Úvod

V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na to, ako využíva mesto Brno zverejnené datasety a aké tematické vizualizácie nad dátami vytvára. Zmapovali sme 6 mestských aplikácií, a teda Mapu nádob na triedený odpad, Spádovosť základných škôl, Významné parky mesta Brno, Verejné WC, Uzávierky a výkopové práce a Sprievodca po cintoríne.

V tomto článku sa pozrieme na ďalšie užitočné GIS aplikácie z dielne Brna, ktoré môžu inšpirovať naše samosprávy k spracovávaniu dát kreatívnejším spôsobom.  Aj pomocou vizualizácií a zobrazovaním dát na mape môžu mestá robiť lepšie rozhodnutia na základe dát a zároveň, pomáhajú občanom rýchlo a efektívne nájsť informácie, ktoré hľadajú.

1. Mapa teploty povrchov

Boj proti klimatickej zmene nemajú v rukách len národné vlády. Rovnako aj vedenie miest a obcí vedia k boju prispieť svojou vlastnou mierou. Mestá môžu začať v kooperácii s relevantnými organizáciami zhromažďovať dáta o teplote na svojom území. Dáta zbieralo mesto Brno v spolupráci s s Ústavom výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR.

Aplikácia Mapa teploty povrchov Brna bola vytvorená na základe 3 meraní v rámci realizácie projektu UrbanAdapt: 7. februára 2015, 6. júla 2015 a 31. augusta 2019. Cieľom týchto meraní bolo “zmapovať dopady zmien klímy na mestá a spustiť proces prípravy adaptačných stratégií.” Zber dát prebiehal prostredníctvom hyperspektrálného snímkovania územia. Ako presne prebiehal zber dát si môžete prečítať v dokumente Termální snímkování mesta Brno .

Aplikácia funguje veľmi jednoducho – vďaka farebnému rozlíšeniu výšky nameranej teploty sa vieme zorientovať koľko stupňov Celzia bolo v jednotlivých lokalitách namerané. Z mapy z merania z leta 2019 je zrejmé, že miestami prevažuje žlté sfarbenie, čo predstavuje teplotu približne 39 stupňov Celzia. Vyššie teploty sú lokalizované hlavne v centre Brna, smerom k perifériám sa teplota znižuje.

Práve centrá veľkých miest sa v lete stávajú horúcimi a niekedy až neznesiteľnými zónami. Dôvodom je úbytok zelených plôch, stromov a drevín, prítomnosť presklených budov, či všadeprítomného rozpáleného asfaltu. Periodické zbieranie dát o teplote v meste, ich vyhodnocovanie je základným predpokladom k tomu, aby mestá riešili boj s klimatickými zmenami efektívne. Len vďaka analyzovaniu zhromažďovaných dát je možné vyhodnocovať účinnosť prijatých opatrení na lokálnej úrovni.

2. Mapa prístupnosti Brna

Mapová aplikácia prístupnosti Brna obsahuje cenné informácie o prístupnosti významných budov v meste Brno pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tieto informácie však zaiste ocenia aj rodičia s kočíkmi.

V mape nájdete informácie o prístupnosti zdravotníckych zariadení, štátnych inštitúcií, kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií vrátane detailného popisu ako napr. z ktorej ulice hľadať bezbariérový vstup, či má objekt rampu, výšku schodu, rozmery výťahu, či sú na WC madlá a pod . V mape sú zobrazované aj tie objekty občianskej vybavenosti – banky, hotely, kaviarne reštaurácie, ktoré sú bezbariérové, či z časti prístupné. Veľmi cennou informáciou je stav prístupnosti zastávok MHD, či vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj: Náhľad z mapovej aplikácie Mapa prístupnosti mesta Brno

Aplikácia ponúka aj detailné vysvetlivky použitých piktogramov a popis jednotlivých typov objektov z hľadiska (ne)prístupnosti. Detailné vysvetlivky a popisy objektov boli spracované na základe Metodiky kategorizácie prístupnosti priamo Odborom zdravia Magistrátu mesta Brno. Dáta o prístupnosti MHD zastávok poskytuje do aplikácie priamo Dopravný podnik mesta Brna. Dáta o vyhradených parkovacích miestach pre zdravotne znevýhodnených zase priamo Brnenské komunikácie.

