Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy za rok 2022 je zverejnená

Analýzu každý rok pripravuje Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe úloh z Akčných plánov iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP).
 Tento rok sa na príprave analýzy podieľalo aj OZ Alvaria. V porovnaní s minulými rokmi bola pridaná kapitola venovaná používaniu ústredného portálu otvorených dát data.gov.sk, rozšírený priestor je venovaný aktivitám a iniciatívam spojeným so zverejňovaním otvorených dát.

Analýza obsahuje 4 základné kapitoly:

 • Kvantitatívna analýza – počet datasetov, formáty, tagy, licencie, perióda aktualizácie
 • Kvalitatívna analýza – kvalita podľa hviezdičiek, najčastejšie chyby, rebríčky
 • Používanie portálu – počet používateľov, počet návštevníkov podľa krajín, podľa roku, nanavštevovanejšie datasety
 • Štandardy a iniciatívy v oblasti otvorených dát – publikačné minimum, prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API, stratégie a koncepcie, občianska spoločnosť

Analýza obsahuje spolu 33 odporúčaní, z toho 18 pochádza z minulých analýz a 15 je nových.

Medzi nové patria napríklad:

 • Zabezpečiť prioritné zverejnenie datasetov a API, ktoré vzišli z prieskumov dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API,
 • Znižovať podiel datasetov bez uvedenia licencie (hodnota „iná“), datasetov s nedostatočne otvorenou licenciou (napr. CC-SA, CC-NC), okrem odôvodnených prípadov, Sledovať využívanie (dopad) datasetov zverejnených na základe publikačného minima štátnej správy,
 • Publikovať manuál a/alebo videonávod ako napojiť existujúce portály otvorených dát automatizovane na centrálny portál a v prípade záujmu OVM k tomuto usporiadať workshop,
 • Zaviesť striktné požiadavky na zverejnené datasety – portál data.gov.sk by mal umožniť zverejnenie len tých datasetov, ktoré splnia aspoň 3 hviezdičky kvality. Odporúčame ponechať OVM dostatočne dlhé prechodné obdobie, v ktorom by nevyhovujúce datasety boli nahradené vyhovujúcimi, aby sa tak žiadne údaje nestratili a neznižoval sa počet datasetov,
 • Umožniť používateľovi tlačidlom a formulárom bez nutnosti elektronického podpisu nahlásiť chybu pri datasete. Oznamy by sa mali odosielať dátovým kurátorom
 • Zaviesť technický spôsob, ako rozlíšiť datasety s vysokou pridanou hodnotou na portáli od ostatných, napr. špeciálnym príznakom alebo tagom.

K dispozícii je aj dashboard s vizualizáciou zaujímavých dát z analýzy. Stiahnuť si môžete aj zdrojové údaje z ktorých analýza vychádza, ktoré pochádzajú z portálu data.gov.sk a jeho API a od NASESu.

Pozrite si analýzu: Odkaz
Dashboard: https://bit.ly/analyza_datasetov_2022
Stiahnite si datasety:www.alvaria.sk/wp-content/uploads/2022/08/analyza_zverejnovania_datasetov_datagovsk_2022.zip

2. Slovensko je v digitálnom indexe DESI piata najhoršia krajina

Slovensko sa v porovnaní s minulým rokom prepadlo o 1 priečku a skončilo 24.
Index DESI hodnotí úroveň digitalizácie v 4 oblastiach: Ľudský kapitál Pripojenie na internet Integrácia digitálnych technológií Digitálne verejné služby V poslednom rebríčku za rok 2022 vedie Fínsko, pred Dánskom a Holandskom, za Slovenskom skončili Poľsko, Grécko, Bulharsko a Rumunsko. Najlepšie z krajín V4 dopadlo Česko, ktoré je o 4 priečky pred Slovenskom, len mierne zaostáva za priemerom EÚ.

Slovensko dopadlo najlepšie v oblasti ľudský kapitál (19.). O niečo horšie sme obstáli v pripojení na internet a integrácii digitálnych technológií (21.) a najhoršie v oblasti digitálnych služieb (24.).

Pozrite si viac informácií: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
Pozrite si správu o SR (v slovenčine):
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88763

3. 3.INSPIRE ESPUS školenie + video

Školenie sa uskutočnilo v termíne 5.8.2022 od 09.00 do 15.00 hod.

Podujatie je zamerané na prezentáciu využitia databáz s podporou správy priestorových údajov – geodatabáz. Účastníkom bude odprezentovaná ich architektúra a jednotlivé komponenty so zameraním hlavne na časti špecifické pre správu priestorových údajov. V školení je kladený dôraz na prezentáciu výhod správy priestorových údajov v geodatabázeoproti ich využívaniu v nedatabázových formátoch. V neposlednom rade obsahuje školenie aj praktické ukážky práce s priestorovými údajmi v prostredí PostgreSQL/PostGIS, ktoré je lídrom v oblasti správy priestorových údajov v objektovo-relačnom databázovom systéme.

Organizátorom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Viac informácií: https://inspiresr.sazp.sk/clanky/pozvanka-na-3-inspire-espus-kolenie
Pozrite si video zo školenia: https://inspiresr.sazp.sk/clanky/vstupy-3-inspire-espus-kolenia-sprava-priestorovch-dajov

4. Vláda schválila 5. Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024

Po takmer desaťmesačnej práci pri príprave návrhu 13.7.2022 vláda SR na svojom zasadnutí schválila nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Schválený akčný plán sa orientuje na oblasti zamerané na posilňovanie princípov otvoreného vládnutia.Vznikal v širokej pracovnej skupine s účasťou predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce a zástupcov verejnej správy.

AP obsahuje tieto záväzky:

 • pomoc ústredným orgánom štátnej správy pri zefektívnení vnútorných systémov oznamovania protispoločenských  činností a ochrany oznamovateľov;
 • rozvoj a podpora vzdelávania k otvorenému vládnutiu;
 • vytvorenie centrálnej, verejne dostupnej vizualizácie pre vybranú tému alebo problematiku vlády založenej na dátach;
 • zlepšenie aplikácie princípov otvoreného vládnutia v prostredí štátnej správy; zlepšenie právnej úpravy legislatívnych procesov;  
 • mapovanie vplyvu otvorených dát na vybrané aspekty spoločnosti;
 • zvyšovanie kvality dát o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri.

Pozrite si viac informácií:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=kabinet-schvalil-akcny-plan-pre-otvorene-vladnutie