Cieľ

Cieľom vizualizácie škôlok je sprostredkovať rodičom, samosprávam (zriaďovateľom) a verejnosti zaujímavé a predovšetkým interaktívne informácie o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi a údajmi na mape. Myslíme si, že takýto nástroj je užitočný pre rodičov, ktorí si môžu vyhľadať škôlky vo svojom okolí na základe rôznych parametrov. Samosprávam môže vizualizácia pomôcť vývoj počtu zapísaných detí a počtu detí ktorým nebolo vyhovené, sledovať demografický vývoj a demografickú prognózu a na základe nej dimenzovať svoje kapacity tak, aby rodičia nemali problém s umiestnení detí do škôlok.

Pozrite si vizualizáciu

Dáta

Dáta o škôlkach zbiera Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dáta sú zbierané s ročnou periodicitou vždy ku septembru. Posledné dostupné dáta sú k platné k septembru 2021. Informácie zahŕňajú počet škôlok podľa okresov, počet zapísaných detí, počet tried, učiteľov, asistentov a tiež počet neprijatých detí z dôvodu nedostatku kapacity, informácia o výchovnom jazyku, národnosti a vekovom zložení detí. Škôlky sa podľa zriaďovateľa delia na štátne, súkromné a cirkevné.

Ďalšie zaujímavé dáta o škôlkach poskytuje mapa regionálneho školstva od CVTI. Mapa zobrazuje všetky škôlky na území SR obohatené o informácie o polohe (GPS súradnice), vyučovací jazyk, adresa, webová stránka. Používateľ môže v škôlkach filtrovať. Dôležité a veľmi užitočné je, že mapa umožňuje údaje aj stiahnuť v tabuľkovom formáte. Údaje mapy regionálneho školstva sú zverejnené ako otvorené dáta na portáli data.gov.sk.

Údaje demografickej prognózy poskytli autori publikácie Šprocha, B., Vaňo, B., Bleha, B. (2019):Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040. Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum.

Pohľady vo vizualizácii

Počet škôlok

Posledné údaje hovoria o 3102 škôlkach, 173 tis. žiakoch, takmer 18 tis. učiteľoch a viac ako 500 asistentoch. Najviac škôlok sa nachádza v okrese Prešov (109), Nitra a Košice okolie. Najmenej naopak v okresoch Košice 3, Poltár a Medzilaborce (7). Pre každý okres sme tiež vypočítali priemerný počet žiakov na učiteľa, ktorý sa vo väčšine okresov pohybuje okolo 10. Najviac je to v okrese Stará Ľubovňa, 12,64. Najmenej, 5,81 je to v okrese Turčianske Teplice.

Počet detí v škôlkach a počet detí v demografickej skupine 3-6 rokov

Významný faktor, ktorý určuje potrebu budúcich kapacít je počet rodičov, ktorí dajú svoje dieťa do škôlky. V súčasnosti je povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti, v budúcnosti sa ale počíta s tým že bude povinná aj v skoršom veku. Podľa dát o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi Štatistického úradu SR sme zistili, že sa veľmi líši teoretický počet detí vo vekovej skupine v ktorej môžu navštevovať škôlku (3-6 rokov) a skutočný počet zapísaných detí. Najvyšší rozdiel je zaznamenaný v Košickom kraji – 60% (podiel zapísaných detí na celej demog. skupine). Naopak najvyšší podiel detí zapísaných do škôlok vzhľadom k počtu detí v demografickej skupine evidujeme v Trenčianskom kraji (71%). Tieto údaje treba brať orientačne, lebo v škôlkach sa nachádza aj istý počet mladších detí ako 3 roky (podľa posledných dát približne 4%) a starších ako 6 rokov (tento počet je skôr zanedbateľný).

Vývoj počtu detí v škôlkach

Celkový počet zapísaných detí za posledné 4 roky narástol o 6,6%, čo je približne 10 tis. detí. Situácia sa však líši v rôznych regiónoch Slovenska. Najvyšší nárast, blížiaci sa k 20% bol zaznamenaný v okresoch Senec, Košice-okolie a Stará Ľubovňa. Ide o okresy kde sa sťahuje veľa mladých rodín s malými deťmi, respektíve v prípade Spiša a Oravy, kde je vysoká pôrodnosť. V niektorých okresoch bol zaznamenaný aj pokles, ide ale o menšie jednotky alebo desatiny percent, najviac to bolo v okrese Ilava, takmer 4%.