Poskytovanie dát takejto povahy obdobnými mestskými podnikmi by malo byť aj na Slovensku štandardom. Na Slovensku momentálne neevidujeme takúto komplexnú mapovú aplikáciu o prístupnosti mesta, čo je veľká škoda z pohľadu inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Povinnosťou štátu resp. samospráv by malo byť zhromažďovať a sprístupňovať takéto údaje o bezbariérovosti verejnosti  a to so zreteľom, aby sa ľuďom uľahčil pohyb v meste. Zverejnenie dát o prístupnosti budov by zároveň veľmi rýchlo prezradilo, ktoré štátne budovy kritéria bezbariérovosti nespĺňajú.

3. Maloobchodná sieť mesta Brno

V roku 2017 bol uskutočnený prieskum maloobchodu v Brne – išlo o celoplošné sčítanie maloobchodných jednotiek na území Brna po roku 1990. Prieskum organizovala Kancelária architekta mesta Brna, ktorá mapovala umiestnenie prevádzok, rôznorodosť sortimentu, prevádzkovú dobu a veľkosť predajnej plochy. Ako sa uvádza v informácii k aplikácii, sčítaných bolo 7 628 zariadení, z čoho bolo 3 948 predajní tovaru a 3 208 prevádzok so službami.

Výsledkom tohto prieskumu bolo aj vytvorenie aplikácie Maloobchodná sieť mesta Brno.  Na úvodnom zobrazení tejto mapovej aplikácie je iba jednoduché znázornenie prevádzok ako žltých bodov na mape Brna. Už na prvý pohľad je viditeľné, že ich najvyššia koncentrácia je v historickom centre, ako aj pozdĺž niektorých radiál smerujúcich od centra k okrajom mesta.

Asi najzaujímavejšou funkciou je zobrazenie podľa sortimentu. Aplikácia umožňuje buď zobraziť prevádzky zafarbené podľa toho, či ide o maloobchody alebo služby (prípadne nevyužívané prevádzky), ale hlavne podľa tzv. sortimentných skupín, čiže podľa toho, aký tovar sa v maloobchode predáva, resp. aké služby prevádzka poskytuje. Mapa sa v tomto prípade zafarbí do množstva farieb.

Zobrazenie podľa sortimentu je úžasnou vizualizáciou rôznorodosti prevádzok v Brne ako aj ich koncentrácie podľa typu a územia. Napríklad neprekvapí, že prevádzky s turistickými službami sú orientované hlavne v historickom jadre mesta.

Medzi ďalšie zobrazenia patrí typ objektu, územná koncentrácia, dostupnosť a otváracia doba. V zobrazení podľa typu objektu môžeme vidieť, či sa prevádzky nachádzajú v parteri budov, prípade v podchode, tržnici či obchodnom dome, alebo ide napríklad o stánok. Zobrazenie podľa územnej koncentrácie je v podobe heatmapy, ktorá umožňuje zvoliť zo šiestich druhov prevádzok podľa sortimentu. Ďalej, zobrazenie dostupnosti je v podobe izochrón s údajmi o počte minút potrebných na dosiahnutie cieľa, teda určitého druhu prevádzky. Aplikácia umožňuje zvoliť spôsob dopravy, keďže pri ceste autom alebo hromadnej dopravy sú časy dostupnosti iné ako pri chôdzi, ako aj druh prevádzky – o. i. potraviny, drogérie, lekárne či bankomaty. Napokon zobrazenie otváracej doby umožňuje nastaviť deň v týždni a čas a tak zobraziť prevádzky, ktoré sú v danom čase otvorené.

Čo treba na tejto aplikácii oceniť, je predovšetkým terénna a zaiste mravčia práca, vďaka ktorej sa nazbierali údaje o maloobchodných prevádzkach v Brne. Tieto údaje následne mesto sprístupnilo v podobe otvorených údajov a vytvorilo aj túto aplikáciu. Zdrojové dáta s ktorými aplikácia pracuje nájdete na tomto mieste.  V neposlednom rade je skvelé, ak mesto a obyvatelia poznajú skladbu prevádzok na svojom území.

4. Cenová mapa mesta Brno

Cenová mapa stavebných pozemkov v Brne bola  pôvodne určená na daňové účely – napr. pre účely dane z prevodu nehnuteľností, dane z dedičstva a nahrádzali v prípade stavebných pozemkov tzv. oceňovaciu vyhlášku. Cenové mapy boli vydávané v rokoch 1993 – 2017, pričom obsahovali textovú a grafickú časť.

