Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

Čo sa udialo v predchádzajúcom týždni?

1. Aké problémy vidia samosprávy a používatelia dát v oblasti zverejňovania a využívania dát? Podnety nielen z workshopov.

Spracovali sme podnety z workshopov a diskusií so samosprávami a používateľmi dát. Cieľom dokumentu je zmapovať a jasne pomenovať existujúce problémy týchto entít a otvoriť tak diskusiu o možných riešeniach. 

Dokument “Bariéry limitujúce zverejňovanie a využívanie dát” bol posunutý členom Open data siete na pripomienkovanie a bude predmetom diskusie na spoločnom stretnutí dňa 25.6.2021. Následne dokument zverejníme aj na našom webe a predložíme ho Dátovej kancelárii MIRRI, ktoré má v gescii otvorené dáta.

2. MIRRI vyhodnotilo pripomienky k Návrhu Zákona o údajoch 

MIRRI vyhodnotilo pripomienky predložené v rámci MPK a zároveň aktualizovalo znenie návrhu Zákona o údajoch. 

Zákon o údajoch je dlho očakávanou právnou úpravou, ktorá má priniesť zlepšenie práce s údajmi a ich využitie v prospech celej spoločnosti. Otvorené údaje sú nástrojom pre lepšie a presnejšie pochopenie zložitosti dnešného sveta. Vizualizácie problémov, porovnanie výsledkov a sledovanie dlhodobých trendov nám pomáhajú pri lepšom nastavovaní, napríklad rozhodovania v zdravotníctve pri riešení pandémie, v doprave pri plánovaní nových projektov alebo v samosprávach pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti. Preto má zverejňovanie otvorených údajov zmysel a zaslúži si aj našu podporu.

Otvorené údaje obsahujú tak informácie osobnej ako aj neosobnej povahy. V prípade, ak sa spracovávajú aj osobné údaje, tak vznikajú ďalšie povinnosti pre prevádzkovateľov takýchto informačných systémov.

Navrhli sme preto doplniť ustanovenie, ktoré vytvorí právny základ pre spracovanie aj osobných údajov ako otvorených údajov. V súčasnosti sú známe využitia niektorých zverejnených údajov, napr. Obchodný register, Kataster nehnuteľností, Register partnerov verejného sektora, Register účtovných závierok, Elektronické úradne tabule v obciach a mestách a podobne. Rovnako sú známe využitia týchto zverejnených údajov ďalšími prevádzkovateľmi. Táto prax je zdrojom neistoty a významnou prekážkou pre využitie týchto údajov.

Rešpektujúc ochranu osobných údajov sa javí ako veľmi potrebné stanoviť dovolené spôsoby použitia a stanoviť teda dovolený účel ich spracovania. Vo vzťahu ku GDPR v plnej miere a najširšom rozsahu zaviesť odporúčané riešenia, kedy WP29 vo svojom Stanovisku k opätovnému použitiu vyzýva k vytvoreniu dobrej praxe a prijímaniu osobitnej zákonnej úpravy, ktorá jasne stanoví a) aké údaje sú zverejnené, b) na aký účel, a c) ak je to vhodné, v akom rozsahu a podľa akých podmienok je opakované použitie prípustné.

V tejto súvislosti si javí ako veľmi potrebné zjednotiť režim použitia informácii vytvorených verejným sektorom a presunúť agendu opakovaného použitia zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov do zákona o údajoch.

“Predkladateľ sa s našou pripomienkou nestotožnil, argumentuje stretom právnych úprav a potrebou zachovania ochrany osobných údajov. Našou ambíciou však nebolo vylúčiť aplikáciu GDPR, naopak definovať pre prípady najčastejších spracovateľských činností právny základ. Odstránila by sa tak neistota a využívanie ochrany osobných údajov na šikanovanie novinárov a mimovládnych organizácii. Alvaria však vo zvyšných pripomienkach bola úspešná, navrhli sme napríklad vypustiť obmedzenie zákona, ktoré nie sú v súlade so systémom riadenia ochrany osobných údajov, rozšíriť registre aj o kataster nehnuteľností alebo rozšíriť koncepciu analytických jednotiek”, Pavel Nechala, spolupracujúci expert na projekte a partner WISE3.

3. Zapojte sa do hodnotenia SR: Open Data Maturity Index 

Európsky dátový portál každoročne vyhodnocuje progres krajín EÚ v oblasti Open data v rôznych dimenziách. Momentálne sa pracuje na reporte za rok 2021. MIRRI posunula vyplnený dotazník za SR na pripomienkovanie verejnosti.

Viac informácií k tejto aktivite nájdete na platforme Slovensko.Digital. Ak sa chcete zapojiť do hodnotenia, určite dajte MIRRI alebo nám spätnú väzbu.