Pozrite si prezentáciu Žofii Sinčákovej z Creative Industry Košice, ktorý s mestom Košice spolupracuje aj na téme inovácií a dát. Stanú sa Košice ďalším mestom na Slovensku, ktoré bude proaktívne publikovať open data?

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Košiciach, ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria v termíne 21.-22. septembra 2020.

Žofia Sinčáková pôsobí v neziskovej organizácii Creative Industry Košice. Má za sebou doktorandské štúdium, kde sa venovala digitálnym formám správy mesta – medzi nimi aj otvoreným dátam.  Počas štúdia stretla aj Marianu Hurnú, IT odborníčku z mesta Prešov, ktorá ju inšpirovala k tomu, aby sa naďalej venovala digitálnym technológiám.  

Nezisková organizácia Creative industry  Košice (CIKE) sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP)CIKE vznikla ako pokračovanie aktivít v oblasti rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu a nadväzuje na úspešný projekt Košice – európske hlavné mesto kultúry. Jedným z cieľov CIKE je posilňovať inovácie a výskum inováciíAktivity CIKE zahŕňajú zber dát, mapovanie verejného priestoru, vizualizáciu dát a organizáciworkshopov na prepájanie rôzných komunít.  

Momentálne je CIKE zapojené do projektu KSCreativity4WB. Prostredníctvom tohto projektu bude vytvorený Mestský inštitút, ktorého cieľom bude zvyšovať kvalitu rozhodovania samosprávy, občiansku angažovanosť, zber a spracovanie relevantných dát od verejnosti. Zároveň, bude zriadené aj Mobilné mestské laboratórium, ktoré sa bude zaoberať zberom a vizualizovaním mestských dát.  

Mesto Košice spolupracuje s CIKE v agende otvárania mestských dát. Ambíciou mesta je dáta postupne otvárať verejnosti za pomoci projektových aktivít CIKE. Doterajšie spolupráca mesta s CIKE sa premietla do vykonania auditu dát na meste a do analýzy strategických dokumentov a vzťahov medzi nimi a zodpovednými odbormi.

Audit dát v organizácii je nutným krokom pred tým ako padne rozhodnutie open data zverejňovať. Práve vďaka auditu mesto získa prehľad o tom, aké dáta sú jednotlivými odbormi zhromažďované, v akej sú kvalite a v akých formátoch, kde vlastne “ležia”, či obsahujú aj osobné údaje. Prostredníctvom analýzy strategických dokumentov, vzťahov medzi nimi a zodpovednými odbormi je možné sprehľadniť kompetencie, činnosti, výstupy jednotlivých odborov, čo môže viesť aj k lepšej vzájomnej koordinácii a eliminácii duplicitnýcčinností. Obe tieto činnosti môžu byť považované za príklady dobrej praxe nakoľko umožňujú uchopiť zverejňovanie open data koncepčne.  

Do akých procesov sa chce zapojiť CIKE a akými aktivitami chcú posilňovať inovačný potenciál mesta Košice? Pozrite si video z prezentácie Žofii Sinčákovej  a dozviete viac.