V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab. Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, z ktorých prvý už máme za sebou na všetkých školách. Workshopy sa z dôvodu pandemickej situácie uskutočnili online, s výnimkou workshopu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát, ktoré produkujú slovenské obce a mestá.

Zapojené školy pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Sú to:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
  • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Projekt Open Data Lab je realizovaný prostredníctvom týchto aktivít:

  • 3 workshopy na 4 vysokých školách (spolu 12 workshopov) – Študenti nadobudnú nové resp. si rozšíria nadobudnuté vedomostí a zručnosti (IKT) v oblasti práce s otvorenými dátami, naučia sa ako pracovať a využívať otvorené dáta pre svoj prospech i pre prospech celej spoločnosti či komunity.
  • Demo Day – V rámci tohto online podujatia prepojíme študentov a pedagógov 4 zapojených univerzít. Počas podujatia dostanú študenti priestor na prezentovanie svojich dátových aplikácií, skúseností a vytvoríme priestor, aby im dali spätnú väzbu experti z praxe.
  • Mentoring
  • Konzultácie

Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, z ktorých prvý už máme za sebou na všetkých školách. Workshopy sa z dôvodu pandemickej situácie uskutočnili online, s výnimkou workshopu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci Workshopu #1 sme študentom predstavili v čom tkvie prínos a zmysel otvorených dát, ako sú definované otvorené dáta, základné formáty, licencie, portály otvorených dát štátu a samospráv, aplikácie nad otvorenými dátami, ktoré vznikli na celoštátnej ale aj regionálnej úrovni a takisto krátky úvod do vizualizácie otvorených dát.

Taktiež sme študentov oboznámili s požiadavkami na projekt nad otvorenými dátami, ktoré otázky by si mali ujasniť pred tým ako sa do projektu pustia a poskytli sme im zoznam portálov otvorených dát miest a samosprávnych krajov so zoznamom ich datasetov, ktorý by im mal uľahčiť hľadanie vhodných datasetov.

Prednášku z Workshopu #1 si môžete pozrieť nižšie:


Taktiež si môžete stiahnuť aj študijný materiál k Workshopu #1 a zoznam datasetov samospráv.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.