Vývoj počtu detí vo veku 3-6 rokov

Na tento ukazovateľ má najväčší vplyv pôrodnosť a migrácia najmä v rámci Slovenska. Markantné sú rozdiely medzi krajmi, kedy všetky kraje zmenšili v porovnaní s rokom 2000 veľkosť tejto demografickej skupiny. Výnimkou bol Bratislavský kraj, kde sa naopak výrazne zvýšil počet detí v predškolskom veku, dokonca o viac ako 60%. Kým v roku 2000 mal Bratislavský kraj túto demografickú skupinu 7. najväčšiu spomedzi krajov, dnes je na 3. mieste. V rámci kraja tento vývoj najviac ovplyvnili okresy Senec a Bratislava III, pričom najmä Senec od roku 2000 prakticky strojnásobil počet detí v predškolskom veku.

Demografická prognóza

Demografická prognóza ponúka prognózu vývoja demografickej skupiny 0-4 roky pre okresy a kraje. Prognóza v súčasnosti počíta s poklesom počtu detí v tejto skupine vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja. V okresoch, kde prognóza ukazuje celkový pokles môže počet detí vo vybraných obciach aj rásť v dôsledku migrácie medzi okresmi.

Počet žiakov podľa zriaďovateľa

Tento pohľad umožňuje sledovať vývoj podielu rôznych zriaďovateľov v čase, od roku 2018. Podiel je vizualizovaný na počet zapísaných detí. Najvyšší podiel súkromných škôlok je v Bratislavskom kraji, Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji. Najvyšší podiel cirkevných škôlok je v Košickom kraji, Prešovskom kraji a Nitrianskom kraji. V Bratislavskom kraji zreteľne rastie podiel súkromných škôlok (z 8,7% na takmer 12%), podobný trend je badateľný pri všetkých krajoch.  Rastie aj podiel cirkevných škôlok, aj keď pomalšie ako je to v prípade súkromných. Výnimkou je Prešovský kraj a Žilinský kraj.

Podiel nevyhovených žiadostí pre nedostatok miesta

Podľa informácií CVTI ide o žiadosti, ktoré neboli vyhovené z dôvodu kapacity a riaditeľ nemá informáciu o tom že by sa dieťa podarilo umiestniť do inej škôlky. Pri tomto zisťovaní môže byť otázna presnosť a správnosť informácií riaditeľa. Počet nevyhovených žiadostí dávame do pomeru s celkový počtom zapísaných detí. Ako najhoršie okresy dopadli okresy Bratislava II a III. Podiel nad 20% je ale vo všetkých bratislavských okresoch, tiež však v širšom okolí Bratislavy, Nitre, v okolí Košíc, v Banskej Bystrici, Prievidzi a Považskej Bystrici. Najviac okresov kde neevidujeme problémy s nedostatkom kapacít je v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Pre zlepšenie kvality dát o nedostatočných kapacitách škôlok by bolo potrebné v budúcnosti zaviesť konzistentnú metodiku evidencie počtov detí, ktoré sa nepodarilo umiestniť do žiadnej škôlky z kapacitných dôvodov.

Mapa škôlok

Mapa vizualizuje umiestnenie škôlok. Škôlky je tiež možné filtrovať pomocou filtrov na pravej strane obrazovky. Pokiaľ používateľ podrží kurzor myši nad bodom na mape, dozvie sa ďalšie informácie o škôlke. Pokiaľ používateľ klikne na bod na mape a následne klikne na tlačidlo „Prejsť na web škôlky“, otvorí sa v okne prehliadača webová stránka škôlky (pokiaľ je vyplnená).

Spádová oblasť škôlok

Mapa vizualizuje umiestnenie škôlok a zároveň spádovej oblasti škôlok. Menší bod symbolizuje adresu alebo ulicu, väčší bod umiestnenie škôlky. Body jednej farby ktoré sú umiestnené pri sebe tvoria spádovú oblasť škôlky. Napravo je možné filtrovať adresu alebo škôlku. Pokiaľ používateľ podrží kurzor myši nad bodom na mape, dozvie sa ďalšie informácie.

Záver

Údaje o škôlkach sú veľmi dôležité z hľadiska informovania rodičov ale aj rozhodovania samosprávy a plánovania ich kapacít. Dostupnosť a kvalita škôlok je významná služba pre rodiny, ktorú z veľkej časti zabezpečuje samospráva (hoci rastie aj počet súkromných a cirkevných škôlok). Samospráva tým nielen vplýva na kvalitu života svojich občanov ale napomáha aj ku zlepšeniu komplexu služieb pre rodičov, ktoré napokon (napr. v prípade škandinávskych krajín) vedú k vyššej pôrodnosti. Je dôležité aby tieto údaje boli transparentné, kvalitné a pravidelne zverejňované ako otvorené dáta.