Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 7.6.2021 dopytovo-orientovanú výzvu  „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Výzva podporuje zvyšovanie kvality dát a ich dostupnosť pre verejnosť, ale aj ich zdieľanie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy. Do 1. kola výzvy je možné zapojiť sa do 27.09.2021.

„Kvalitne zozbierané, štruktúrované a logicky usporiadané údaje sú základom, aby si úrady vedeli jednotlivé dáta medzi sebou vymieňať a pracovať s nimi. Bez kvalitných a dostupných údajov nie je možné naplniť princíp Jedenkrát a dosť a účinne odstraňovať zbytočnú byrokraciu. Aj preto verím, že inštitúcie využijú eurofondové zdroje na to, aby zlepšili svoje informačné systémy a sprístupnili údaje ktoré majú, na použitie iným úradom, ale aj verejnosti,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Výzva “Manažment údajov inštitúcie verejnej správy” je výborná príležitosť pre samosprávy ako prefinancovať svoje rozvojové aktivity v oblasti dátovej konsolidácie, dátovej integrácie a zverejňovania otvorených dát.

Celková alokácia vo výzve predstavuje 10 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, obciam a vyšším územným celkom s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, inštitúciám, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komorám aj akademickej obci.

Podpora je určená pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka.

Formálne náležitosti výzvy

 • Celková alokácia na výzvu: 10 000 000 EUR 
 • Spolufinancovanie projektov: 5 % pre obce a mestá
 • Výška príspevku: 150 000.00 EUR – 500 000.00 EUR
 • Spôsob financovania: systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov 
 • Kontakt: MIRRI SR, po7opii@mirri.gov.sk, +421-(0)2-2092-8190
 • Link na výzvu: ITMS2014+ a webstránka MIRRI

Časový rámec

 • Termín uzavretia 1. kola: 27.9.2021
 • Termín uzavretia ďalších kôl: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Podporované aktivity v rámci výzvy

Projekt pre manažment údajov môže obsahovať aktivity č. A1 – A7 uvedené nižšie. Pre každý projekt je podmienkou realizácia minimálne jednej z aktivít A2 – A5. Aktivity projektu: 

• A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
• A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
• A3: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
• A4: Sprístupnenie údajov na analytické účely
• A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov
• A6: Využitie získaných údajov v rámci integrácie na centrálnu platformu
• A7: Dátová legislatíva

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OPII, ktoré zodpovedajú špecifickým cieľom 7.3, 7.4, 7.5 alebo 7.7. PO7 OPII. 

Žiadatelia

 • Obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti
 • Vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja
 • Organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgán štátnej správy,  štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, 
 • Ostatné subjekty verejnej správy – záujmové združenia právnických osôb z verejnej správy, verejné vysoké školy, Slovenská akadémia vied
 • Komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci.

Alokácia a intenzita pomoci

 • Celková alokácia na výzvu: 10 000 000 EUR 
 • Spolufinancovanie projektov: 5 % pre obce a mestá
 • Výška príspevku: 150 000.00 EUR – 500 000.00 EUR
 • Spôsob financovania: systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov 

Ďalšie podmienky

Žiadateľ je povinný pri predložení Žiadosti o NFP predložiť Projektový zámer a Prístup k projektu a stanovisko od MIRRI, sekcie informačných technológii verejnej správy potvrdzujúce súlad Projektového zámeru a Prístupu k projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s Prílohou č. 10 výzvy. 

Chcete sa zapojiť do výzvy?

V prípade ďalších otázok Vám radi pomôžeme. Kontaktujte nás na info@alvaria.sk.