajov bude zabezpečované prostredníctvom vývoja komplexnej platformy pre Open Data v rámci rozvoja ESKN.

Ukážka funkcionality stiahnutia CSV súboru alebo stiahnutia katastrálnej mapy

Ukážka importovanej vektorovej mapy parciel do programu Tableau

Pozrite si viac informácií: http://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/open_data.pdf
Aplikácia AKO: https://ako.vugk.sk/

3. Pozrite si výstupy z 1.INSPIRE ESPUS školenia

Dňa 05.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 1.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Zber a vstupy priestorových údajov”. Podujatie otvorilo sériu školení pripravovaných v rámci projektu ESPUS. Cieľom školení je posilniť povedomie o problematike INSPIRE a geoinformatike adresovaním aktuálnych tém.

V úvodnej časti školenia boli zosumarizované aspekty motivácie a kontextu série školení a poskytnuté základné informácie o projekte ESPUS a plánovaných tém jednotlivých školení, pričom organizátori budú ich obsah aktualizovať tak, aby maximalizovali ich prínos pre účastníkov.

V druhej časti boli predstavené základné koncepty a témy súvisiace so zberom a tvorbou priestorových údajov v kombinácii s príkladmi z praxe.

V závere školenia boli pripravené praktické aktivity zamerané na aktívne zapojenie účastníkov školenia a poskytnutie možnosti vyskúšania vybraných postupov a nástrojov. Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu: https://www.youtube.com/watch?v=5oPB8YNoUKk&feature=youtu.be&ab_channel=INSPIREnaSlovensku