Pozrite si video z prezentácie Milana Andrejkoviča, vedúceho Dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a koordinátora dátových kurátorov v rezortoch. 

 

 Prednáška bola súčasťou online podujatia Open Data v mestách a krajoch – Banská Bystrica, ktoré sme organizovali v priebehu októbra a novembra 2020.  

Chceme naozaj aby sa Slovensko premenilo na dátový štát. . . Rozhodovanie na úrovni štátnej správy ale aj samosprávy, či už v individuálnom prípade alebo pri tvorbe nejakých verejných politík, by malo byť založené na  kvalitných analýzach, evaluáciách a predikciách, ktoré sú však založené na kvalitných dátach. . . Pokiaľ budú dobré dáta na lokálnej, či celoštátnej úrovni len vtedy môžeme robiť dobré analýzy, evaluácie – vtedy môžeme spraviť dobré rozhodnutia.”  

Ľudia z miest a krajov sa častokrát pýtajú ako nastaviť proces zverejňovania open data v organizáciách koncepčne, systematicky. Asi najpovolanejšou osobou v SR na zodpovedanie ich otázok je Milana Andrejkoviča, ktorý je hlavným dátovým kurátorom na Slovensku, má na starosti tvorbu Zákona o údajoch, vedie tematické skupiny na MIRRI a koordinuje činnosť dátových kurátorov na jednotlivých ministerstvách. Dátová kancelária nazerá na údaje komplexne – okrem otvorených dát rieši aj moje dáta, big dáta, referenčné registre a problematiku zdieľania údajov v rámci politiky 1x a dosť 

V jeho prednáške pokryl hneď niekoľko dôležitých tém a problémov s ktorými sa ľudia v organizáciách stretávajú často 

  • Atribúty otvorených dát – technické, licenčné pravidlá. Otvorené dáta vychádzajú zo známej 5 hviezdičkovej stupnice. Za otvorené údaje sa považujú len tie, ktoré sú zverejnené minimálne na úrovni 3 hviezdičiek (csv) a pod otvorenou licenciou. Ideálne, z dielne Creative Commons, ktoré sa používajú po celom svete.   
  • Ako spraviť dátovú inventúru (dátový audit) – Dátový audit je snaha o pochopenie celkového managementu údajov v organizácii– aké údaje sa v organizácií v zmysle existujúcej legislatívy zhromažďujú, v akom sú stave, či sa zbierajú priebežne a kto je ich gestoromNávrh štruktúry do ktorej môžu organizácie spisovať svoj dátový inventár zverejnila Dátová kancelária na tomto mieste 
  • Akú rolu by mal zastávať v organizácii dátový kurátor– Osoba, ktorá by mala presne vedieť aké údaje sú zhromažďované v organizácii, aké informačné systémy sa v organizácii používajú, aké IT projekty sa plánujú a s akými dátovými výstupmi, kto zapisuje údaje do systémov a v akej kvalite sú zhromažďované (presnosť, aktuálnosť, úplnosť, správnosť). Kurátor posudzuje, či sú dáta v informačných systémoch v súlade s reálnym stavom (zdroj pravdy).  
  • Aké dáta zverejňovať a na akom mieste – Formálnou odpoveďou je zverejňovať všetky údaje, ktoré nie sú citlivé, chránené, utajované. Keďže ide o množstvo dát, na začiatku je dobré spýtať sa lokálnej komunity o aké dáta má záujem. Zistenie reálneho dopytu o dátach je základným predpokladom k tomu, že sa so zverejnenými dátami bude následne pracovať. Na národnej úrovni sa robí prieskum po dopyte verejnosti pravidelne a jeho výsledky nájdete na tomto mieste. Ďalším prístupom je pozrieť sa na to, aké dáta zverejňujú ostatné samosprávy, zverejniť datasety identifikované v publikačnom minime pre samosprávy, či štátnu správu 

Pozrite si celú prednášku od Milana Andrejkoviča a dozviete sa plno praktických rád ako správne nastaviť proces zverejňovania dát vo Vašej organizácii.