Ako sa uvádza v informácii k aplikácii, ceny uvedené v cenovej mape sú úradné ceny pozemkov a neslúžia ako záväzný podklad pre stanovenie trhovej ceny pozemkov, ani neslúžia ako cenový regulátor. Mapa č. 10, ktorá bola platná v rokoch 2014 – 2017, je poslednou takouto mapou, dokonca bola r. 2017 zrušená všeobecne záväznou vyhláškou, takže už nemá právoplatnosť (dnes sa cena stavebných pozemkov v Brne stanovuje podľa príslušných ustanovení cenového predpisu). Ale dáta ostali a mapa naďalej môže slúžiť ako prehľad približných cien stavebných pozemkov v danom období. Podkladové dáta máp č. 6 až č. 10 sú dostupné na dátovom portáli Brna.

Samotná mapa pozostáva z červenou čiarou ohraničených stavebných pozemkov, na ktoré sa dá kliknúť a tak zobraziť cenu za meter štvorcový daného pozemku. Je možné zobraziť aj jednotlivé parcely. Keďže podkladové dáta sú dostupné pre mapy č. 6 až č. 10, je možné prepínať medzi týmito mapami a tak sledovať napríklad zmenu cien v čase. Napríklad mapa č. 6 bola platná v rokoch 2003 – 2006, mapa č. 8 v rokoch 2010 – 2011.

Zdroj: Náhľad z Cenovej mapy mesta Brna.

Funkcionalita mapovej aplikácie umožňuje aj automatické meranie plochy, ktorá používateľa zaujíma. Stačí si kurzorom označiť body pozemku a aplikácia prepočíta obvod a výmeru pozemku v metroch štvorcových.

Vzhľadom na informatívny, resp. orientačný charakter údajov nemožno na základe týchto cenových máp robiť 100% závery o cenách stavebných pozemkov v Brne. Napriek tomu ale možno identifikovať územia, na ktorých sú stavebné pozemky podstatne drahšie, resp. lacnejšie, teda územia lukratívnejšie a menej lukratívne. Tieto pomery sa pravdepodobne od uplynutia platnosti cenovej mapy zásadne nezmenili a ani sa nezmenia. Zároveň môžu slúžiť ako východzia hodnota pri predaji či kúpe pozemkov, ktorú však samozrejme treba porovnať s aktuálnym stavom.

Výhodou mapy je, že umožňuje vizualizáciu dát a tak je na prvý pohľad jasné, ktoré pozemky sú drahšie a ktoré lacnejšie. Bohužiaľ, cenová mapa Brna toto neumožňuje. Stačilo by pritom pridať funkciu, ktorá by zafarbila stavebné pozemky na určitej farebnej škále podľa toho, aká je určená cena za meter štvorcový. Takáto funkcionalita by tejto aplikácii výrazne pridala na užitočnosti.

5. Fontány s pitnou vodou

Aplikácia Pítka s pitnou vodou je interaktívnou mapou zobrazujúcou polohy „pítiek s pitnou vodou“, teda vodných fontán. V súčasnosti sa ich v Brne nachádza približne 20, takže možno polemizovať nad opodstatnenosťou aplikácie, ktorá je určená iba na tieto fontánky, no v každom prípade vedieť, kde sa dá v meste napiť, je užitočná informácia. Aplikáciu vytvorilo Oddelenie dát, analýz a evaluacií Magistrátu mesta Brna.

Na interaktívnej mape sú zobrazené fontánky ako čierne body, pričom po kliknutí na ne sa zobrazí okno s informáciou o polohe, popis fontánky a jej fotografia. Z mapy je viditeľné, že skoro všetky fontánky sa nachádzajú v historickom jadre Brna, tri v parku Lužánky a zopár mimo týchto lokalít. Na základe tohto je možné identifikovať lokality, kam by bolo vhodné umiestniť ďalšie fontány – napríklad do parkov, v ktorých sa ešte žiadna nenachádza.

Zdroj: Náhľad z aplikácie Mapy Pítek mesta Brno.

V informácii k aplikácii sa uvádza, že Brno, ale i niektoré podnikateľské subjekty a nadácie si uvedomujú dôležitosť dostupnosti pitnej vody pre občanov či návštevníkov mesta, preto sa starajú o fontánky a stavajú nové. Fontánky, ktoré sú na mape, by podľa tejto informácie mali byť funkčné. Zároveň je uvedené, že táto mapa vznikla ako súčasť projektu Študentského Brna „Více pointů s pitnou vodou nejen pro sportovce“, viac informácií sa nachádza na tomto mieste.

Mohli by sme doplniť, že takéto fontánky ocenia nielen športovci či bežní návštevníci, ale aj psíčkari či majitelia iných zvierat. Niektoré fontánky sú dokonca na tento účel prispôsobené.

Použité zdroje: